Přejít na hlavní obsah
Anti-Fraud Knowledge Centre

E-learningová platforma Ústředního protikorupčního úřadu

Souvislosti a cíle

Ústřední protikorupční úřad Polska (Centralne Biuro Antykorupcyjne, dále jen „CBA“) je zvláštním vládním orgánem s policejními a sledovacími pravomocemi. Jeho cílem je boj proti korupci ve veřejném a soukromém sektoru, zejména ve vládních institucích a orgánech místních samosprávy a obecněji v každé činnosti, která ohrožuje hospodářský zájem státu. V současnosti zaměstnává 1 194 úředníků a 166 státních zaměstnanců.

Na základě naléhavé potřeby odborné přípravy v oblasti boje proti podvodům, která byla zjištěna při vyšetřování případů podvodu, a získaných rozsáhlých zkušeností se úřad CBA rozhodl investovat do odborné přípravy v oblasti boje proti podvodům.

E-learningová platforma (https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/) je první veřejná bezplatná protikorupční platforma v Polsku s kurzy v oblasti boje proti korupci pro všechny, které téma korupce zajímá, zejména pro veřejné činitele, podnikatele, studenty a žáky.

První koncepční práce na jejím založení začala v roce 2012, a to společně s předložením žádosti o grant Evropské komisi. Předpokládalo se následující:

 • platforma bude v provozu po dobu 30 měsíců,
 • během tohoto období bude vyškoleno 4 500 osob.

E-learningová platforma Ústředního protikorupčního úřadu byla spuštěna 21. května 2014. Byla první veřejně přístupnou internetovou platformou v Polsku, která obsahuje kurzy odborné přípravy v oblasti boje proti korupci. Přístup k této internetové platformě je podmíněný tím, že se noví uživatelé sami zaregistrují. Uživatelské jméno a heslo si určí uživatel a s jejich pomocí se může přihlásit do systému.

Popis činnosti

Cílem školení bylo oslovit co nejširší možnou skupinu příjemců, aby se znalosti o hrozbách korupce a o boji proti ní dostaly k celému spektru společnosti. On-line školicí kurz se zaměřoval na zvýšení povědomí veřejných činitelů, úředníků, orgánů veřejné správy a podniků o korupci. Za tímto účelem byl obsah kurzu založen na skutečných případových studiích. V rámci školení se účastníci učí o možných způsobech chování při řešení případů korupce. Účastníci rovněž získají školicí materiály připravené úřadem CBA, které jsou více zaměřeny na konkrétní témata, jako jsou doporučení ohledně protikorupčního řízení prostřednictvím využití zadávacího řízení.

Platforma obsahuje tři školení:

 • Korupce ve veřejné správě – obsahuje devět lekcí se základními informacemi o právním a institucionálním rámci a také o systémových řešeních.

 

 • Korupce v podnikání – deset lekcí doplněných souhrnným materiálem, který se opírá o příklady korupčního chování týkající se správního a hospodářského prostředí.

 

 • Potírání korupce – poskytuje devět lekcí o společenských důsledcích korupčního chování, byl projednáván jejich dopad na stát a občany.

      

Každý modul se skládá z devíti až deseti lekcí. K dokončení každé lekce je potřeba přibližně 45 minut. Celý kurz, který se skládá ze tří modulů, je dostupný ve dvou jazykových verzích: v polštině a v angličtině. Každá lekce obsahuje statický text a dialogy, animované scény, audio/video materiály a obsah, který podněcuje diskuzi a interakci. Každý modul je zakončen znalostním testem. Po dokončení si účastník může vygenerovat osvědčení potvrzující absolvování školení.

E-learningová platforma byla původně zřízena v rámci programu „Předcházení trestné činnosti a boj proti ní“ podporovaného Evropskou komisí. Původní rozpočet na zřízení e-learningového programu se pohyboval kolem 180 000 EUR. Spadaly do něj poplatky pro externí odborníky a vývojáře IT softwaru. Původní projektový tým se skládal:

 1. z 3–6 interních odborníků úřadu CBA;
 2. z externích akademických pracovníků z policejní akademie, kteří podpořili tvorbu obsahu pro e-learning;
 3. z externích vývojářů IT pro tvorbu e-learningové platformy, hosting a údržbu.

V roce 2015, po třech letech od realizace projektu, přešla platforma po skončení projektu Evropské komise do vlastnictví úřadu CBA. V té době se tým CBA rozhodl zmodernizovat a zkrátit obsah školení, a to na základě zpětné vazby od uživatelů. S rostoucími interními odbornými znalostmi již úřad CBA nepotřeboval, aby obsah e-learningu vytvářeli externí odborníci, a spolehl se na interní lidské zdroje.

