Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Измама и отказ за сътрудничество от страна на бенефициер — предоставяне на достъп до обект

Червен(и) флаг(ове)

Предполагаемата измама е била осъществена през началната фаза на проекта и е била свързана с подозрението, че икономическият оператор е спечелил търга за възлагането на обществената поръчка, без да има капацитет да достави оборудването.

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията, са:

  • жалба, съгласно която изпълнителят не е разполагал с капацитет да достави 6-те специализирани превозни средства;
  • фактът, че изпълнението на проекта е било разрешено, въпреки че изпълнителят е срещал затруднения да изпълни доставката, което е предизвикало обвинението, че длъжностни лица от управителния орган са помогнали на изпълнителя да спечели обществената поръчка.
  • Изпълнителят не е позволил да бъде извършена проверката на място на територията на неговия офис.

Описание на схемата за измама

Международен консорциум „X“ е спечелил обществената поръчка за доставката на специализираните превозни средства. Проектът е попадал в рамките на компетентността на управителния орган Y (съответното министерство).

Съществували са съмнения, че консорциумът се е опитвал да се възползва по незаконен път от средства на ЕС и че вероятно е получил помощ от управителния орган, за да спечели обществената поръчка, въпреки че изпълнителят не е разполагал с капацитет да достави специализираното оборудване.

След започването на разследване изпълнителят е положил всички възможни усилия, за да достави оборудването и е организирал множество срещи в друга държава, където специализираното оборудване се е произвеждало в действителност. Националният партньор на консорциума е изтъкнал, че недостатъчният капацитет не е от негова страна, а от страната на техния чуждестранен партньор. Въпреки първоначалния неуспех при изпълнението на проекта и вероятната липса на опит и на капацитет за доставяне на стоките, в крайна сметка изпълнителят е успял да достави оборудването от чужбина. Изпълнителят е представил писма за намеренията от дружества, които произвеждат такова оборудване. Представители от ЕО са присъствали при доставката на първите 2 превозни средства и са установили, че превозните средства отговарят на критериите съгласно проекта. Икономическият оператор е доставил оборудването за целите на проекта на регионалния публичен орган.

Как е открита измамата

Координационната служба за борба с измамите (AFCOS) е получила жалба, съгласно която изпълнителят по случая не е разполагал с капацитет да изпълни проекта. В същото време OLAF е започнала разследване във връзка със същия проект и е поискала помощ от националните органи съгласно Регламент 2185/96 относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности.

Националните органи са подготвили проверка на място и са посетили офиса на изпълнителя заедно с разследващия екип на OLAF. След започването на проверката на място изпълнителят е решил да откаже на разследващите служители достъп до помещенията на неговия офис и не е предоставил разрешение за събиране на каквито и да е данни, свързани с проекта. По това време 6-те специализирани превозни средства все още не са били доставени.

Проверката на място е завършила с неуспех, тъй като в този момент в националното законодателство не са били налице приложими разпореди, които да помогнат на OLAF в случаи, при които икономическият оператор отказва да предостави на OLAF разрешение за проверката на място. В резултат на това обстоятелство законът за Агенцията за държавна финансова инспекция от 2008 г. е изменен и е създадена нова глава 3а, озаглавена „Оказване на съдействие на контрольорите на Европейската комисия за предоставянето на достъп до помещения и/или документация с цел осъществяване на контрол и проверки на място съгласно Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности“.

Въпреки това фактът, че изпълнителят се е противопоставил на проверките на място, е представлявал червен флаг, че нещо може да не е наред. Националните органи са започнали разследване, успоредно с открития случай на OLAF. Случаят е бил отнесен пред прокуратурата.

Органите не са успели да докажат, че първоначалното намерение на дружеството е било да навреди на финансовите интереси на ЕС с помощта на държавните служители от управителния орган. В решението на прокурора по делото се посочва, че не са били налице достатъчно основания, за да се докаже каквото и да е участие от страна на управителния орган или намерение от страна на „консорциума“. Проектът е бил осъществен и средствата са били изплатени. Случаят за нередност е бил приключен.

Възникнали проблеми

По време на изпълнението на проекта екип от разследващи служители на OLAF със съдействието на българските координационни служби за борба с измамите (AFCOS) се е опитал да извърши проверка на място, но икономическият оператор го е възпрепятствал. Отказът за оказване на съдействие на OLAF по време на проверката на място е довел до изменения на националното законодателство.

В този конкретен случай може да се допусне, че въпреки първоначалния неуспех проектът е бил осъществен благодарение на контролните дейности на OLAF, AFCOS и националните органи. Срещнати са били затруднения да се докаже намерението за измама от страна на някое от дружествата или на някоя част от консорциума. В крайна сметка проектът е бил осъществен, в досъдебното производство е било установено, че не е била извършена измама, и не е налице загуба на средства. По-късно обаче операторът е бил признат за виновен по обвинения за измама по друг проект.

Установени слабости

Първата слабост е била липсата на разпоредби, с които да се позволи на националните органи да съдействат на OLAF, в случай че даден икономически оператор отказва да предостави достъп за проверката на място. Този проблем е бил разрешен посредством изменения на националното законодателство.

Втората слабост е открита в рамките на самия управителен орган — по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки и различните равнища на контрол, чрез които се е очаквало да се оцени правилно капацитетът на дружеството, което ще спечели тръжната процедура. Тази слабост е била отстранена с актуализирането на процедурния правилник на управителния орган.

26 MАРТ 2021 Г.
Fraud and resistance to cooperate BG
English
(278.41 KB - PDF)
Изтегляне