Přejít na hlavní obsah
Anti-Fraud Knowledge Centre

P.I.A.F.- IT (integrovaná platforma pro boj proti podvodům)

Kontext a cíl(e)

IT nástroj SIAF (Informační systém pro boj proti podvodům) spravovaný italskou finanční policií (Guardia di Finanza) byl zřízen v roce 2010 v rámci PON GAT, národního operačního programu „Správa a technická pomoc 2007–2013“[1] . Byl zaměřen na 4 jižní regiony (Apulii, Kampánii, Kalábrii a Sicílii) a zpracovával údaje získané z různých archivů s cílem zlepšit analýzu a hlášení podvodů poškozujících finanční zájmy EU. Některé aspekty SIAF byly rovněž spolufinancovány ze strany EK/OLAF v rámci programu Herkules III[2]. Na základě zkušeností se SIAF zahájilo italské Ministerstvo hospodářství a financí ve spolupráci s COLAF (italským Výborem pro boj proti podvodům, který je odpovědný za boj proti nesrovnalostem/podvodům ve financování z EU jako Koordinační služba pro boj proti podvodům - AFCO) v roce 2019 projekt PIAF-IT „Piattaforma Integrata Anti Frode“ (Integrovanou platformu pro boj proti podvodům). Stejně jako SIAF i platforma PIAF-IT je podporována programem Herkules III[3].

 

[1]http://www.politicheeuropee.gov.it/media/3203/progetto-di-cooperazione-antifrode-parte-1.pdf

[2]https://www.adrioninterreg.eu/wp-content/uploads/2019/11/The-Italian-AFCo_.S.-and-the-National-Anti-Fraud-Strategy-Vincenzo-Branchi.pdf

[3]http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-la-piattaforma-nazionale-antifrode

Popis použité praxe

PIAF-IT je míněna jako inovativní platforma využívající obchodní inteligenci pro prevenci podvodů při financování z EU. Cíle PIAF-IT jsou:

 1. Vytvořit IT nástroj pro aktualizaci informací používaných při prevenci rizik podvodů a hodnocení činností regionálních a národních správ, které spravují fondy EU.
 2. Usnadnit výměnu informací, a to i s pomocí AFCO jiných členských států EU. Cílem tohoto nástroje je zvýšit odbornost všech aktérů (vnitrostátních i evropských), kteří spravují fondy EU a bojují s nadnárodními podvody.

Rozpočet PIAF-IT je 627 090 EUR (80 % je financováno ze zdrojů EU) a pokryje náklady na implementaci IT platformy, získání potřebných licencí, organizaci zvláštních školení a výměn s ostatními členskými státy EU. PIAF-IT zahrnuje následující fáze: 1) Analýza, 2) Návrh a vývoj softwaru, 3) Testování a implementace, 4) Školení.

Projektový tým zahrnuje: 3 zaměstnance z Ministerstva hospodářství a financí (projektového manažera, manažera projektové komunikace a finančního manažera projektu), 8 zaměstnanců z italských AFCO a 8 školitelů ze zahraničních AFCO (Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Rumunsko, Španělsko a Slovinsko) a odborníky ze společnosti SOGEI (interní IT společnost Ministerstva hospodářství a financí) pro vývoj IT platformy.

V praxi PIAF-IT kombinuje údaje z různých zdrojů (MEF, Ministerstvo spravedlnosti, Komora auditorů, obchodní rejstřík, atd.) a umožňuje „křížové odkazy“ za účelem „analýzy rizik“ a poskytování informačních profilů o pověsti příjemců tím, že signalizuje anomálie a potenciální „rizika nesrovnalostí“. To pomáhá zastavit možné nezákonné chování v raných fázích při hodnocení projektů a plateb příjemcům.

PIAF-IT-IT pomáhá sdílet informace mezi vnitrostátními orgány (první fáze) a evropskými orgány prostřednictvím společného pracovního postupu s odborníky z členských států EU, OLAF a schvalujícími útvary EK odpovědnými za fondy EU (DG REGIO/EMPL).

