Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Игра за борба с измамите

Контекст и цели

Играта за борба с измамите е разработена с цел да се изгради капацитетът на органите на ЕСИ фондовете за предотвратяване, откриване и борба с измамите и корупцията на различни етапи. Целта на този курс за обучение не е да се осигури традиционно обучение, което обхваща законите и разпоредбите на ЕС, с набор от готови за използване мерки за борба с измамите. По-скоро обучението е предназначено да насърчи и мотивира участниците да развият способността си да разпознават червените флагове за измама и корупция, като бъдат по-внимателни и готови за реакция спрямо намеци за измама, като по този начин им позволяват да използват най-подходящите и ефективни мерки за борба с измамите. Обучението обновява знанията на участниците и развива опита им в борбата с измамите и корупцията, като през цялото време помага за създаване на информираност и здравословен скептицизъм.

Тази практика за борба с измамите се счита за хоризонтална лека превантивна мярка, която оказва въздействие върху всички видове рискове от измами, главно чрез увеличаване на капацитета за борба с измамите на служителите на органите.

Описание на практиката

След разкриването на няколко случая на измама и злоупотреба с ЕСИ фондове през програмния период 2007 – 2013 г., властите в Нидерландия признаха необходимостта от засилване на капацитета за борба с измамите на управляващите органи (УО), междинните звена (МЗ), сертифициращия орган (СО) и одитния орган (ОО). Това накара Министерство на финансите на Нидерландия да разработи игра за борба с измамите в рамките на по-широкообхватна програма за обучение за борба с измамите. Играта за борба с измамите е с висока степен на интерактивност и използва няколко мултимедийни инструмента, като видеоклипове и анимация, за да задържи вниманието на участниците по време на сесиите. Играта стимулира процес на бързо обучение, като свързва преподавана концепция със звук, изображение, видеоматериал или обект. Целта не е нито да се осигури традиционен курс за обучение, който да обхваща законите и разпоредбите на ЕС, нито да се осигури набор от готови за използване мерки за борба с измамите за интегриране в процедурите за управление и контрол. Вместо това обучението във връзка с играта за борба с измамите има за цел да мотивира и насърчи участниците – както и да развие компетентността им, да идентифицират червените флагове за измама и корупция, като са по-информирани, внимателни и готови за реакция спрямо намеци и улики за измама. Това им позволява по-лесно да въведат най-подходящите и ефективни мерки за борба с измамите. Играта за борба с измамите е предназначена за по-широкообхватна група от заинтересовани страни от ЕСИ фондове, включително УО, МЗ, СО, AFCOS и ОО от всички държави членки, както и държави, кандидатки за членство в ЕС, и като цяло работещи с европейски и национални фондове. Въпреки това може лесно да бъде адаптирана към една група заинтересовани страни или комбинация от такива. Дадена сесия на играта включва най-много 25 – 30 участници.

Налице са 3 версии:

  • Играта за борба с измамите I: важни основни познания, умения, осведоменост, инструменти
  • Играта за борба с измамите II: обучение за напреднали, използващо нови усъвършенствани инструменти, анализ на данни, нов начин на мислене, реални случаи
  • Играта за борба с измамите на място!: може ли човек да разпознае/открие рисковете и сигналите за измами на място в реални случаи? И може ли да анализира по-подробно ситуацията на място?

Обучителният курс обикновено започва с пленарна сесия, по време на която обучителят предразполага участниците, като повишава информираността им относно пропуските в познанията за цикъла за борба с измамите.

След пленарната сесия участниците се разпределят в смесени подгрупи и първата част от играта може да започне. Разпределянето на участниците в подгрупи в началото на сесията насърчава началото на дискусиите и споделянето на опит. Освен това смесването на различни власти в подгрупа им помага да разберат взаимно задълженията и предизвикателствата. За да насърчи започването на дискусия, обучителят използва реални случаи на измами и корупция в ЕСИ фондове, които са анонимизирани и се използват като тестови случаи. Втората част на играта е пленарна сесия, включваща всички участници. Участниците работят индивидуално по 12 тестови случая въз основа на реални (или реалистични) случаи на измама и корупция в ЕСИ фондове. Предназначението на тестовите случаи е да се подобрят уменията на групата и да се увеличи използването на инструменти, както и да се повиши осведомеността относно важността на етиката и почтеността.

