Ugrás a fő tartalomra
Anti-Fraud Knowledge Centre

Háttér és cél

A Kék könyv az Európai Regionális Fejlesztési Alapok (ERFA) spanyolországi irányító hatósága (IH) és tanúsító hatósága (TH) által kifejlesztett átfogó eljárási kézikönyv. Az ERFA irányítási és ellenőrzési rendszerével kapcsolatos összes funkciót és eljárást írja le, beleértve az operatív programok (OP) csalásellenes intézkedéseit is.

A közös rendelkezésekről szóló rendelet (KRR) 124. cikkét (1303/2013 / EU rendelet) követve dolgozták ki, amely az IH és a TH számára bizonyos intézkedések végrehajtását írja elő a belső ellenőrzési környezetükkel és a kockázatkezelési tevékenységekkel kapcsolatban. Az intézkedések végrehajtása és azok teljesítésének biztosítása a közreműködő szervezeteknek (KT) történő átruházás esetén az IH és a TH kijelölésének előfeltétele.

Spanyolországban az ERFA kezelése nagyon decentralizált. Az IH funkcióinak nagy részét a központi kormányzati szervekből (pl. minisztériumok és szakosodott állami ügynökségek), a regionális hatóságokból (pl. Valencia kormánya) és más regionális egységekből álló KT-re ruházzák át. Léteznek „egyszerű KT-k” is – helyi közigazgatási szervek korlátozott tevékenységi körrel.

A KT-k főbb feladatai többek között a műveletek kiválasztása, a kiadások előzetes ellenőrzése, kifizetési kérelmek benyújtása az IH-hoz, az ERFA-finanszírozással kapcsolatos tájékoztatási és kommunikációs feladatok, vagy a kedvezményezettekkel való kapcsolattartás. Tekintettel a KT-k nagy számára és az általuk végzett különböző műveletekre, kulcsfontosságú a közös megközelítés és terminológia. Ezt biztosítja a Kék könyv. Ezt az IH kiemelten fontosnak tartja, főleg ha a csalás megelőzésére vonatkozó nemzeti szintű jogszabályok sokféle rendeletben, szétaprózva szerepelnek. A tény, hogy a nagyfokú autonómiával működő KT-ket nehéz ellenőrizni és monitorozni, újabb okot ad arra, hogy a Kék könyv által biztosított funkciók és eljárások áttekinthetőek legyenek.

Gyakorlat leírása

A KRR 2013-as megjelenése előtt már rendelkezésre álltak az új rendelet tervezetei. Az IH és a TH megkezdte a szabályozási követelmények elemzését, és összehasonlította azokat az előző, 2007–2013 közötti programozási időszakban már érvényben lévő eljárásokkal. A KRR-en alapuló elemzést annak közzététele után fejezték be, majd az ellenőrzési hatósággal (EH) szorosan együttműködve dolgozták ki a Kék könyvet. Az IH és a TH biztosította az Európai Bizottság (EB) által kidolgozott csalási kockázatértékelés (FRA) fogalmának és módszertanának megfelelő értelmezését, és hogy a Kék könyvben szereplő témák magukba foglalják az EK által javasolt kérdésköröket.

A kézikönyv összegyűjtötte az összes, az ERFA spanyolországi kezelésével kapcsolatos eljárást, amely a IH és a TH ESB-alapok kezelésével, ellenőrzésével és tanúsításával kapcsolatos tapasztalatán alapul. Szakértőkkel konzultáltak konkrét új témákban, mint például csalási kockázatokkal és a kockázatkezeléssel kapcsolatban.

A Kék könyv 2016 áprilisában készült el, amelynek eredményeként kijelölték az IH-t és a TH-t. Az uniós és a nemzeti szintű jogi vagy eljárási változásokkal kapcsolatos további kiigazításokat az IH és a TH is elvégzi. A kézikönyv összesen megközelítőleg 250 oldalas.

Az összes KT esetében az eljárások harmonizált alkalmazása, az ellenőrzési és irányítási rendszereik minőségének biztosítása és a rájuk átruházott feladatok felügyelete érdekében az IH kétlépcsős megközelítést vett át, amely a következőkből áll:

 • Először is előírja, hogy minden egyes KT készítse el saját, körülményeit figyelembe vevő Kék könyvét, amely leírja az ellenőrzési és irányítási rendszer eljárásait.
 • Másodszor pedig előírja, hogy az összes KT az EK által javasolt módszertant és enyhítő intézkedéseket a saját helyzetére szabja, és dokumentálja a bevezetett csalásellenes intézkedéseket.

