Přejít na hlavní obsah
Anti-Fraud Knowledge Centre

Simulační hra na odhalování podvodů

Kontext a cíl(e)

Simulační hra na odhalování podvodů byla vytvořena s cílem vybudovat kapacitu orgánů fondu ESI pro prevenci, odhalování a potírání podvodů a korupce v různých fázích. Cílem tohoto školicího kurzu není poskytovat tradiční školení předkládající zákony a předpisy EU nebo soubor opatření proti podvodům, jenž by byl připraven k instatnímu použití. Cílem školení je spíše povzbudit a motivovat účastníky, aby rozvíjeli vlastní schopnost rozpoznávat varovné signály podvodu a korupce tím, že budou pozornější a budou reagovat i na náznaky podvodu, což jim umožní použít nejvhodnější a nejúčinnější opatření ke kontrole podvodů. Školení osvěžuje znalosti účastníků a rozvíjí jejich odborné znalosti v oblasti boje proti podvodům a korupci a pomáhá vytvářet povědomí a zdravou skepsi.

Tento postup boje proti podvodům je považován za opatření horizontální měkké prevence, které má dopad na všechny typy rizik podvodů. Děje se tak především zlepšováním dovedností zaměstnanců orgánů veřejné správy při boji proti podvodům.

 

Popis použité praxe

Po odhalení několika podvodných případů a zneužití fondů ESI v programovém období 2007–2013 uznaly nizozemské orgány potřebu posílit kapacitu řídících orgánů (MA), zprostředkujících subjektů (IB), certifikačních orgánů (CA) a auditních orgánů (AA) v boji proti podvodům. To vedlo nizozemské Ministerstvo financí k vytvoření simulační hry na odhalování podvodů v rámci širšího vzdělávacího programu pro boj proti podvodům. Jde o vysoce interaktivní hru, která využívá několik multimediálních nástrojů, jako jsou videa a animace, k udržení pozornosti účastníků během sezení. Tato hra podporuje rychlý proces učení tím, že umožňuje spojovat si vyučované koncepty se zvukem, obrazem, videem nebo objekty. Cílem není poskytnout tradiční školicí kurz, který by zahrnoval právní a administrativní předpisy EU, ani poskytnout soubor opatření proti podvodům, který by bylo možné rovnou integrovat do vlastních postupů řízení a kontroly. Místo toho bylo vytvořeno školení pro oblast boje proti podvodům, jehož cílem je motivovat a povzbudit účastníky (a také rozvíjet jejich schopnost) k tomu, aby identifikovali varovné signály podvodu a korupce tím, že budou vědomější, pozornější a budou reagovat na náznaky a stopy podvodů. To jim umožní snadněji přijat nejvhodnější a nejúčinnější kontrolní opatření proti podvodům. Simulační hra na odhalování podvodů je určena pro rozsáhlou skupinu zúčastněných stran z fondů ESI, včetně MA, IB, CA, AFCOS a AA ze všech členských států i kandidátských zemí EU a v širším okruhu i pro odborníky pracující s fondy EU a národními fondy. Lze ji snadno přizpůsobit jedné skupině konkrétního typu účastníků nebo různé kombinaci účastníků. Herní sezení zahrnuje maximálně 25 - 30 účastníků.

K dispozici jsou 3 verze:

  • Hra na odhalování podvodů I: Základní znalosti, dovednosti, povědomí, nástroje
  • Hra na odhalování podvodů II: Pokročilá úroveň školení využívající nové sofistikované nástroje, analýzu dat, nové způsoby myšlení, případy similující reálný život
  • Hra na odhalování podvodů v terénu!: Budou lidi schopni rozpoznat/detekovat rizika a signály podvodu v terénu, v rámci skutečných případů? A dokážou dále analyzovat situaci v terénu?

Školicí kurz obvykle začíná společným sezením, během kterého je úkolem školitele prolomit ledy mezi účastníky a upozornit účastníky na nedostatky v jejich znalostech o cyklu boje proti podvodům.

Po společné části jsou účastníci rozděleni do smíšených podskupin a může začít první část hry. Začlenění účastníků do podskupin na začátku jednotlivých sezení podporuje zahájení diskuze a otevírá prostor pro sdílení zkušeností. Zamícháním lidí z různých orgánů do jedné podskupiny navíc pomáhá účastníkům porozumět vzájemným povinnostem a výzvám. Aby školitel motivoval k zahájení diskuze, použije skutečné případy podvodů a korupce ve fondech ESI, které jsou anonymizovány a slouží jako zkušební případy. Druhou částí hry je společné sezení, které zahrnuje všechny účastníky. Účastníci pracují individuálně na 12 zkušebních případech, které vycházejí ze skutečných (nebo realistických) podvodných a korupčních případů ve fondech ESI. Zkušební případy byly navrženy tak, aby zlepšovaly dovednosti skupiny, rozšiřovaly používání nástrojů a zvyšovaly povědomí o důležitosti etického a bezúhonného jednání.

