Direct la conținutul principal
Anti-Fraud Knowledge Centre

Includerea pe lista neagră și excluderea operatorilor economici

Context și obiectiv(e)

În 2016, guvernul maltez a introdus Regulamentele privind achizițiile publice (PPR) care acoperă etapa de excludere, selecție și de includere pe lista scurtă a proceselor de achiziții publice întreprinse de autoritățile contractante. Prin acest demers au fost transpusă în legislația malteză cerințele prevăzute în Directiva UE 2014/24/UE privind achizițiile publice. Conform părții VI din PPR, niciunui operator economic sau subcontractant nu i se poate atribui un contract de achiziții publice dacă face obiectul oricăruia dintre criteriile de includere pe lista neagră sau de excludere.

Prin intermediul PPR, au fost create Comisia de revizuire a contractelor de achiziții publice și Tribunalul pentru sancțiuni comerciale pentru a supraveghea includerea pe lista neagră și excluderea operatorilor economici.

 

Includerea pe lista neagră și excluderea ajută la reducerea lucrărilor precare și permite, de asemenea, excluderea întreprinderilor sau a persoanelor condamnate pentru corupție, fraudă, spălare de bani, evaziune fiscală, evaziunea contribuției la securitatea socială a angajaților, criminalitatea organizată, angajarea minorilor, comportament neprofesional și denaturarea concurenței.

 

Descrierea practicii

PPR a stabilit criterii de includere pe lista neagră și de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziții publice. Niciunui operator economic sau subcontractant nu i se va atribui un contract de achiziții publice dacă este face obiectul oricărui criteriu de includere pe lista neagră sau de excludere. În cazul în care un subcontractant este inclus pe lista neagră sau este exclus, directorul Departamentului pentru contracte sau autoritatea responsabilă cu procesul de achiziții publice va solicita în scris ca operatorul economic să înlocuiască subcontractantul într-un interval de timp, în caz contrar operatorul economic va fi exclus automat din procedura de atribuire.

Includerea pe lista neagră și excluderea operatorilor economici sunt două proceduri separate.

Implementarea procedurii a urmat dispozițiile Directivei 2014/24/UE și s-a bazat pe întâlniri cu părțile interesate inclusiv cu ministere, Comisia de revizuire a contractelor de achiziții publice (PCRB) și procuratura generală.

Excluderea operatorilor economici

Autoritatea responsabilă cu procesul de achiziții publice trebuie să excludă un operator economic dintr-o procedură de achiziții publice atunci când acesta sau un membru al organismului administrativ, de conducere sau de supraveghere al operatorului economic a fost condamnat printr-o hotărâre definitivă referitoare la:

 • participarea la o organizație criminală;
 • corupție;
 • fraudă;
 • infracțiuni de terorism/finanțare a terorismului;
 • spălarea banilor;
 • munca copiilor și alte forme de trafic de persoane;
 • nerespectarea obligațiilor privind taxele sau contribuțiile sociale.

În ceea ce privește ultimul punct, o astfel de excludere nu se va mai aplica dacă operatorii economici plătesc sau încheie un acord obligatoriu pentru plata tuturor contribuțiilor lor restante și viitoare.

Perioada de excludere este de cinci ani începând cu data la care hotărârea a devenit definitivă.

Un contract nu va fi atribuit unui operator economic care, în timpul procedurii de achiziții publice:

 • este în situație de faliment sau este supus unei proceduri de insolvență sau de lichidare;
 • se găsește într-o situație de conflict de interese;
 • a fost implicat în pregătirea procedurii de achiziții publice.

Autoritățile responsabile cu procesul de achiziții publice exclud operatorii economici în orice moment al procedurii, în cazul în care se descoperă că operatorii economici au săvârșit, fie înainte, fie în timpul procedurii, una dintre activitățile care stau la baza excluderii. Operatorii economici sunt, de asemenea, excluși dacă omit să-și dezvăluie implicarea în oricare dintre activitățile menționate mai sus.

Operatorii economici pot fi înceta să facă obiectul excluderii dacă furnizează dovezi că au luat suficiente măsuri care să le demonstreze fiabilitatea, în pofida existenței unor motive de excludere. Dacă aceste dovezi sunt considerate suficiente de către autoritatea responsabilă cu procesul de achiziții publice, operatorii economici nu vor fi excluși. Acest lucru nu se aplică dacă excluderea a fost stabilită printr-o hotărâre definitivă.