Az IH biztosította a Kék könyvet és annak sablonját, valamint az EK FRA sablonjának és útmutatójának másolatát a KT-k számára. Az IH képzéseket és a műhelyfoglalkozásokat is tartalmazó, KT-nek szóló segítségnyújtási és kommunikációs tervet vezetett be, hogy lehetőséget biztosítson visszajelzéseik és kételyeik megosztására, valamint a rájuk bízott feladatokkal kapcsolatos kérdések feltevésére. 25 képzést tettek a KT-k számára elérhetővé, hogy megismerhessék az IH által a Kék könyv elkészítéséhez használt struktúrát és módszertant, valamint hogy elsajátítsák, miként válhat a munkájuk alapjává.

A képzési program részeként az IH előadásokat tartott az KT-knak, áttekintést adva a 2014–2020-as programozási időszak jogi keretrendszeréről, különös tekintettel az irányítási és ellenőrzési rendszer kidolgozásának és az FRA lebonyolításának jogalapjára. Ezek a tréningek nagyon gyakorlatias szemléletűek voltak, mivel az eszköz képernyőképeinek felhasználásával az FRA sablon felépítésének és a kitöltés lépéseinek részletesebb bemutatására törekedtek. Részletesen magyarázták a kockázatok hatásának és valószínűségének felmérési módszertanát, az ellenőrzési intézkedések bevezetését megelőző és azt követő esetekre is. Megvitatták az EK által előkészített enyhítő intézkedések listáját, és gyakorlati példákat mutattak be annak érdekében, hogy ezeket az intézkedéseket a KT-k sajátos kontextusához igazíthassák.

A képzéseket követően 3 hónapig 6 KT-vel kísérleteket végeztek. Az alapötlet az, hogy megbizonyosodjanak a segítségnyújtási és kommunikációs kampány sikerességéről, és hogy a KT-k elegendő tudással és magabiztossággal rendelkeznek-e, hogy elkezdjenek dolgozni a Kék könyveken és az FRA-n. A próba iteratív folyamat volt, amelynek során az IH, a TH, az ellenőrzési hatóság (EH) rendszeresen felülvizsgálta a KT-k munkáját, és észrevételeket és javaslatokat nyújtott be a javításokra. A kísérlet utolsó részében a 6 KT vett részt a Kék könyveikben leírt eljárások, valamint az általuk kidolgozott és testre szabott csalásellenes intézkedések végrehajtásában.

Miután az IH mind a 6 vizsgálatot megfelelőnek találta, ugyanazt a megközelítést vezették be az IH ellenőrzési osztályának felügyelete alatt az összes többi KT-nél.

Az IH tíz tapasztalt munkatársa volt felelős a KT-k felügyeletéért és annak biztosításáért, hogy a munkájuk összhangban legyen az IH által készített Kék könyvvel. Az EH és a spanyol AFCOS egy tapasztalt munkatársa is részt vett a folyamatban, elsősorban a KT-k által javasolt eljárások és a javasolt csalásellenes intézkedések megfelelőségének felülvizsgálatában és ellenőrzésében. Az EH és az AFCOS továbbra is tanácsokat és javaslatokat adott.

A Kék könyveket és azok megvalósítását független szakértők értékelték. A pozitív kiértékelés volt az előfeltétele a KT kijelölésének. Az ellenőrzéseket legalább kétévente elvégzik, és jelentősebb megállapítások esetén a KT nem folytathatja működését, amíg ezeket nem orvosolták.

 

Az egyes KT-k Kék könyvei kiegészítik az IH és a TH által készítetteket. OP-szinten áttekintést nyújtanak az ERFA OP-k összes irányítási és ellenőrzési rendszerének eljárásáról. Összefoglalják az IH és KT-k jogi kereteit is. Ez a közös eszközökön alapuló csalásellenes intézkedések bevezetésének és az EK iránymutatásaiban meghatározott enyhítő intézkedések végrehajtásának kötelezettségére utal – mindkettő a spanyol kontextushoz igazodva.

Egyedi tulajdonságok

A Kék könyv Európában egyedülálló gyakorlat a tudás és az eljárások nemzeti szintű központosítása és formalizálása szempontjából.  Megvalósítása a KRR követelményein és az összes érintett fél együttműködését biztosító kijelölés előfeltételén alapult.

 

Értékelés és eredmények

A Kék könyv elkészítésének folyamata és az egyes KT-k által lefolytatott FRA sikernek könyvelhető el. Valamennyi KT követte a Kék könyv sablonját, és sikeresen elkészítette a saját könyvét és FRA-ját. Ez lehetővé teszi a közös terminológia használatát és az eljárások homogén alkalmazását, például a programok kiválasztása és a csalásellenes intézkedések során.

