Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Anti-Fraud Knowledge Centre

Трансгранично разследване на проект за иновации

Червен(и) флаг(ове)

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията, са:                                                                                           

  • Трансакциите между свързаните дружества (дружества майка и дъщеря) са породили съмнения.
  • Сложни вериги на доставките за проекта с участници от няколко различни държави — членки на ЕС, и държави извън ЕС.

Описание на схемата за измама

Иновативната производствена линия е била доставена на дружеството бенефициер от неговото дружество майка от друга държава — членка на ЕС, което е било избрано чрез тръжна процедура. Веригата на доставки за основните компоненти на производствената линия е била сложна. Основните компоненти на линията, произведени от различни европейски дружества, са били предоставени от подизпълнител, намиращ се извън ЕС и принадлежащ към същата група като дружеството майка.

Тръжната процедура, чрез която бенефициерът е възложил поръчката на своето дружество майка, е била манипулирана. Обхватът на състезателната процедура е бил разширен по незаконен начин и поръчката е била възложена на дружеството майка без действителна тръжна процедура.

Закупуването на някои компоненти от производствената линия вече е било започнало преди официалното стартиране на проекта и преди тръжната процедура за избор на доставчик на производствената линия. Цената на някои компоненти се е повишила с около 70 % по веригата на доставки. OLAF също така е открила тесни лични и оперативни връзки между дружествата.

Как е открита измамата

OLAF е открила нередностите, включващи измамни дейности, които са били осъществени на различни етапи: преди официалното стартиране на проекта и по време на изпълнението на проекта. OLAF е извършила разследващи дейности в 4 различни държави — членки на ЕС. Благодарение на тези разследвания е била разкрита манипулация на тръжната процедура, чрез която бенефициерът е възложил поръчката на своето дружество майка. По време на трансграничното разследване OLAF е извършила своите дейности по независим начин и в сътрудничество с различни национални органи, които са осигурили съдействие, информация и документация.

OLAF е приключила своето разследване, като е отправила финансови препоръки към генерална дирекция (ГД) „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия за възстановяването на цялата сума на съфинансирането от ЕС в размер на 8 милиона евро, както и юридическа препоръка към националните прокуратури на държава X, където производствената линия е била установена, за започване на съдебни производства във връзка с измамните дейности. Производството е все още висящо.

Възникнали проблеми

В този случай на измама OLAF е срещнала затруднения в получаването на документация.

Установени слабости

Съгласно OLAF националните мерки за контрол са били недостатъчни, за да се попречи на дружеството майка да участва в търга и да спечели поръчката. Освен това не е съществувал контрол относно увеличаващата се цена на използваните в проекта компоненти, нито е съществувал механизъм, с който да се предотврати купуването на някои компоненти от производствената линия, преди да се проведе тръжната процедура за избор на доставчика.

Впоследствие са били въведени превантивни мерки, за да се смекчи рискът от измама. По-специално, националното законодателство за създаването на националната агенция за икономическо развитие на държава X, в която е трябвало да бъде изградена производствената линия, е било изменено, за да се забрани закупуването на стоки и услуги от свързано дружество. Забраната се отнася за капиталови и лични връзки между бенефициера и неговия изпълнител, като например притежанието на дялове или най-малко 5 % от акциите или изпълнение на функцията на член на надзорния или управителния орган.

Cross border investigation BG
English
(220 KB - PDF)
Изтегляне