Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Portal web BASE privind contractele de achiziții publice

Context și obiectiv(e)

În 2008, a fost adoptat Codul portughez al contractelor de achiziții publice (PPC) care transpunea Directivele 2004/17/CE și 2004/18/CE. PPC reglementează procedurile obligatorii pentru formarea contractelor de achiziții publice și stabilește regulile de desfășurare a acestora. PPC a fost revizuit în 2017, iar noul cod a intrat în vigoare în ianuarie°2018.

Din noiembrie 2009, achizițiile publice electronice au devenit obligatorii pentru toate instituțiile pentru licitațiile care depășesc pragul de 5 000 EUR. Sistemul de achiziții publice electronice din Portugalia funcționează exclusiv pe platforme private, care concurează reciproc pentru a oferi servicii de achiziții publice electronice autorităților contractante.

PPC prevede crearea unui portal de internet dedicat contractelor de achiziții publice, care se preconizează că va colecta toate informațiile relevante privind achizițiile publice.

Portalul BASE a fost înființat în acest scop și este administrat în prezent de Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, cunoscut și sub denumirea IMPIC (Institutul Piețelor Publice, Bunurilor Imobiliare și Construcțiilor).

În prezent, portalul nu este pe deplin operațional, întrucât un număr mare de contracte nu sunt încă publicate în BASE și monitorizarea efectuată de portal rămâne limitată.

Cu toate acestea, bazele de date legate de portal sunt actualizate periodic cu informații din partea Diário da República Eletrónico (Jurnalul Oficial electronic național), a platformelor electronice de achiziții publice și a autorităților contractante. Toate aceste informații sunt ulterior analizate și prelucrate și vor servi drept bază pentru elaborarea unei game largi de studii și analize statistice. O parte dintre aceste informații este publicată și pe portal.

Portalul are ca scop asigurarea unui forum de dialog cu părțile interesate implicate în achizițiile publice și cu cetățenii în general.

Potrivit site-ului său, portalul își propune să îndeplinească mai multe funcții (care nu au fost încă implementate):

 1. să centralizeze cele mai importante date privind contractele de achiziții publice încheiate;
 2. să facă publicitate, printre altele, lansării cererilor de oferte și a altor proceduri de achiziții publice, încheierii contractelor și oricărei penalități impuse pentru încălcarea PPC;
 3. să disemineze conținutului tehnic și al legislației relevante;
 4. să aducă instituțiile publice mai aproape de cetățenii portughezi, motivându-i pe cetățeni să monitorizeze și să se familiarizeze cu cheltuielile publice. 

Descrierea practicii

Portalul BASE este un spațiu virtual în care vor fi publicate toate elementele legate de contractele de achiziții publice, permițând astfel urmărirea și monitorizarea acestora.

Informațiile despre patru etape ale procedurii de achiziții publice - licitație, atribuire, încheierea contractului și implementare - sunt disponibile în formatul Standard de date de contractare deschisă (OCDS). Portalul își propune să pună la dispoziția publicului următoarele informații:

 1. formarea și desfășurarea contractelor de achiziții publice;
 2. notificări privind deschiderea procedurilor de achiziții publice și notificări ulterioare, dacă există;
 3. ordinele și deliberările care stabilesc prioritățile în materie de achiziții publice în regimuri excepționale;
 4. contractele încheiate în cadrul procedurilor de atribuire directă (regim general), proceduri deschise, proceduri restrânse, proceduri negociate și dialog competitiv;
 5. modificări contractuale în valoare de peste 15 % din valoarea contractului;
 6. sancțiuni accesorii referitoare la excluderea din procedurile de achiziții publice pentru o perioadă maximă de doi ani.

Biroul oficial de gravură și tipărire din Portugalia (Imprensa Nacional - Casa da Moeda, INCM) este responsabil pentru publicarea notificărilor, a deciziilor și a altor acte juridice privind achizițiile publice atât în Jurnalul Oficial portughez, cât și în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Numai atribuirile directe nu necesită o notificare prealabilă.

Anunțurile de participare anunță intenția autorităților contractante de a achiziționa un anumit bun sau serviciu, tipul procedurii (de exemplu, deschisă sau restricționată), precum și platforma de achiziții electronice care gestionează etapa anterioară licitației. La publicare, INCM transmite electronic notificările privind deschiderea procedurilor de achiziții publice către portalul BASE.

Solicitanții și ofertanții trebuie să depună cererile și ofertele încărcându-le pe platforma electronică utilizată de autoritatea contractantă. Platformele electronice de achiziții publice sau platformele de e-achiziții publice sunt complet computerizate. Cererile care parcurg întreaga procedură de achiziții publice sunt realizate într-un mod complet electronic și dematerializat. Platformele de achiziții electronice sunt certificate de IMPIC și își vând serviciile atât autorităților contractante, cât și întreprinderilor, conectându-le la procesul de achiziții publice în această etapă inițială. Pe măsură ce procedura avansează, platformele de achiziții electronice transmit toate informațiile privind ofertanții și contractul de achiziții publice care urmează să fie atribuit portalului BASE.

