Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Конфликт на интереси, свързан с местна транспортна

Червен(и) флаг(ове)

Измама, свързана с процедури за възлагане на обществени поръчки, по-специално получаване на публични средства въпреки липсата на необходимия капацитет и сключване на договори с предприятия, независимо от очевиден конфликт на интереси.

Основните индикатори, които са предизвикали съмнения, са:

  • нередовни процедури за възлагане на обществени поръчки;
  • нередности, свързани с надзора на работата.

По-специално проектът е включвал около 100 различни поръчки, 20 от които са били отделни договори за строителство, в които е участвало голямо мултинационално технологично дружество. Договорите са отговаряли на вида договор съгласно Договорните условия за строителство за строителство и проектиране от FIDIC (Международната федерация на инженерите консултанти или Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) — стандартите от така наречената „Жълта книга“. Това обстоятелство само по себе си не би представлявало нередност, ако бенефициерът е можел да гарантира правилната координация на строителните работи.

Описание на схемата за измама

През 2003 г. правителството е взело решение да подкрепи разширяването на метрото, като покрие 70 % от разходите за строителството, а общината е щяла да заплати останалите 30 %. Между общината (бенефициерът) и дружеството, собственост на общината, на което е било възложено да реализира проекта, е бил сключен инвестиционен договор. Съгласно този договор дружеството се е задължавало да наеме независим инженер—проверител/независим инженер по техническия надзор, който да следи вземаните от собственика на проекта решения по време на изпълнението.

През 2004 г. е бил сключен договор за финансиране от хазната, съгласно който средствата по проекта е трябвало да се управляват от държавната хазна. През 2005 г. е влязъл в сила националният закон за метрото, с който разходите по проекта са били одобрени. По-късно през същата година са били получени два заема от ЕИБ за финансиране на проекта.

Предполагаемите сериозни нередности, измама и потенциална корупция са били свързани основно с дружество, което е участвало в управлението на проекта и също така е действало като инженер по FIDIC от средата на 2006 г. до края на 2012 г. По време на разследването от страна на OLAF са били открити нередности след етапа на подаване на заявления, по време на етапа на възлагане на поръчката и по време на етапа на изпълнение. Предполага се, че нередностите са се дължали на конфликт на интереси и нарушение на принципите за недопускане на дискриминация и равно третиране на оферентите. Съгласно констатациите от разследването е имало конфликт на интереси между някои от членовете на персонала на дружеството, собственост на общината, и определени изпълнители.

OLAF е докладвала, че дружеството, на което е била възложена поръчката, не е разполагало с необходимите професионален капацитет и персонал, за да управлява и координира проекта. Също така са били изказани твърдения, че бенефициерът не е гарантирал, че проектът ще бъде осъществен в определения срок, съгласно съответния стандарт за качество и на най-добрата цена. Бенефициерът също така не е осигурил подходящо финансово и техническо планиране на проекта, включително не е гарантирал подходяща координация на различните поръчки за строителство.

Ръководството на проекта не е разполагало с достатъчен професионален капацитет и персонал.

В допълнение е било открито, че предприятието, на което е било възложено управлението на проекта и което също така е било инженерът по FIDIC до 2012 г., не е спазвало правилата за възлагането на обществени поръчки, когато е съдействало на бенефициера при избора на изпълнителите на строителните работи. Инженерът по FIDIC и предприятието, отговарящо за управлението на проекта, изглежда неколкократно са се оказвали в ситуация, която е създала конфликт на интереси с различни изпълнители. Най-накрая, в разследването на OLAF е било открито, че ролята на независим инженер—проверител е била изпълнявана само временно до 2012 г.

Консултантът по управлението на проекта, който също така е отговарял за задълженията на инженера по FIDIC до 2012 г., е участвал в заседанията на комисията по оценяване за избора на изпълнители. Предполага се, че впоследствие той също така е действал като подизпълнител на някои от тези дружества, което представлява формално нарушение на договора, който е сключил за осъществяването на този проект.

Изглежда, че нередностите са засегнали всички плащания, извършени под надзора на това предприятие към съответните изпълнители на строителните работи. Като консултант по управлението на проекта това предприятие е трябвало да провери исканията за плащания на дружествата изпълнители. При разследването е открито, че в някои случаи едно и също физическо лице е подписвало както сертификата за изпълнение на подизпълнителя, така и валидацията на фактурата на същото предприятие — като консултант по управлението на проекта. Съгласно правилата на FIDIC обаче изрично се изисква независим инженер по надзора.