Jedinečné prvky

Důležitým aspektem odhalování podvodů, který se stále obtížněji učí, je rozvíjení ochoty podílet se na odhalování případů podvodů a korupce. Kromě používání kontrolních seznamů a ověřování případu v terénu se účastníci musí naučit, jak lépe sledovat prostředí, ve kterém fungují, jak mu porozumět, a ve kterých místech/bodech by mohlo dojít k podvodu.

Účastníci se proto musí naučit, jak se spolehát na svůj zdravý úsudek a důvěřovat mu a jak stavět na vlastních zkušenostech tím, že jsou vystaveni různým prostředím a řadě podvodných schémat. Simulační hra na odhalování podvodů je multimediální školicí kurz, který využívá obrázky, videa, hudbu a animace spojené s různými tématy zahrnutými do kurzu. Propojení vizuální nebo zvukové části s tématem ve skutečnosti zvyšuje jeho atraktivitu pro účastníky, kteří rychle a snadno uchopí sdílené znalosti a informace, a tak si je úspěšně zapamatují.

Doporučuje se také používání znamení a atributů, protože to stimuluje proces učení a zlepšuje proces pamatování. K povzbuzení zájmu a motivace jsou účastníkům na konci školení nabídnuty ceny a ocenění.

Výsledky a výstupy

Spolu s rozvojem nových technologií jsou i techniky podvodů a metody korupce stále pokročilejší, což ztěžuje jejich odhalování. Účastníci hry, která similuje odhalování podvodů, se proto učí, jak se oprostit od tradičních formálních způsobů odhalování případů podvodů a korupce. Místo toho si rozvíjí vlastní jedinečnou schopnost, která jim umožňuje věnovat více pozornosti nejméně zjevným známkám podvodu. Simulační hra na odhalování podvodů přinesla slibné výsledky z hlediska okamžitého zvýšení kapacity orgánů odhalovat podvody a nesrovnalosti v různých fázích projektového cyklu.

Klíčové faktory úspěchu

Školicí kurzy jsou nejběžnější formou cvičení budování kapacit, protože je lze provádět několika způsoby a přinést rychlé hmatatelné výsledky, pokud jsou navrženy praktickým způsobem a na základě případových studií z reálného života. Toto školení pro boj proti podovodům vytvořila široká škála zúčastněných stran, včetně orgánů veřejné správy, neziskových organizací a zkušených auditorů. Existující školicí kurzy zaměřené na boj proti podvodům mají různý formát, tj. jsou do různé míry interaktivní, např. školení v terénu, e-learningové moduly, semináře zaměřené na podporu výměny peer-to-peer zkušeností a hry simulující vyšetřování. Rozsah těchto školicích kurzů se liší od základních úvodních seminářů po cílenější kurzy boje proti podvodům.

Zjištěné problémy/výzvy a poučení

Tuto seriózní interaktivní hru s praktickými případy, cvičeními a prací ve skupinách lze aplikovat v rámci školicí agendy jednoho členského státu, ale maximálních výsledků je dosaženo, pokud školení zahrnuje účastníky z různých členských států, s různým profesním pozadím a z různých oblastí fondů ESI. Adaptování této školicí praxe není nijak limitováno.

Potenciál přenositelnosti

Simulační hra na odhalování podvodů se praktikuje v různých orgánech veřejné správy a vzdělávacích institucích po celé Evropě,
 např. v oddělení auditu nizozemského Ministerstva financí, v estonském Institutu interních auditorů, Evropské akademii pro daně, ekonomiku a právo v Berlíně nebo Mezinárodní protikorupční akademii ve Vídni. Školicí kurz byl rovněž představen během některých akcí na úrovni EU, jako je výroční sympozium Fondů EU v Berlíně a Seminář osvědčených postupů pro boj proti korupci a podvodům fondů ESI, pořádaný Evropskou komisí 13. září 2018 v Bruselu. Na základě ad-hoc požadavků byla hra poskytována také v rámci školení pro členské státy EU (Belgie, Německo, Lotyšsko) a kandidátské země (Republika Severní Makedonie). V září a prosinci 2020 měla být hra představena v rámci školení „Identifikace a prevence podvodů a korupce v ESI fondech 2014–2020“ organizovaného Evropským institutem veřejné správy (EIPA) ve spolupráci s řídicím orgánem REGIO.

28. ČERVNA 2021
Netherlands_Anti-fraud_game