Orice operator economic care se simte afectat de o decizie poate depune o obiecție în fața Comisiei de revizuire a contractelor de achiziții publice.

Includerea pe lista neagră a operatorilor economici

Există două tipuri de includere pe lista neagră:

 1. includerea pe lista neagră de către directorul contractelor;

Directorul contractelor este împuternicit să includă pe lista neagră un operator economic în cazul în care respectivul operator economic:

 • a fost declarat vinovat de orice instanță sau tribunal pentru o infracțiune legată de dreptul muncii;
 • a fost condamnat pentru o infracțiune referitoare la conduita profesională care îi pune în discuție integritatea;
 • a încheiat acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței;
 • a demonstrat deficiențe semnificative sau persistente în îndeplinirea unei cerințe substanțiale în cadrul unui contract de achiziții publice sau al unui contract public de concesiune, care a dus la rezilierea anticipată a contractului respectiv, la daune sau la alte sancțiuni comparabile;
 • a furnizat informații înșelătoare care pot avea o influență semnificativă asupra deciziilor privind excluderea, selecția sau atribuirea;
 • a influențat în mod nejustificat procesul decizional al autorității contractante pentru a obține informații confidențiale care pot avea avantaje nejustificate în procedura de achiziții publice;
 • încalcă obligațiile aplicabile în domeniul dreptului în domeniul mediului, social și al muncii.

Operatorul economic este informat cu privire la decizia de a fi inclus pe lista neagră printr-o scrisoare recomandată care detaliază criteriile corespunzătoare.

În cazul în care se simte afectat de o astfel de decizie, acesta poate depune o obiecție în fața Tribunalului pentru sancțiuni comerciale. Operatorul economic trebuie să furnizeze dovezi care să ateste că a luat suficiente măsuri pentru a-și demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unor motive de excludere. Dacă o astfel de dovadă este considerată suficientă, operatorul economic nu va fi inclus pe lista neagră. Acest lucru nu se aplică dacă excluderea a fost stabilită printr-o hotărâre definitivă. Includerea pe lista neagră va rămâne în vigoare timp de doi ani de la data deciziei. Odată incluși pe lista neagră, operatorii economici nu mai pot aduce argumente în favoarea scoaterii lor de pe lista neagră.

 1. Includerea pe lista neagră de către directorul pentru ocuparea forței de muncă și relații industriale

Directorul pentru ocuparea forței de muncă și relații industriale poate solicita Tribunalului pentru sancțiuni comerciale să includă pe lista neagră un operator economic dacă acesta:

 • nu a furnizat angajaților săi un contract de servicii scris;
 • nu a furnizat angajaților săi un stat de plată detaliat;
 • nu a transferat remunerațiile sau salariile prin plată directă în contul bancar al angajaților;
 • nu a furnizat extrase bancare relevante privind depozitul de remunerații și salarii și copii ale statelor de plată detaliate, care urmează să fie puse la dispoziție la cererea Departamentului pentru ocuparea forței de muncă și relații industriale;
 • a subcontractat un contract de achiziții publice către o altă persoană care angajează aceiași angajați ai contractantului principal pentru a îndeplini aceleași atribuții sau atribuții similare pentru executarea respectivului contract de achiziții publice.

 

Operatorul economic este informat despre cerere prin scrisoare recomandată și are la dispoziție douăzeci de zile pentru a transmite un răspuns.

După evaluarea tuturor dovezilor și după examinarea tuturor cererilor prezentate de părți, Tribunalul pentru sancțiuni comerciale va decide dacă să accepte sau să respingă cererea adresată de directorul pentru ocuparea forței de muncă și relații industriale pentru includerea pe lista neagră a unui operator economic. Perioada de rămânere pe lista neagră este cuprinsă între șase luni și un an. Dacă operatorul economic repetă abaterile, perioada de rămânere pe lista neagră va fi cuprinsă între un an și trei ani.

Toate contractele existente semnate de autoritatea guvernamentală centrală, de autoritățile contractante și de organismele reglementate de dreptul public cu persoane care au fost incluse pe lista neagră vor fi reziliate imediat, fără nicio despăgubire.