Уникални характеристики

Важен аспект на разкриването на измами, който обаче е по-труден за възприемане, е успешно да се развие афинитет за откриване на случаи на измами и корупция. В допълнение към използването на контролни списъци и извършване на проверки на място, участниците трябва да се научат как да наблюдават и разбират по-добре средата, в която работят, и където евентуално би могла да възникне измама.

Следователно участниците трябва да се научат как да разчитат и да се доверят на точната си преценка и да надграждат своя опит, като са изложени на различни условия и набор от схеми за измами. Играта за борба с измамите е мултимедиен курс за обучение, който използва снимки, видеоклипове, музика и анимация, свързани с разнообразието от теми, обхванати в курса. Всъщност свързването на визуално или звуково изобразяване с темата прави играта по-привлекателна за участниците, които възприемат споделените знания и информация по-бързо и лесно, като по този начин успешно ги запомнят.

Използването на отличителни знаци и атрибути също се насърчава, тъй като стимулира процеса на обучение и подобрява запазването на спомените. За да се предизвикат интересът и мотивацията на участниците, в края на курса за обучение им се предлагат поощрения и награди.

Резултати и постижения

Тъй като новите технологии се променят, техниките за измами и корупцията се усъвършенстват все повече, което ги прави по-трудни за откриване. Затова участниците в играта за борба с измамите ще се научат как да се отдалечат от традиционните, официални начини за откриване на случаи на измами и корупция. Вместо това ще развият уникална способност, която им позволява да обръщат повече внимание на най-малко очевидните признаци на измама. Играта за борба с измамите показа обещаващи резултати за бързо увеличаване на капацитета на органите да откриват измами и нередности на различни етапи от цикъла на проекта.

Ключови фактори за успех

Обучителните курсове са най-честата форма на упражнения за изграждане на способности, тъй като може да бъдат приложени по няколко начина и да дадат бързи осезаеми резултати, когато са разработени по практически начин и базирани на реални казуси. Широк кръг от участващи страни, включително публични органи, НПО и опитни одитори в областта на борбата с измамите, са разработили такива курсове за обучение за борба с измамите. Съществуващите курсове за обучение за борба с измамите са разработени в различни формати, които са интерактивни в различна степен, т.е. обучение на място, модули за електронно обучение, задълбочени семинари, насърчаващи партньорски обмен и игри, свързани с разследвания. Обхватът на тези курсове за обучение варира от основни уводни сесии до по-целенасочени курсове за борба с измамите.

Възникнали предизвикателства и взети поуки

Тази сериозна интерактивна игра с практически казуси, упражнения и групова работа може да бъде изпълнена в рамките на програмата за обучение на една държава членка, но резултатите се максимизират, когато включва участници от различни държави членки и включва опитност от различни области на ЕСИ фондовете. Няма ограничение за приемането на това практическо обучение.

Потенциал за прехвърляемостта

Играта за борба с измамите се практикува в различни публични органи и образователни институции в цяла Европа,
 напр. в отдела за одити на Министерството на финансите на Нидерландия, Институтът за вътрешни одитори на Естония, Европейската академия за данъци, икономика и право в Берлин или Международната академия за борба с корупцията във Виена. Обучителният курс е въведен и по време на някои събития на ниво ЕС, като например Годишният симпозиум на фондовете на ЕС в Берлин и семинарът за добри практики за предотвратяване на измами и корупция в ЕСИ фондове, организиран от Европейската комисия на 13 септември 2018 г. в Брюксел След ad-hoc заявки, играта се доставя и в обучение на държавите – членки на ЕС – (Белгия, Германия, Латвия), както и държавите кандидатки (Република Северна Македония). През месеците септември и декември 2020 г. се планира играта да бъде въведена при обучение на тема „Идентифициране и предотвратяване на измами и корупция в ЕСИ фондове за периода 2014 – 2020 г.“ от Европейския институт по публична администрация (EIPA) в сътрудничество с Генерална дирекция „Регионална и градска политика“ (DG REGIO).

30 ЮНИ 2021 Г.
Netherlands_Anti-fraud_game