V listopadu 2017 byla dokončena modernizace platformy. Úprava se týkala podstatného obsahu polské jazykové verze a také technologických řešení samotných webových stránek. Od vstupu obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v platnost byla školicí platforma úřadu CBA upravena tak, aby odpovídala novým předpisům. Od 25. května 2018 neshromažďuje ani nezpracovává osobní údaje. V březnu 2019 došlo k modernizaci školení v anglické jazykové verzi.

Cílem aktualizace e-learningu bylo to, aby byl vizuálnější, kompaktnější a interaktivnější. Tým do e-learningu zahrnul nejnovější IT řešení, včetně animace, hlasového záznamu textu a testů ověřujících znalosti uživatelů. Aktualizace e-learningových kurzů proběhla v letech 2016 a 2017 s celkovým rozpočtem ve výši 80 000 EUR. Volba nezahrnout externí odborníky a také od května 2018 neshromažďovat a nespravovat osobní údaje významně snížila náklady na aktualizaci a umožnila nízké náklady na údržbu (přibližně 650 EUR měsíčně).

Jedinečné vlastnosti

E-learning úřadu CBA byl poprvé spuštěn v květnu 2014 a jednalo se o první bezplatnou e-learningovou platformu v Polsku, jež byla dostupná prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Od aktualizace v květnu 2018 nejsou pro registraci do e-learningového školení vyžadovány žádné osobní údaje, díky čemuž je platforma ještě dostupnější.

 

E-learning úřadu CBA v oblasti boje proti korupci má několik jedinečných vlastností, které přispěly k jeho úspěchu a širokému využívání:

 1. bezplatný přístup k e-learningu;
 2. krátké tematické moduly, které je možné absolvovat během 45 minut až jedné hodiny;
 3. vysoce zacílený a kompaktní obsah, který je relevantní pro úředníky a zaměřený na polský a mezinárodní regulační kontext;
 4. mezinárodní dosah prostřednictvím polské a anglické verze e-learningu;
 5. e-learning se zakládá na nejnovějších IT technologiích;
 6. vylepšená dostupnost s možností číst a poslouchat materiály (speciální prvky přístupnosti pro osoby s postižením), široké využívání interaktivních nástrojů, jako jsou animace a testy;
 7. možnost získání osvědčení od úřadu CBA po dokončení kurzu.

Výstupy a výsledky

Již tři měsíce po spuštění e-learningové platformy bylo zaregistrováno 4 500 osob (původní cíl pro 30 měsíců provozu). Po 12 měsících toto číslo narostlo na 22 000.

S cílem rozšířit informace o e-learningové platformě byly podniknuty různé propagační činnosti. Zaprvé, médiím byla zaslána krátká zpráva s popisem projektu. Zadruhé, úřad CBA zaslal dopis ministerstvům, dalším ústředním orgánům a univerzitám, aby je informoval a vyzval učitele, výzkumné pracovníky a studenty k účasti na kurzech. Krátce nato byly informace o spuštění platformy zaslány všem ústředním vládním agenturám a institucím, úřadům jednotlivých vojvodství a úřadům maršálků v polských vojvodstvích. Poté, před začátkem akademického roku, byly informace o platformě a kurzech zaslány rektorům univerzit, na nichž se vyučuje o národní bezpečnosti. Nakonec bylo on-line školení propagováno během osobního školení ze strany úřadu CBA.

Úřad CBA aktivně propagoval anglickou verzi on-line platformy mezi protikorupčními orgány v Evropě a sdílel informace s platformou Europolu pro odborníky, sítí Evropští partneři proti korupci / sítí kontaktních míst EU pro boj proti korupci, skupinou GRECO a dalšími orgány. S cílem dále zvýšit využívání platformy úřad CBA pravidelně zveřejňuje příspěvky v sociálních médiích s počtem uživatelů, kteří jsou zaregistrováni v e‑learningovém kurzu.

Platforma má v současnosti 186 361 členů, kteří se přihlásili na alespoň jeden z kurzů. Ačkoli současná verze školení neshromažďuje údaje o zemi uživatelů, předchozí verze zaznamenala účast na školení v anglickém jazyce z České republiky, Slovenska, Moldavska, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska, Estonska, Spojeného království a Rakouska.