 

 

Jedinečné prvky

Platforma PIAF-IT, která doplňuje nástroj ARACHNE, funguje na bázi shromážďování dat od certifikovaných vnitrostátních orgánů, jako jsou:

 • Ministerstvo hospodářství a financí,
 • Ministerstvo spravedlnosti poskytující informace o soudních případech,
 • Komora auditorů, která poskytuje informace o případech, které způsobily finanční dopady nebo škodu italskému státu. Italská komora auditorů má soudní pravomoc s povinnostmi finančního účetnictví, zatímco většina členských států EU nepřiznává tyto konkrétní pravomoci svým auditorským komorám.
 • Obchodní rejstřík spravovaný společností Infocamere, který poskytuje informace o struktuře a historii společností a jejich akcionářů,
 • Stejně jako systém pro správu nesrovnalostí IMS spravovaný EK a seznam přímých příjemců rozpočtu EU, který slouží k identifikaci dvojího financování u programů řízených přímo, jako je Horizont 2020

Ministerstvo pro hospodářský rozvoj se dále může spolehnout na spolupráci zvláštního útvaru italské finanční policie (Guardia di Finanza) s odbornými znalostmi v oblasti odhalování podvodů a nezákonných činností.

Výsledky a výstupy

Systém PIAF-IT je stále ve vývoji, a proto aktivity (a výsledky) jsou stále v procesu zpracování. PIAF-IT by v konečném výsledku měl poskytnout:

 • účinný nástroj informačních technologií (IT) a základní specifické znalosti pro usnadnění národní a nadnárodní spolupráce (s AFCOS, EC / OLAF / EPPO);
 • technickou a provozní podporu italským finančním a všem řídícím orgánům/kontrolním orgánům v oblasti fondů EU pro boj proti přeshraničním, ale národním nezákonným činnostem.

Klíčové faktory úspěchu

Využití IT databází na národní úrovni již přineslo výsledky v podobě lepší prevence, odhalování a sankcí. PIAF-IT to ještě vylepší dosažením všech cílů programu Herkules III tím, že:

 1. centralizuje a zviditelní všechny informace týkající se příjemců finančních prostředků z EU,
 2. posílí boj proti podvodům a jinému protiprávnímu jednání proti finančním prostředkům z EU prostřednictvím vnitrostátního a nadnárodního vyšetřování,
 3. zvýší ochranu finančních zájmů EU usnadněním výměny informací, zkušeností a osvědčených postupů.

Zjištěné problémy/výzvy a poučení

Grantová dohoda byla podepsána dne 7. listopadu 2019 a doba trvání projektu byla stanovena na 18 měsíců s možností prodloužení o dalších 6 měsíců po krizi COVID-19. Je důležité si uvědomit úroveň složitosti projektu PIAF-IT vzhledem k počtu zúčastněných stran a vekému objemu a různorodosti informací získaných ze soudních případů italského ministerstva spravedlnosti a italské komory auditorů, jakož i téměř 6 000 000 společností zapsaných v obchodním rejstříku.

Již brzy však byla identifikován jeden zásadní problém: dvojí financování mezi sdíleným řízením a přímým řízením. Vysledovat dvojí financování je složité, protože platby spojené s přímým řízením se realizují přímo z ES na bankovní účty příjemců, jako jsou výzkumné subjekty, aniž by byly převedeny do italského vnitrostátního rozpočtu. 

Potenciál přenositelnosti

PIAF-IT je nástroj, který by mohl být replikován v jiných členských státech EU, aby se zabránilo nesrovnalostem a podvodům s rozpočtem EU. PIAF je v současné době podporován ze strany EK/OLAF prostřednictvím programu Herkules III, ale má být udržován v provozu z italského vnitrostátního rozpočtu po skončení pilotního projektu, aby byla zajištěna udržitelnost.

28. ČERVNA 2021
Italy_SIAF_Tool