Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Транснационална измама и офшорни дружества

Червен(и) флаг(ове)

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията, са следните:

 • На правен субект (дружество X) от една държава — членка на ЕС, е била възложена обществена поръчка в друга държава членка, макар че не е разполагал с опит в този сектор;
 • в началните етапи на проекта „дружество X“ е спряло да доставя храна на най-уязвимите.

Описание на схемата за измама

През 2012 г. публична агенция в областта на селското стопанство е открила процедура за възлагане на обществена поръчка за доставка на храна в рамките на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). „Дружество X“ е спечелило поръчката за над 32 милиона евро. След като първите доставки на брашно и олио са били извършени, публичната агенция е направила авансово плащане на „дружество X“ в размер на около 18 милиона евро.

Тъй като от дружеството, спечелило търга, се е изисквало да предостави банкова гаранция, за да бъде покрито цялото финансиране, свързано с проекта, съгласно процедурата за възлагане на обществена поръчка е била осигурена гаранция за паричните средства. След като дружеството е получило финансирането и е извършило само минимални доставки, доставките са спрели и средствата са изчезнали. Следователно средствата вече са били изплатени на дружество X, но поръчката не е била изпълнявана.

След като икономическият оператор е нарушил условията на договора, банката, издала банковата гаранция, е отказала да покрие разходите. Публичната агенция е поискала средствата да бъдат възстановени от банката, която е издала банковата гаранция, но банката е отказала да ги изплати.

Как е открита измамата

Този казус се основава на официална публична информация относно случая, предоставена от OLAF и компетентните органи в двете държави членки. С него се цели да бъдат показани действията на едната държава членка, за да измени националното законодателство, така че да подкрепи разследванията на Европейска служба за борба с измамите (OLAF).

Било е започнато международно разследване с голям мащаб на равнището на ЕС — оглавено от OLAF, както и на национално равнище. Проведени са били проверки на място в няколко държави членки. Съмненията за измама са се появили, след като „дружество X“ е спряло доставките на храна за най-нуждаещите се. Това е било потвърдено от компетентните органи в държавата, където се е осъществявал проектът.

Съдействието, което OLAF е предоставила на компетентните органите, е включвало извършването на проверки на място в първата държава членка (където се е изпълнявал проектът) и във втората държава членка (където е бил установен изпълнителят), както и провеждането на запитвания към съдебните органи в трета държава членка, осигуряването на съдействие за целите на разследванията от страна на четвърта държава членка, а също и получаването на подробна информация от административните органи на други две държави членки.

Компетентните органи са предоставили на OLAF съответната информация за нейното разследване на данъчните и застрахователните данни на „дружество X“. Съгласно националното законодателство такава информация може да се предоставя само на конкретни национални структури. В този случай националната координационна служба за борба с измамите (AFCOS) е оказала съдействие на разследващите служители на Европейската служба за борба с измамите за получаването на достъп до информацията, необходима за разследването.

Нито OLAF, нито AFCOS обаче са разполагали с право на достъп до такава информация съгласно националното законодателство. От правна гледна точка получаването на достъп до данъчна и застрахователна информация, свързана с „дружество X“, е било възможно по два начина:

 1. ако съгласно законодателството AFCOS или OLAF имаха право да получат такава чувствителна информация (което не е било така);
 2. да се поиска доброволното съгласие на извършителя на нарушението/измамника.

В този случай компетентните органи са направили следното, за да получат необходимата информация:

 1. Получили са доброволното съгласие (посредством декларация за съгласие) на собственика на „дружество X“ за съдействие в разследването на AFCOS.
 2. След това националната агенция по приходите (НАП) е предоставила допълнителна информация на AFCOS и на OLAF.
 3. По предложение на AFCOS и НАП са били приети изменения на националния Данъчно-осигурителен процесуален кодекс през 2015, 2016 и 2017 г.

Впоследствие прокурорите за борба с корупцията са извършили претърсвания на няколко обекта в държавата и дружество X е било подведено под съдебна отговорност от компетентните органи.

Възникнали проблеми

В този конкретен транснационален казус са били срещнати следните затруднения:

 • публичната агенция е отнесла случая до Върховния касационен съд, който е отсъдил, че банката трябва да плати банковата гаранция. Съдебен изпълнител е иззел сметките на банката с цел банковата гаранция да се използва, за да се възстановят сумите на агенцията. Въпреки това средствата на ЕС все още не са възстановени;
 • участието на офшорни дружества, което е усложнило допълнително разследванията;
 • отказът на банката да изплати банковата гаранция.

Установени слабости

Могат да бъдат посочени някои слабости в съвместните усилия на участващите държави членки, например:

 • вътрешните правила на публичната агенция са позволявали такива големи парични суми да бъдат изплатени преди изпълнението на по-значителна част от поръчката (въпреки че за средствата е била налице гаранция);
 • критериите за възлагане на обществени поръчки, съгласно които е било възможно съмнително дружество без необходимия опит да участва и да спечели търга;
 • необходимостта от институция на ЕС, като например Европейската прокуратура, която да може да извършва разследване и наказателно преследване на равнището на ЕС.
 • публичната агенция е отнесла случая до Върховния касационен съд, който е отсъдил, че банката трябва да плати банковата гаранция. Съдебен изпълнител е иззел сметките на банката с цел банковата гаранция да се използва, за да се възстановят сумите на агенцията. Въпреки това средствата на ЕС все още не са възстановени;

Този казус демонстрира готовността на компетентните органи да предоставят необходимото съдействие по време на разследване за измама, провеждано от OLAF, включително чрез своевременното изменение на националното законодателство.

 

26 MАРТ 2021 Г.
Transational fraud and off shore companies BG