Glavni sadržaj
Anti-Fraud Knowledge Centre

Tečajevi e-učenja o borbi protiv prijevara i korupcije

Kontekst i ciljevi

Latvijska škola za javnu upravu (LSPA) najveći je centar za osposobljavanje javnih službenika i zaposlenika javne uprave u Latviji. U skladu s Uredbom Vijeća ministara br. 389 Republike Latvije, škola LSPA pokrenula je dva projekta financirana iz ESF-a u okviru operativnog programa „Rast i zapošljavanje”. Jednim od njih, „Profesionalno usavršavanje ljudskih resursa u javnoj upravi u sprečavanju korupcije i smanjenju sive ekonomije” (br. projekta ESF-a 3.4.2.0/15/I/002), nastoji se obrazovati djelatnike javnog sektora o sprečavanju korupcije. Projekt je pokrenut 2016., traje do sredine lipnja 2022. i raspolaže proračunom od 2 863 077 EUR[1].

Glavni je cilj smanjenje sive ekonomije i korupcije.  Mjera osigurava osposobljavanje djelatnika javne uprave (među ostalim e-tečajevima) i razmjenu iskustva u pogledu posebnih i općih vještina. Od 2016. u okviru projekta organizirano je više od 130 nacionalnih i međunarodnih događaja (sa 7500 sudionika). Tečajevi osposobljavanja uključivali su zajednički uvodni modul, osam temeljnih modula (izravno osposobljavanje velikog opsega) i specijalizirane tečajevi[2].

[1] https://www.vas.gov.lv/en/corruption-prevention-and-reduction-of-shadow-economy

[2]https://www.vas.gov.lv/en/box/images/Par_mums/K%20projekta%20faktu%20lapa_2018_EN.pdf i https://www.vas.gov.lv/en/box/images/K_Project_target%20groups_ENG_25022020.pdf.

Opis prakse

Internetski tečajevi čine relativno malen, ali vrlo inovativan dio projekta. Njima se nastoji osigurati osnovno znanje i promicati zajedničko razumijevanje sive ekonomije, sprečavanja sukoba interesa i korupcije te aspekata njihova ublažavanja interaktivnim učenjem, na početnoj i na naprednijoj razini. Sudionici se mogu koristiti platformama e-učenja u vrijeme i na mjestu koje im odgovara, upotrebom pametnog telefona, tableta ili računala s internetskom vezom.

Razvoj e-tečajeva rezultat je savjetovanja sa svim relevantnim institucijama: institucijama javnog sektora, nevladinim udrugama i socijalnim partnerima. Time se osigurava da osposobljavanje ispuni stvarne potrebe ciljane publike. E-tečajevi dostupni su ciljanoj skupini (javnim institucijama, među ostalim općinama) internetski i besplatno. Dodatni e-tečajevi osiguravaju se za približno 176 000 potencijalnih sudionika koje čine zaposlenici i službenici državnih proračunskih institucija (npr. sva ministarstva i njihove podređene institucije, neovisne javne institucije) i općina.

Pohađanjem prvog e-tečaja provedenog u okviru projekta „Smanjenje sive ekonomije” stječe se osnovno znanje o sivoj ekonomiji i njezinu ublažavanju te se promiče razumijevanje tih pojmova. Taj e-tečaj uključuje alate interaktivnog učenja, a njegovo je održavanje započelo u ljeto 2019.

Drugi e-tečaj, „Sprečavanje korupcije”, koji je usmjeren na borbu protiv korupcije, sprečavanje sukoba interesa i aspekte profesionalne etike trenutačno se razvija te se planira da će biti pokrenut krajem kolovoza 2020. Sadržava deset internetskih modula, svaki s relevantnim podtemama, u trajanju od osam akademskih sati. Moduli su: „Što je korupcija?”, „Posljedice korupcije”, „Institucije za sprečavanje i suzbijanje korupcije”, „Borba protiv korupcije u javnim i privatnim sektorima”, „Sukob interesa”, „Vrijednosti i etika u javnoj upravi”, „Rizici od korupcije”, „Uvjeti kojima se pogoduje korupciji i postupanje u slučaju mita” i „Dojave zviždača”. Deseti modul uključuje vježbe za samoispitivanje. Iako je tečaj dostupan svim javnim službenicima, ciljana su skupina zaposlenici/službenici s manje od godine dana radnog iskustva.