Имало е и случаи, при които в заявлението за плащане, удостоверено от това предприятие, е била открита грешка в обменния курс за евро, която е облагодетелствала изпълнителите, както и случаи на липса на придружаващи документи и липсващи подписи.

Освен това са съществували съмнения за подкупи и корупция във връзка с договора, подписан с голямо технологично дружество от друга държава членка, и с процедурата за възлагане на обществена поръчка, проведена преди подписването на договора. ЕИБ е информирала както службите на прокуратурата на двете държави членки — където се е изпълнявал проекта и където е било установено съответното дружество, така и OLAF. Били са предоставени доказателства, пораждащи съмнения за незаконни плащания, направени към различни консултантски и медийни дружества. И в двете държави са били започнати съдебни разследвания. Местните органи обаче не са открили потвърждение на съмненията.

Съгласно тези съмнения възложителят е одобрил отстраняването на един от подизпълнителите от страна на оферент, спечелил поръчката, като това е представлявало промяна на критериите за подбор след отварянето на офертите, водещо до неправилен процес на приемане на офертата.

В допълнение се е предполагало, че възложителят е представил различни изисквания за допустимост за отделни оференти и за консорциуми. В някои случаи по време на процедурите преди фазата на подбор отговарящи на критериите оференти са били изключени незаконно.

На последно място, предполага се, че условията на търга са били променени без публикуване на ново обявление за обществена поръчка и краен срок. В този случай оферентите, които вече са били закупили тръжната документация, са били информирани, без информацията да бъде оповестена публично. По тази причина се предполага, че потенциални нови участници, които не са участвали съгласно старите условия, са били изключени по несправедлив начин.

Как е открита измамата

В началото на 2012 г. Европейска сметна палата е уведомила OLAF относно проекта за строителство с цел разширяване на линията на метрото. Сметната палата е изтъкнала нередностите и показателите за измама, свързани с подписването на договор между дружеството, собственост на общината, общината (бенефициера) и чуждестранно дружество от друга държава членка. Впоследствие ЕК/ГД „Регионална и селищна политика“ също е уведомила OLAF относно своите съмнения за нередности. Тези нередности вече са били довели до изключването на 11 договора по този проект от финансиране от ЕС. В допълнение към тези жалби ЕИБ е информирала OLAF, прокуратурата на държавата членка, където се е извършвал строежът на линията на метрото, и прокуратурата на другата държава членка, където е било установено дружеството, относно нередности, свързани с един от договорите по проекта, сключен с голямото чуждестранно дружество. Други административни и съдебни органи също са извършвали одити, успоредно с OLAF.

Успоредно с това конкретно разследване OLAF е разследвала също така потенциална измама, свързана с голямо технологично дружество и трета държава. Част от информацията, получена по време на това разследване, е била свързана със строителството на линията на метрото и е пораждала съмнения за незаконни процедури за възлагане на обществени поръчки. Изключително важно е да се отбележи, че съгласно откритията на OLAF, докато преди декември 2012 г. надзорът на строителните работи е бил много неправомерен , това се е променило впоследствие (когато основното предприятие, извършващо нарушенията, вече не е участвало).

По време на разследването OLAF е събрала и анализирала документи от компетентните национални административни органи/ГД „Регионална и селищна политика“, извършила е проверки на място на дружеството, собственост на общината, което е изпълнявало проекта, както и на чуждестранното дружество, с което дружеството изпълнител е сключило договор. Също така OLAF е събрала и анализирала съдебна документация, като е провела оперативни срещи със съдебните органи.

-

-

Установени слабости

Съгласно доклада на OLAF основната слабост е била липсата на финансова и техническа подготовка в съчетание с липсата на подходящо адаптиране на „Стандартите от жълтата книга“ по FIDIC към проекта. На етапа на възлагане на поръчката е имало конфликти на интереси.

Освен това не са били извършени подходящи проверки, дори по време на етапа на подаване на оферти, поради което не е било установено, че оферентът не е разполагал с необходимия персонал, за да управлява и координира проекта.

26 MАРТ 2021 Г.
Conflict of interest in transport BG
English
(246.18 KB - PDF)
Изтегляне