Przejdź do treści głównej
Anti-Fraud Knowledge Centre

Kontekst i cele

Gra antykorupcyjna została opracowana w celu budowania potencjału organów Funduszu ESI w zakresie zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania nadużyć finansowych i korupcji na różnych etapach. Celem tego kursu nie jest zapewnienie tradycyjnego szkolenia obejmującego przepisy i regulacje UE wraz z zestawem gotowych do zastosowania środków zwalczania nadużyć finansowych. Jest raczej skupione na zachęceniu i zmotywowaniu uczestników do rozwijania swoich umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych przed nadużyciami finansowymi i korupcją poprzez zwracanie większej uwagi oraz reagowanie na oznaki nadużyć, umożliwiając im w ten sposób stosowanie najbardziej odpowiednich i skutecznych środków kontroli. Szkolenie odświeża wiedzę uczestników i rozwija ich kompetencje w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, przyczyniając się jednocześnie do budowania świadomości i zdrowego sceptycyzmu.

Ta praktyka zwalczania nadużyć finansowych jest uznawana za horyzontalny, miękki środek zapobiegawczy, który ma wpływ na wszystkie rodzaje ryzyka nadużyć finansowych, przede wszystkim poprzez zwiększenie zdolności pracowników organów do zwalczania nadużyć finansowych.

 

Opis praktyki

W następstwie wykrycia kilku przypadków nadużyć finansowych i niewłaściwego wykorzystania funduszy ESI w okresie programowania 2007-2013, władze Niderlandów uznały potrzebę wzmocnienia zdolności instytucji zarządzających (IZ), instytucji pośredniczących (IP), instytucji certyfikującej (IC) i instytucji audytowej (IA) w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. To skłoniło Niderlandzkie Ministerstwo Finansów do opracowania gry antykorupcyjnej w ramach szerszego programu szkoleniowego w zakresie zwalczania nadużyć finansowych. Gra ta jest wysoce interaktywna i wykorzystuje kilka narzędzi multimedialnych, takich jak filmy i animacje, aby przyciągnąć uwagę uczestników podczas sesji. Sprzyja szybkiemu procesowi uczenia się poprzez skojarzenie nauczanej koncepcji z dźwiękiem, obrazem, filmem lub obiektem. Celem nie jest ani zapewnienie tradycyjnego kursu szkoleniowego obejmującego przepisy i regulacje UE, ani dostarczenie zestawu gotowych do zastosowania środków zwalczania nadużyć finansowych w celu włączenia ich do procedur systemu zarządzania i kontroli. Zamiast tego, szkolenie w zakresie gry antykorupcyjnej wymyślono, aby motywować i zachęcać uczestników – a także rozwijać ich umiejętności – do identyfikowania sygnałów ostrzegawczych dotyczących oszustw i korupcji poprzez ich świadomości, uważności i zdolności reagowania na wskazówki i tropy oszustw. Pozwala to łatwiej wprowadzić najbardziej odpowiednie i skuteczne środki kontroli nad nadużyciami finansowymi. Gra antykorupcyjna przeznaczona jest dla szerokiej grupy stron zainteresowanych funduszami ESI, w tym dla IZ, IP, IC, CA, AFCOS i IA ze wszystkich państw członkowskich oraz krajów kandydujących do UE, a także, bardziej ogólnie, dla praktyków pracujących z funduszami unijnymi i krajowymi. Można ją jednak łatwo dostosować do pojedynczej grupy zainteresowanych lub ich mieszanki. Sesja gry obejmuje maksymalnie 25-30 uczestników.

Istnieją 3 wersje:

  • Gra antykorupcyjna I: niezbędna wiedza podstawowa, umiejętności, świadomość, narzędzia
  • Gra antykorupcyjna II: szkolenie na poziomie zaawansowanym z wykorzystaniem nowych, zaawansowanych narzędzi, analizy danych, nowego sposobu myślenia, prawdziwych przypadków
  • Szybka gra antykorupcyjna!: czy potrafisz od razu rozpoznać/wykryć zagrożenia i oznaki nadużyć finansowych na prawdziwych przykładach? I czy potrafisz głębiej analizować sytuację na bieżąco?

Szkolenie zazwyczaj rozpoczyna się sesją plenarną, podczas której trener przełamuje lody, uświadamiając uczestnikom braki w ich wiedzy na temat cyklu zwalczania nadużyć finansowych.

Po sesji plenarnej uczestnicy zostają podzieleni na mieszane podgrupy i można rozpocząć pierwszą część gry. Umieszczenie zawodników w podgrupach na początku sesji zachęca do rozpoczęcia dyskusji i wymiany doświadczeń. Ponadto połączenie różnych organów w podgrupę pomaga im zrozumieć wzajemne obowiązki i wyzwania. Aby zachęcić do rozpoczęcia dyskusji, trener wykorzystuje rzeczywiste przypadki nadużyć i korupcji w EFSI, które zostały zanonimizowane i wykorzystane jako przypadki testowe. Druga część gry to sesja plenarna z udziałem wszystkich uczestników. Pracują oni indywidualnie nad 12 przypadkami testowymi opartymi na rzeczywistych (lub realistycznych) przypadkach nadużyć i korupcji w funduszach ESI. Przypadki te mają na celu poprawę umiejętności grupy i poszerzenie zakresu korzystania z narzędzi, a także podniesienie świadomości na temat znaczenia etyki i uczciwości.