A végrehajtási folyamat során a KT-k visszajelzései pozitívak voltak, mivel többségük úgy találta, hogy az összes eljárás egyértelmű átadása kulcsfontosságú az operatív programok hatékony és eredményes pénzügyi menedzsmentjéhez. Egy másik kézzelfogható előny az volt, hogy az alkalmazottak pontos képet kaptak szerepükről és felelősségükről, ami kulcsfontosságú a csalás és a korrupció elleni küzdelem szempontjából.

A hatóságok beszámolói szerint a végrehajtott eljárások hatékonysága nőtt, ezáltal az adminisztratív és helyszíni ellenőrzéseket végző alkalmazottak is körültekintőbbek és figyelmesebbek lettek a csalással és a korrupciós kockázatokkal szemben.

Ezen túlmenően úgy tűnik, hogy ez az együttműködés az IH és a KT-k jó hírnevét erősíti, kevesebb a hiba és a szabálytalanság, valamint kevesebb panasz érkezik a kedvezményezettek vagy a kérelmezők felől.

Ez a folyamat mind az IH, mind a KT-k számára előnyös volt, mivel mindkét fél rengeteget tanult a feladatokról és egymásról, fejlesztette a tudását, és bővítette a kapacitását a csalás és a korrupció megelőzésében és felderítésében.

Legfontosabb sikertényezők

​​​​

 • Az IH és a TH által, a KRR alapján létrehozott, mintaként szolgáló Kék könyv
 • Kísérleti projekt 6 KT részvételével ahelyett, hogy az összes KT-t a kezdetektől bevonták volna
 • A KT-k támogatása a Kék könyvek kidolgozásában képzésekkel és gyakorlati példákat tartalmazó prezentációkkal
 • Konzultáció szakértőkkel meghatározott témákban
 • Folyamatos információcsere az EH-val és az AFCOS-szal a Kék könyv kidolgozása során
 • A Kék könyv kidolgozása és megvalósítása az IH, a TH és a KT-k kijelölésének feltétele
 • Rendszeres ellenőrzések a Kék könyvek végrehajtásával kapcsolatban
 • Az IH-k által tartott, rendszeres képzések a KT-k számára az ESB-alapok kezeléséről, külön modullal a csalásellenes intézkedésekről
 • A jogi és eljárásbeli változásokért az IH felel, biztosítja, hogy az IH elfogadja ezeket a változásokat

 

Felmerült kihívások és tanulságok

A hatóságok kiemelik, hogy a különböző szervek Kék könyvei közötti összhang biztosítása nagyon időigényes. Mégis ez volt az egyetlen módja annak, hogy minden érintett fél tanulhasson a csalások megelőzéséről, és javítsa saját képességeit.

Egy másik tanulság az, hogy az EK-sablonok használata során elengedhetetlen, hogy azokat az IH vagy az KT sajátos szempontjaihoz igazítsák, hogy az alkalmazottak a megfelelő módon alkalmazzák és használják azokat.

Ami az FRA-t illeti, részletes magyarázatokra volt szükség a KT-k számára a koncepció és a módszertan teljes megértéséhez.

Az OP-k programozásában, irányításában és ellenőrzésében részt vevő valamennyi fél, különösen a felsővezetés bevonása kulcsfontosságú a konszenzus biztosításához az alkalmazott leghatékonyabb és legarányosabb csalásellenes intézkedések meghatározása és végrehajtása során.

Átadhatóság lehetősége

A spanyol Kék könyveket nem lehet egyszerűen átadni más országoknak, mivel azok az ország sajátos adminisztratív felépítését tükrözik. Egy művelet vagy egy adott eljárás konkrét témái használhatók sablonként.

Koncepcióként a Kék könyvet azonban más országok is átvehetik. Ehhez szükség lenne az adott országban az ERFA igazgatásával kapcsolatos összes eljárás összegyűjtésére. A legelőnyösebb azon országok számára, ahol a funkciók erősen decentralizáltak, és/vagy sok különböző KT-vel rendelkeznek.

Spanyolország tapasztalata azt mutatja, hogy a Kék könyv összeállításához időre és egyszerre több érdekelt fél koordinálására van szükség. Ha több Kék könyv van érvényben a különböző hatóságok számára, akkor az egységesség biztosítása a további feladat. Spanyolország példája azt mutatja, hogy a fejlesztést szakaszosan kell végrehajtani, például a kézikönyv tesztelését még a teljes körű bevezetés előtt egy kiválasztott KT-n belül.

 

2021. JÚNIUS 24.
Spain_Blue_Book