Počet uživatelů se liší v závislosti na kurzu, do nějž se přihlásí:

Odborná příprava

Uživatelé, polská jazyková verze

Uživatelé, uživatelé anglické verze

Korupce ve veřejné správě

102 984

250

Korupce v podnikání

33 610

152

Potírání korupce

44 689

261

Úřad CBA má v plánu platformu dále rozvíjet:

 1. vytvořit mobilní aplikaci, aby informace byly ještě dostupnější;
 2. vytvořit další výukové kurzy (panely) o dodržování předpisů a integritě;
 3. vytvořit program pro školení školitelů.

Konečným cílem úřadu CBA je vytvořit univerzální mezinárodní e-learningovou platformu, která zemím umožní mít vnitrostátní modul, a tedy vytvářet obsah zaměřený na vnitrostátní potřeby a specifikace předpisů v různých jazycích.

Faktory, které jsou klíčem k úspěchu

Šest let realizace e-learningové platformy umožnilo vytvořit vyčerpávající studii klíčových faktorů úspěchu:

 1. Specifické regulační prostředí. Vnitrostátní strategie Polska pro boj proti korupci uložila veřejným orgánům povinnost poskytnout odbornou přípravu v oblasti boje proti korupci všem zaměstnancům. Na základě toho byla zjištěna velká potřeba nabídnout odbornou přípravu. Bezplatná on-line školicí platforma přišla v pravý čas, aby tyto potřeby řešila.
 2. Veřejná diskuse o korupci v polské společnosti, zejména mezi mládeží, zvýšila zájem o tuto oblast a míru využití iniciativy.
 3. Bezplatný přístup k e-learningové platformě umožnil, aby ji využívali mladí lidé a studenti.
 4. Atraktivní formát školení: krátké, vizuální a interaktivní kurzy rozdělené do témat byly ze strany uživatelů dobře přijaty.
 5. Uživatelé oceňují osvědčení o splnění a v současné době jej dokonce vyžadují některá oddělení lidských zdrojů z důvodu povinnosti splnění školení, jež zaměstnavatelé vyžadují.
 6. Z interního hlediska závisí úspěch e-learningového programu na kapacitě a znalostech odborníků úřadu CBA, přístupu k databázi případových studií o podvodech a osvědčených postupů a také na přístupu k historickým údajům, jejichž prostřednictvím lze předpovědět trendy v oblasti podvodů a navrhnout relevantní obsah pro uživatele týkající se podvodů v Polsku a korupčních rizik.

Zjištěné problémy a získané poznatky

 1. Původní investice do tvorby e-learningového kurzu byla poměrně vysoká a mohl ji pokrýt pouze projekt Evropské komise.
 2. Obsah první verze e-learningu byl pro uživatele příliš náročný: velký důraz byl kladen na čísla a údaje a na dokončení jednoho školicího modulu byly v průměru potřeba tři dny. To bylo považováno za příliš časově náročné pro uživatele.
 3. Zpracování osobních údajů bylo časově náročné a nákladné. Proto se úřad CBA u aktualizované verze e-learningové platformy rozhodl osobní údaje uživatelů neshromažďovat.
 4. Klíčem k úspěchu jsou interní kapacita a znalosti týmu, který e-learning realizuje. Pro účely úspěšného provádění posuzuje úřad CBA potřeby následujícího týmu (v závislosti na cílové skupině uživatelů): školitele v oblasti boje proti korupci, zkušených vyšetřovatelů, úředníků odpovědných za dodržování předpisů, odborníků v konkrétních oborech, odborníků v oblasti IT a dokonce i psychologů, a to s cílem upravit obsah a formát tak, aby udržel pozornost uživatelů.

Potenciál převoditelnosti

 1. Obsah e-learningové platformy by se měl zakládat na vnitrostátních potřebách a regulačním rámci. Úřad CBA pracoval s orgány v Moldavsku, Severní Makedonii, na Slovensku a v Litvě s cílem převést znalosti o e-learningové platformě a v některých případech sdílet virtuální nástroj, na němž je IT řešení školení založeno (tj. Moldavsko a Litva). Je však třeba poznamenat, že obsah školení by měl být upraven pro každou zemi a každou konkrétní cílovou skupinu.
 2. Prvotní zřízení platformy je časově náročné a nákladné. Zkušenosti úřadu CBA dokazují, že tvorba e-learningové platformy vyžaduje práci týmu odborníků, a to interních i externích.
 3. Úspěch anglické verze e-learningové platformy úřadu CBA naznačuje, že podobné nástroje jsou potřeba v ostatních zemích EU.
30. BŘEZNA 2021
E-Learning Platform CZ