Wyjątkowe funkcje

Ważnym, ale trudniejszym do uchwycenia aspektem wykrywania nadużyć finansowych jest skuteczne rozwijanie sumienności do wykrywania przypadków nadużyć finansowych i korupcji. Oprócz stosowania list kontrolnych i przeprowadzania weryfikacji na miejscu, uczestnicy muszą nauczyć się lepiej obserwować i rozumieć środowisko, w którym działają i w którym może dojść do nadużycia.

W związku z tym muszą nauczyć się, jak polegać na zdrowym rozsądku i ufać mu, a także wykorzystywać swoje doświadczenie poprzez kontakt z różnymi środowiskami i różnymi schematami nadużyć finansowych. Gra antykorupcyjna to multimedialne szkolenie wykorzystujące zdjęcia, filmy, muzykę i animacje związane z różnorodnymi tematami poruszanymi na kursie. Powiązanie obrazu lub dźwięku z tematem czyni ją bardziej atrakcyjną dla uczestników, którzy szybciej i łatwiej przyswajają sobie przekazywaną wiedzę i informacje, a tym samym skutecznie ją zapamiętują.

Zachęca się również do używania tokenów i atrybutów, ponieważ motywuje to do nauki i poprawia zapamiętywanie. Aby wzbudzić zainteresowanie i motywację uczestników, na zakończenie szkolenia wręczane są im nagrody i wyróżnienia.

Wyniki i rezultaty

Wraz ze zmianami technologicznymi, techniki nadużyć finansowych i metody korupcji stają się coraz bardziej zaawansowane, a przez to trudniejsze do wykrycia. Gracze w grze antykorupcyjnej dowiedzą się zatem, jak odejść od tradycyjnych, formalnych sposobów wykrywania tego typu zdarzeń. Zamiast tego rozwiną unikalną umiejętność, która pozwoli im zwracać większą uwagę na najmniej oczywiste oznaki nadużyć. Gra antykorupcyjna przyniosła obiecujące wyniki w szybkim zwiększaniu zdolności instytucji do wykrywania nadużyć i nieprawidłowości na różnych etapach cyklu projektowego.

Kluczowe czynniki sukcesu

Kursy szkoleniowe są najpowszechniejszą formą ćwiczeń w zakresie budowania potencjału. Można je wdrażać na kilka sposobów i przynoszą szybko wymierne rezultaty, jeśli są zaprojektowane w sposób praktyczny i oparte na studiach rzeczywistych przypadków. Kursy szkoleniowe w zakresie zwalczania nadużyć finansowych zostały opracowane przez wiele zaangażowanych stron, w tym organy publiczne, organizacje pozarządowe i wysoce doświadczonych audytorów ds. zwalczania nadużyć finansowych. Istniejące kursy w zakresie zwalczania nadużyć finansowych opracowano w różnych formatach, które są w różnym stopniu interaktywne, tj. szkolenia na miejscu, moduły e-learningowe, intensywne seminaria sprzyjające wymianie partnerskiej oraz gry dochodzeniowe. Ich zakres waha się od podstawowych sesji wprowadzających po bardziej ukierunkowane kursy zwalczania nadużyć finansowych.

Napotkane wyzwania i wyciągnięte wnioski

Ta poważna interaktywna gra z praktycznymi przypadkami, ćwiczeniami i pracą w grupach może być realizowana w ramach programu szkoleniowego jednego państwa członkowskiego, ale wyniki są maksymalizowane, gdy obejmuje ona uczestników z różnych państw członkowskich i obejmuje doświadczenia z różnych obszarów funduszy ESI. Nie ma ograniczeń co do przyjęcia tej praktyki szkoleniowej.

Potencjał do przenoszenia

Ta gra antykorupcyjna jest praktykowana w różnych organach publicznych i instytucjach edukacyjnych w całej Europie, np. w departamencie audytu Niderlandzkiego Ministerstwa Finansów, w Instytucie Audytorów Wewnętrznych Estonii, w European Academy for Taxes, Economics & Law w Berlinie czy w International Anti-Corruption Academy w Wiedniu. Szkolenie zaprezentowano również podczas niektórych wydarzeń na szczeblu unijnym, takich jak Annual Symposium EU Funds (Doroczne Sympozjum na temat Funduszy UE) w Berlinie oraz Workshop on Good Practices in preventing Fraud and Corruption in ESI Funds (Warsztat na temat dobrych praktyk w zapobieganiu nadużyciom finansowym i korupcji w funduszach ESI) zorganizowane przez Komisję Europejską 13 września 2018 r. w Brukseli. W odpowiedzi na doraźne prośby gra jest również dostarczana w formie szkoleń do państw członkowskich UE (Belgia, Niemcy, Łotwa) i krajów kandydujących (Republika Macedonii Północnej). Między wrześniem i grudniem 2020 roku planowane jest wprowadzenie gry na szkolenie „Rozpoznawanie i zapobieganie oszustwom i korupcji w europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych 2014-2020” organizowane przez Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) we współpracy z DG REGIO.

23 CZERWCA 2021
Netherlands_Anti-fraud_game