Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Registrul concurenței

Context și obiectiv(e)

Legea privind înființarea și funcționarea unui registru pentru protecția concurenței în domeniul contractelor de achiziții publice și al concesiunilor a intrat în vigoare la 29 iulie 2017. 

Din cauza lipsei unei baze de date comune care să colecteze toate informațiile relevante, a fost dificil ca autoritățile contractante să verifice dacă o întreprindere a comis în trecut infracțiuni care ar justifica excluderea de la procedurile de achiziții publice în temeiul legislației UE și germane în materie de achiziții publice. Fiecare stat federal german în parte (deși nu toate) are un „registru privind cazurile de corupție” separat în acest scop. Autoritățile contractante trebuie adesea să se bazeze pe informațiile furnizate chiar de solicitanți.

Acest lucru creează riscul ca întreprinderile pentru care ar putea fi necesară excluderea de la procedurile de achiziții publice să beneficieze în continuare de contracte de achiziții publice, deoarece autoritățile contractante nu pot verifica un registru consolidat. Este posibil ca autoritățile să nu identifice o intrare într-unul dintre numeroasele registre existente sau să se bazeze pe informații provenite chiar de la solicitanții al căror comportament trebuie evaluat.

Noul Registru al concurenței pentru achizițiile publice este o bază de date comună națională care va oferi autorităților publice contractante, entităților sectoriale contractante și concedenților informații pentru a se evalua dacă o întreprindere trebuie sau poate fi exclusă de la o procedură de atribuire pentru săvârșirea unor infracțiuni relevante. Acest lucru contribuie la prevenirea criminalității economice și asigură o concurență loială în ceea ce privește atribuirea contractelor de achiziții publice.

Noul registru este în curs de înființare de către o unitate specială din cadrul Oficiului Federal al Concurenței, care acționează în calitate de „autoritate de înregistrare”.

Descrierea practicii

Temeiul juridic al registrului, inclusiv obligațiile de transmitere și consultare, a fost stabilit în Legea privind Registrul concurenței din 2017. Alte cerințe tehnice și organizatorice vor fi stipulate într-o ordonanță separată care urmează să fie adoptată de guvernul federal german (cu aprobarea Bundesratului Germaniei).

Bundeskartellamt (Oficiul Federal al Concurenței) instituie în prezent registrul care se preconizează că va fi operațional în mod provizoriu până la sfârșitul anului 2020. O unitate specială a fost înființată în cadrul Biroului Federal al Concurenței, care va angaja 30 ENI. Pentru punerea în aplicare a registrului s-a acordat un buget de aproximativ 3,8 milioane EUR, iar costurile de întreținere sunt estimate la aproximativ 2,3 milioane EUR pe an.

Registrul concurenței va fi operat prin mijloace electronice. Comunicarea cu registrul va face, în general, obiectul unei înregistrări prealabile la Oficiul Federal al Concurenței și va solicita utilizarea sistemului de înregistrare SAFE, care este utilizat, de asemenea, pentru procedurile judiciare. După înregistrare, autoritățile contractante pot accesa informațiile din registru; registrul nu va fi deschis publicului.

Registrul va conține informații privind condamnările definitive, deciziile de aplicare a unor sancțiuni administrative și amenzile legate în principal de infracțiuni economice (enumerate în detaliu), inclusiv, dar fără a se limita la cazuri de:

 • corupție și mită;
 • trafic de persoane;
 • constituire de organizații criminale sau teroriste;
 • finanțare a terorismului;
 • fraudă legată de bugetele publice (inclusiv de bugetul UE);
 • fraudă în materie de subvenții;
 • acorduri anticoncurențiale (inclusiv înțelegerile între ofertanți);
 • muncă forțată și exploatare a muncii;
 • încălcări ale Legii privind salariul minim și ale Legii privind combaterea muncii nedeclarate și a angajării ilegale;
 • spălare a banilor și
 • evaziune fiscală.

Autoritățile de aplicare a legii, agențiile vamale și autoritățile din domeniul concurenței vor avea obligația legală de a raporta prin mijloace electronice informații privind încălcările, deciziile, sancțiunile și amenzile către autoritatea de înregistrare.

Întreprinderile care urmează să fie adăugate în registru vor fi informate în scris și vor avea la dispoziție două săptămâni pentru a obiecta dacă informațiile transmise nu au fost corecte și dacă pot furniza dovezile necesare. Autoritatea de înregistrare evaluează dovezile furnizate și, dacă este cazul, corectează informațiile sau retrage înregistrarea. Întreprinderile pot contesta deciziile autorității de înregistrare la instanța competentă pentru astfel de căi de atac (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf).

Autoritățile publice contractante vor fi obligate să consulte registrul pentru contractele cu o valoare estimată de cel puțin 30 000 EUR. Entitățile contractante sectoriale și concedenții trebuie să consulte registrul pentru contractele cu o valoare estimată mai mare sau egală cu pragurile UE [428 000 EUR (bunuri și servicii)/5 350 000 EUR (lucrări) pentru entitățile contractante sectoriale; 5 350 000 EUR pentru concedenți]. Autoritățile contractante care nu consultă registrul s-ar putea confrunta cu consecințe juridice pentru încălcarea legislației privind achizițiile publice. În plus, entitățile contractante pot consulta registrul în mod voluntar pentru proiectele care se situează sub pragurile obligatorii.