În cele din urmă, autoritățile contractante decid asupra procedurii de achiziții publice și derulează procedura, fiind responsabile de introducerea informațiilor privind contractele de achiziții publice pe care le atribuie în portalul BASE. Acesta include contractele încheiate ca urmare a unei proceduri de atribuire directă sau de consultare prealabilă. Pentru aceste cazuri, autoritatea contractantă trebuie să completeze un formular specific cu informațiile relevante referitoare la fiecare contract. Prin urmare, există și contracte publicate în portalul BASE pentru care nu sunt publicate anunțuri de achiziții publice în Jurnalul Oficial portughez.

IMPIC evaluează și monitorizează inclusiv achizițiile publice din Portugalia și publică rapoarte anuale și statistici lunare care pot fi accesate prin intermediul site-ului lor.

Caracteristici unice

 • Inițiativă pentru transparență în achizițiile publice;
 • Corelare cu PPC care definește implementarea și utilizarea portalului;
 • Platformă centralizată care vizează punerea la dispoziție a tuturor informațiilor relevante privind achizițiile publice într-un singur loc.

Efecte și rezultate

Digitalizarea radicală a achizițiilor publice din Portugalia a dus la îmbunătățiri măsurabile, inclusiv la economii totale de până la 12 %, reduceri de prețuri de până la 20 % și eficiență și eficacitate sporite.

Portalul BASE este un pas important către o mai mare transparență în ceea ce privește achizițiile publice. Nicio altă țară din UE nu publică atât de multe informații, ceea ce face ca înregistrarea contractelor din Portugalia să fie cea mai completă din UE.

Cu toate acestea, în etapa actuală, există un procent semnificativ de contracte publice care nu sunt publicate și, prin urmare, nu pot fi analizate de portalul BASE. Acesta este un domeniu de îmbunătățire ulterioară, posibil prin aplicarea mai strictă a cerințelor PPC, în special în ceea ce privește publicarea contractelor.

Principalii factori ai succesului

 • Interfață cu INCM;
 • Corelarea cu platformele de achiziții publice electronice existente;
 • Cooperarea cu autoritățile contractante pentru publicarea informațiilor.

 

Provocări întâmpinate și învățăminte desprinse

Asigurarea utilizării la timp și pe scară largă a portalului rămâne o provocare. În prezent, BASE nu poate publica toate contractele și nici nu poate agrega toate informațiile relevante despre contracte și nici nu poate publica informații substanțiale complete despre executarea contractului.

Multe dintre probleme provin din faptul că portalul se bazează pe publicarea și distribuirea datelor în materie de achiziții publice de către autoritățile contractante și platformele de achiziții publice electronice.

Potrivit Transparency International Portugal:

 1. unele contracte nu sunt corelate cu anunțul de participare din Jurnalul Oficial portughez;
 2. un număr semnificativ de autorități contractante nu încarcă contracte; și
 3. majoritatea contractelor nu prezintă nicio informație despre etapa anterioară licitației.

Numărul total de contracte, estimat de Comisia Europeană, este de trei ori mai mare decât numărul de contracte publicate în portalul BASE, în pofida cerințelor juridice privind publicarea tuturor contractelor pe portal.

Contractele publice nu sunt transparente în mod implicit, ceea ce înseamnă că nu există informații critice în Portalul BASE pentru a evalua formularea contractelor, raportul lor calitate-preț și durabilitatea. IMPIC a anunțat punerea în aplicare a Standardului de date de contractare deschisă în noiembrie 2019, care este menit să aducă o îmbunătățire considerabilă calității și cantității datelor de achiziții publice și, astfel, transparenței.

În plus, o analiză a datelor OCDS disponibile arată că peste 80 % din procedurile de achiziții publice sunt atribuiri directe, afectând grav concurența pe piața achizițiilor publice. Aceasta este urmată de opacitate, întrucât justificarea se poate referi pur și simplu la un articol din PPC care permite utilizarea atribuirilor directe fără explicații suplimentare cu privire la circumstanțele care au determinat această alegere în cadrul unei oferte deschise. Acest lucru scade nivelul de încredere din partea cetățenilor și a întreprinderilor, creând în continuare suspiciuni și un nivel ridicat de percepție a corupției în contractele de achiziții publice.

Serviciile Observatorului achizițiilor publice, o entitate însărcinată cu monitorizarea achizițiilor publice, nu sunt în prezent accesibile. Observatorul achizițiilor publice ar trebui să ofere un spațiu de lucru online pentru a avea o viziune mai interactivă a datelor privind achizițiile publice. Acest lucru este încă în curs de dezvoltare și va completa portalul BASE odată ce devine operațional.

Potențialul de transferabilitate

Portugalia se poate baza deja pe faptul că există platforme de achiziții electronice pentru atribuirea contractelor. Pentru alte țări, mutarea procedurii de achiziții publice într-un proces electronic și digitalizat ar trebui să fie un pas preliminar.

În mod alternativ, alte țări care nu dispun de astfel de platforme electronice în prezent, ar putea implementa un portal unic pentru a colecta, a publica și a monitoriza direct toate informațiile privind achizițiile publice.

 

23 IUNIE 2021
Portugal_BASE web portal on public contracts_RO