Informații referitoare la includerea pe lista neagră și la excludere

Hotărârile definitive pe baza criteriilor de excludere sunt făcute publice.

Departamentul pentru contracte sau Departamentul pentru ocuparea forței de muncă și relații industriale pot fi informate cu privire la infracțiunile care ar constitui un criteriu de includere pe lista neagră. Acestea evaluează dovezile și ulterior pot sau nu să inițieze o investigare prin intermediul unității de conformitate și monitorizare.

În cazul în care s-a luat decizia de a include pe lista neagră sau a exclude un operator economic, autoritățile contractante publice sunt informate printr-o circulară privind contractele, care este disponibilă și pe site-ul Departamentului pentru contracte. Includerea pe lista neagră sau excluderea expiră după durata definită în circulară.

În plus față de aceste informații publice și partajate, autoritățile contractante pot contacta Departamentul pentru contracte pentru a evalua dacă un contractant economic a fost inclus pe lista neagră sau dacă a fost exclus.

Orice persoană care încheie un contract cu un operator economic inclus pe lista neagră sau exclus va fi vinovată de o infracțiune și va fi pasibilă de o amendă de cel mult două mii de euro (2 000 EUR).

Contractele de achiziții publice atribuite sub pragul local național actual de 139 000°EUR sunt publicate la fiecare șase luni în Jurnalul Oficial al guvernului și, în consecință, sunt evaluate de Departamentul pentru contracte. Contractele care depășesc acest prag sunt atribuite cu asistență și sub supravegherea Departamentului pentru contracte, care asigură, de asemenea, conformitatea cu PPR.

Operatorul economic poate fi supus unor măsuri de autocorectare pe parcursul întregii proceduri și a termenului de excludere. Nu este disponibilă nicio posibilitate de autocorectare pentru operatorii economici incluși pe lista neagră pe criterii DIER.

Caracteristici unice

 • Includerea pe lista neagră și excluderea operatorilor economici nu numai pentru infracțiuni economice, ci și pentru infracțiunile ce țin de dreptul muncii
 • Gestionarea centralizată a majorității atribuirilor de contracte de achiziții publice prin Departamentul pentru contracte
 • Tribunal dedicat (Tribunalul pentru sancțiuni comerciale) pentru contestații în cazurile de includere pe lista neagră
 • Comisia de revizuire a contractelor de achiziții publice, un organism independent complet dedicat pentru remedieri legate de achizițiile publice, inclusiv, dar fără a se limita la, contestații legate de criteriile de excludere

Efecte și rezultate

 • O întreprindere inclusă pe lista neagră, două persoane fizice excluse
 • Creșterea transparenței, a beneficiilor sociale ca urmare a scăderii corupției și a îmbunătățirii calității contractelor de achiziții publice
 • Descurajarea criminalității economice printr-un mecanism concret de sancționare și daune reputaționale prin denunțare și dezaprobare publică
 • Condiții de muncă mai bune și o bază pentru inițiative ulterioare privind cerințele minime pentru contractele de achiziții publice care extind rolul achizițiilor publice sociale asumat de către Departamentul pentru contracte ce intră în sfera sa de competență

 

 

Principalii factori ai succesului

 • Cooperarea cu diferite părți interesate
 • Comunicarea clară către autorități cu privire la mecanismul de includere pe lista neagră și de excludere
 • Rolul Departamentului pentru contracte ca organism centralizat

 

Provocări întâmpinate și învățăminte desprinse

 • Rezistența inițială din partea operatorilor economici
 • Integrarea mecanismului de excludere și de includere pe lista neagră în structurile juridice și instituționale existente

Potențialul de transferabilitate

 • Malta este o țară relativ mică, cu puține părți interesate.
 • Achizițiile publice sunt foarte centralizate și standardizate.
 • Părțile implicate fac parte dintr-o mică rețea și se cunosc bine.
 • Alte țări s-ar putea confrunta cu un număr mai mare de includeri pe lista neagră și de excluderi și ar putea necesita o configurare diferită.
23 IUNIE 2021
Malta_Blacklisting Mechanism & exclusion of economic operators_RO