Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Казус относно строителството на пристанищно съоръжение

Червен(и) флаг(ове)

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията, са:             

  • възможно завишаване на разходите по проекта и съмнителни стойности — по-специално количествата и единичните цени на строителните материали, доставени за работата;
  • забавяния на проекта, довели до ерозия на структурата, причинена от морската вода, и значително надхвърляне на бюджета на проекта;
  • решението строителните материали да се снабдяват от далечна кариера е предизвикало съмнения за възможни нередности.

Описание на схемата за измама

Определената максимална сума на допустимите разходи е била 450 милиона евро, а максималната сума на помощта от Кохезионния фонд — 247,5 милиона евро (55 % от допустимите разходи).

Нередностите и извършената измама са били осъществени на етапите на подаване на оферти и на възлагане на поръчката и при последвалото изпълнение на проекта. Съмнението е било, че бюджетът за осигуряването на строителните материали е имал измамен характер, тъй като някои от материалите са били получени от определен изпълнител, без плащане. В допълнение не е можело да бъде определено количеството на необходимите материали. Също така е имало подозрения, че цената на строителните материали е била преувеличена.

Свързаната с проекта измама е била извършена чрез:

  1. издаване на фалшиви декларации като част от придружаващите документи относно произхода, количеството и цената на доставените за работата материали. Съгласно обвинението срещу бенефициера по време на етапа на договаряне той се е споразумял със строителната компания, на която е била възложена поръчката, за неправомерно използване на публични средства. Спечелилите оференти са предоставили подвеждаща информация при определянето на стойността на строителните материали (придали са прекомерна стойност на използваните материали) и щяло да бъде необходимо да симулират разходи;
  2. издадени и одобрени от бенефициера сертификати за работа, които не са отговаряли на действителната информация относно извършените строителни работи;
  3. липса на контрол при мониторинга на работата (техническа помощ за управлението и извършването на работата).

Как е открита измамата

Проведени са проверки на място при няколко ключови заинтересовани страни, включително бенефициера, изпълнителя и подизпълнителите на строителните работи, включително доставчиците на използваните материали и дружествата, превозващи материалите. OLAF е извършила своето разследване, като е анализирала цялата документация, свързана с възлагането на поръчката и последващото изпълнение. Няколко анализа са били извършени от отдел „Оперативен анализ и цифрова криминалистика“ към OLAF в сътрудничество с националния управителен орган.

Документацията е била предоставена на разследващите служители от страна на националния управителен орган и е била събрана по време на многобройните проверки на място, извършени по отношение на бенефициера, изпълнителя, доставчиците на материали и техните транспортни дружества.

Разследването на OLAF е продължило три години и половина. Предвид сериозността на установените нередности OLAF е поискала от националните органи да отменят всички суми (т.е.
530 милиона евро), обявени за допустими от бенефициера (пристанищния орган), и да възстановят цялата сума (198 милиона евро), която вече е била изплатена със средства от Кохезионния фонд. OLAF е изискала от ГД „Регионална и селищна политика“ да блокира окончателното изплащане на оставащата помощ (49,5 милиона евро). Националните съдебни органи са били призовани от OLAF да проверят дали фактите биха могли да представляват измама, засягаща бюджета на ЕС, съгласно разпоредбите на националния наказателен кодекс.

Във връзка със съдебното производство пред националния централен съд 4 години след приключването на разследването от страна на OLAF е било висящо обжалване на „заповедта“ на съдия-следователя. По висящата жалба срещу заповедта на съдия-следователя е било издадено решение, когато наказателното отделение на съда е определило, че са налице „достатъчни доказателства“ за започването на съдебен процес. До момента обаче по това производство няма осъдени и изплатената на бенефициера помощ не е била възстановена. ГД „Регионална и селищна политика“ е отменила окончателното изплащане на оставащата помощ (49,5 милиона евро). Продължават последващите действия във връзка с този случай на измама.

 

Възникнали проблеми

Този казус за измама е пример за липса на сътрудничество с OLAF. В хода на разследването на служителите на OLAF е бил отказан достъп до счетоводната и данъчната документация на изпълнителя, отговорен за извършването на строителните работи. Този отказ е попречил на OLAF да анализира определени аспекти на счетоводното отчитане във връзка с проекта.  За разследващите служители е било невъзможно да определят точните количества на използваните в строителството материали, които не са съответствали на техническата спецификация.

Установени слабости

Фактът, че в първоначалния бюджет не са били отчетени затрудненията при осигуряването на суровини, като следователно този аспект на проекта е бил подценен, е пропуск на пристанищната администрация и това повдига въпроса дали трябва да се вземат допълнителни мерки, за да се гарантира, че бенефициерите определят по подходящ начин бюджета за своите проекти, преди да им бъдат отпуснати средства от Кохезионния фонд. Следователно сериозни недостатъци са повлияли на системите за управление и контрол и тези системи не са били достатъчни, за да се гарантира законосъобразността, редовността и допустимостта на разходите, за които е било поискано съфинансиране от Кохезионния фонд.

26 MАРТ 2021 Г.
Port Facility Construction Case BG