Drugi je e-tečaj razvijen u okviru suradnje škole LSPA i organizacije Transparency International Latvija (Delna). I stručnjaci koji predstavljaju Ured za sprečavanje i suzbijanje korupcije (KNAB) i centar za javnu politiku (Providus) sudjelovali su u izradi sadržaja. Predstavnici KNAB-a nastavili su se savjetovati s programerima tijekom čitavog postupka razvoja e-tečaja.ng tools and was made operational in the summer of 2019.

The second e-course, “Prevention of Corruption”, which is focussed on anti-corruption, prevention of conflict of interests and professional ethics aspects, is under development and is planned to be made operational at the end of August, 2020. This e-course consists of 10 online modules, each with relevant subthemes, accounting for 8 academic hours. The modules are as follows: “What is corruption?”, “Consequences of Corruption", "Institutions for Prevention and Combating Corruption", "Fight against corruption in the public and private sectors", "Conflict of interests", "Values ​​and ethics in public administration", "Corruption risks", "Conditions conducive to corruption and actions in case of bribery" and "Whistleblowing". The 10th module includes exercises for self-testing. Although the course is open for all public administrators, the target audience are those employees/ officials whose professional experience is less than 1 year.

The second e-course was developed in cooperation between the LSPA and Transparency International Latvia (Delna). Experts that represent the Corruption Prevention and Combating Bureau (KNAB) and Centre for Public Policy (Providus) also participated in the creation of the content. KNAB representatives continued to consult with the developers throughout the whole process of building the e-course.

Jedinstvena obilježja

 • E-tečajevi osmišljeni su da budu što interaktivniji. Moduli sadržavaju samo nužnu količinu teksta. U skladu s time, za e-tečajeve odabirale su se praktičnije vježbe i aktivnosti, kao što je pantomima. Pitanja i simulacije za specifične scenarije te interaktivnost tečajeva korisnicima omogućuju da svoje znanje primijene na stvarnim primjerima i da vježbaju donošenje odluka u okruženju bez rizika i bez osuda. Ta vrsta učenja, koja se temelji na iskustvu, pomaže pojedincima da steknu dobre uvide u svoje uspjehe i neuspjehe, odnosno uvide koji općenito vode prema boljem donošenju odluka na radnom mjestu.
 • Uska suradnja triju razvojnih partnera (LSPA, Delna i KNAB) jamči vjerodostojnost tečajeva i osigurava da materijali budu sveobuhvatni. Zahvaljujući tom partnerstvu, programeri mogu osmišljavati alate i postupke koji bolje obuhvaćaju utvrđena područja rizika. Zajedničkim radom smanjuje se i udvostručavanje posla te se pomaže u usklađivanju strategija za borbu protiv prijevara i korupcije. Potrebno je napomenuti da se e-tečajem ne mogu u potpunosti zamijeniti sva izravna osposobljavanja u učionicama, ali će se znatno olakšati osposobljavanje velikog broja polaznika u području borbe protiv korupcije (potražnja za osposobljavanjem za borbu protiv korupcije u zemlji vrlo je velika) i bit će posebno djelotvoran u osposobljavanju sudionika s manje iskustva.

Ishodi i rezultati

U listopadu 2019. provedena je anketa među sudionicima prvog e-tečaja. Primljeno je 63 odgovora iz nekoliko javnih institucija. Gotovo svi komentari korisnika bili su vrlo pozitivni (nekoliko pozitivnih komentara primljeno je i u lipnju 2020.)  (najveći je broj bodova deset):

 • relevantnost i aktualnost tema tečaja: 8,9
 • cjelovitost sadržaja: 8,3
 • praktična primjena tečaja: 8,0.

Mnogi ispitanici istaknuli su pozitivne aspekte u nastavku:

 • e-učenje je prikladno za korisnike i zahtijeva manje vremena od izravnog učenja
 • cjelovitost podataka (npr. više mogućnosti za upoznavanje s različitim istraživačkim podacima i mišljenjima stručnjaka; dobra kvaliteta podataka) tijekom tečaja
 • interaktivne i korisniku prilagođene značajke, kao i kratka pojašnjenja informacija i kratki sažeci nakon svakog modula osposobljavanja olakšavaju bolje savladavanje informacija
 • rješenje za samoispitivanje vrlo je učinkovito.