O înscriere în registru nu conduce în mod automat la excluderea dintr-o procedură de achiziții publice. Mai degrabă, autoritățile publice contractante trebuie să decidă pentru ele însele, în conformitate cu dispozițiile relevante din dreptul achizițiilor publice, cu privire la excluderea întreprinderii.

După o perioadă de 3 sau 5 ani (în funcție de motivele înscrierii), o întreprindere va fi radiată din registru.

Întreprinderile pot solicita radierea anticipată din registru în conformitate cu normele privind autocorectarea în temeiul legislației UE și germane în materie de achiziții publice (și anume, dacă au oferit despăgubiri pentru orice daune cauzate de abaterile lor, dacă au colaborat cu autoritățile de anchetă și dacă au pus în aplicare măsuri adecvate de asigurare a conformității pentru a evita alte abateri în viitor).

În cazul în care autoritatea de înregistrare a aprobat cererea de radiere anticipată din registru, autoritățile publice contractante nu mai sunt autorizate să excludă o întreprindere pe baza motivelor care au condus la înscrierea în registru. Cu toate acestea, în cazul în care Oficiul Federal al Concurenței consideră că măsurile de autocorectare nu sunt suficiente, autoritățile contractante au în continuare dreptul să evalueze măsurile luate de întreprindere pentru autocorectare pentru ele însele și, prin urmare, să considere că întreprinderea se încadrează în limitele legislației privind achizițiile publice.

Autoritatea de înregistrare va publica orientări privind procedurile de autocorectare care permit radierea anticipată.

Caracteristici unice

Registrul va fi o sursă unică de informații la nivel național pentru autoritățile contractante. Aceasta implică furnizarea rapidă și pe cale electronică de informații de către organele de urmărire penală, agențiile vamale și autoritățile de concurență pentru a se asigura că toate informațiile necesare privind condamnările și amenzile administrative sunt puse la dispoziția entităților contractante.

Efecte și rezultate

Având în vedere că registrul nu este încă operațional, nu există rezultate concrete până în prezent.

Cu toate acestea, Registrul concurenței este menit să aducă o contribuție importantă în lupta împotriva corupției și a altor infracțiuni și abateri economice, furnizând informații pentru a se stabili dacă un operator economic este afectat de motive de excludere. Întreprinderile condamnate sau amendate anterior pot fi astfel excluse în mod sistematic de la proceduri de atribuire.

De asemenea, se preconizează că registrul va avea efecte preventive și că va descuraja și mai mult întreprinderile să desfășoare activități ilegale din cauza posibilelor consecințe grave, și anume excluderea de la o procedură de atribuire.

Principalii factori ai succesului

Notificarea încălcărilor relevante în registru și consultarea acestuia de către autoritățile contractante vor fi obligatorii în conformitate cu legislația germană. Textul juridic corespunzător definește în mod clar domeniul de aplicare, instituirea și obiectivele registrului, precum și sarcinile autorității de înregistrare.

Sistemul electronic permite comunicarea și revizuirea la timp a informațiilor relevante.

Unitatea responsabilă de instituire combină expertiza din diferite domenii relevante, de exemplu, juridic, economic și informatic, și realizează schimburi periodice atât cu organismele de raportare, cât și cu autoritățile care vor trebui să utilizeze registrul, pentru a asigura punerea în aplicare conformă și ușor de utilizat a registrului.

Provocări întâmpinate și lecții învățate

Crearea unui registru federal este un proiect informatic complex, care implică cooperarea a numeroase agenții.

Având în vedere organizarea federală a statului german, agențiile implicate se află la nivel național, regional (landuri) sau de oraș, urmând proceduri diferite și utilizând sisteme diferite. Diferitele nevoi și condiții prealabile trebuie să fie aliniate.

În cele din urmă, registrul trebuie să respecte RGPD și să asigure securitatea datelor și a sistemelor informatice, ceea ce adaugă un alt nivel de complexitate.

Potențialul de transferabilitate

Punerea în aplicare a unui registru electronic național care să fie utilizat pentru procedurile de achiziții publice nu este unică pentru Germania, fiind deja menționată ca opțiune în Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice (considerentul 85).

Alte țări ar putea adăuga un registru al concurenței pe o platformă electronică deja existentă pentru achizițiile publice. În cazul în care este necesară o nouă structură, trebuie aleasă sau creată o agenție publică responsabilă pentru gestionarea registrului.

Structura și cooperarea cu diferite agenții de raportare și cu autoritățile din partea cărora vine o solicitare trebuie să fie organizate în conformitate cu structura națională. Țările care nu au o organizare federală, așa cum are Germania, ar putea avea mai puține părți interesate de gestionat.

29 MARTIE 2021
Competition Register RO