Većina sudionika pozitivno je reagirala na kvalitetu i strukturu tečaja te na mogućnosti izgradnje kapaciteta koje tečaj nudi. Nekoliko sudionika osposobljavanja predložilo je da se drugi izravni tečajevi prerade u format e-učenja.

Ključni čimbenici za uspjeh

Važnu ulogu u tom postupku igrao je interes ciljanih institucija za upravljanje i znanje o provedbi mjera za borbu protiv korupcije unutar organizacije. U području obrazovanja cilj je stvarati svijest o negativnim posljedicama korupcije i objasniti kako se ona sprečava i suzbija. U tu bi svrhu trebalo često procjenjivati znanje i razumijevanje javnih službenika o problemima borbe protiv korupcije i na temelju tih rezultata provoditi obrazovne aktivnosti u područjima kao što je protukorupcijsko zakonodavstvo.

Ključni koraci koji bi praksu doveli do uspjeha:

 • razvoj i provedba strategije odnosa s javnošću kako bi se važnost prakse promicala u javnim institucijama i među javnim službenicima; time bi se poticalo sudjelovanje u tečaju s obzirom na to da tečaj nije obvezan
 • česta komunikacija s javnosti o otkrivenim slučajevima korupcije i o njezinim općim trendovima, kao i o mjerama koje su poduzete za sprečavanje i suzbijanje korupcije.

Zabilježeni izazovi i stečena iskustva

Kad je riječ o prvom tečaju, nisu zabilježeni znatni tehnički problemi ili problemi povezani s korisnicima. Svim materijalima može se pristupiti na jednom mjestu na internetu. Za upotrebu e-tečaja ne zahtijeva se odobrenje (poveznica na mjesto tečaja šalje se samo javnim institucijama (među ostalim općinama)).

Stečeno iskustvo i primijenjene prilagodbe od prvog do drugog e-tečaja: nastavak upotrebe uspješnih rješenja uključenih u prvi tečaj, npr. kratki sažeci nakon podtema, samoispitivanje, praktični primjeri i interaktivne značajke, veća upotreba informativnih dijagrama, praktičnih preporuka i sažetaka nalaza provedenog istraživanja te uklanjanje rješenja „digitalnog pomoćnika” (ljudska figura koja objašnjava kako se koristiti tečajem i pojašnjava određena pitanja) jer su neki korisnici napomenuli da ih ometa. Pojašnjenja i pomoć i dalje se osiguravaju, ali na drukčiji način. Nakon komentara nekoliko sudionika uvedeno je novo rješenje za dodatne informacije (npr. ako sudionik želi detaljnije proučiti neku temu). Nadalje, poboljšani su prijelazi s jedne podteme osposobljavanja na drugu, kao i navigacija unutar poglavlja tečaja. Više pozornosti posvećeno je i vizualnoj privlačnosti i intuitivnoj percepciji tečaja.

Mogućnost prijenosa

Slični internetski tečajevi provedeni su na nekoliko platformi. Primjer je internetski tečaj „Društvene posljedice korupcije, korupcija u poslovanju i korupcija u javnoj upravi”, koji je pokrenuo poljski Središnji ured za borbu protiv korupcije na namjenskoj internetskoj platformi e-učenja i koji je dostupan na poljskom i engleskom jeziku (https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl/). Švedsko Ministarstvo vanjskih poslova i Globalna savjetnička mreža razvili su besplatan tečaj e-učenja o borbi protiv korupcije. Tim se interaktivnim tečajem nastoji informirati društva o rizicima od korupcije i ponuditi im načine za ublažavanje tih rizika. Nadalje, dansko Ministarstvo vanjskih poslova razvilo je brojne tečajeve e-učenja za interne i vanjske partnere te su dostupni besplatno. Točnije, e-tečaj o borbi protiv korupcije obvezan je za sve zaposlenike koji rade u danskom Ministarstvu vanjskih poslova (MFA) u Kopenhagenu i koji su u misijama u inozemstvu, kao i za savjetnike i konzultante koje MFA zapošljava[1].  

[1] https://um.dk/en/about-us/e-learning/anti-corruption/

30. OŽUJKA 2021.
E-learning course HR