Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Семейна измама в туристическия сектор

Червен(и) флаг(ове)

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията:

 • Три почти идентични предложения за проекти са били предложени за одобрение.
 • Фамилните имена на заявителите са били едни и същи.
 • Заявленията са били представени на управителния орган в един и същ ден.
 • Установено е било, че заявителите са родител и двете ѝ деца.
 • Трите хотела са имали един и същ вход.

Описание на схемата за измама

Управителният орган на програма за развитие на селските райони е получил 3 заявления за финансиране. Заявленията са били за следните проекти:

Заявител 1: „Строителство на семеен хотел за селски туризъм“

Заявител 2: „Строителство на сграда с частни стаи за гости за селски туризъм“

Заявител 3: „Строителство на пансион с ресторант за селски туризъм“

Проектите са били одобрени и е било предоставено финансиране. Сградите са били построени. Управителният орган е насрочил проверка на място като част от осъществяването на контрол на проектите и с оглед на извършването на междинните и окончателните плащания. При проверката на място е било установено, че 3-те сгради са били построени много близо една до друга и че сградите използват само един вход и една зона за рецепция, поради което е изглеждало, че работят като един хотел, а не 3 отделни проекта. При проверките на място е било установено, че мебелировката се използва и от 3-те обекта и освен това — в противоречие с целите на проекта. Установено е било, че заявителите са родител и двете ѝ деца. Извършителите на измамата са се опитали по този начин да заобиколят ограничението за максималната сума на предоставените безвъзмездни средства.

Как е открита измамата

Измамата е открита посредством проверки на място. Управителният орган е предприел действия в отговор на измамата. В резултат на проверките и последвалите констатации управителният орган е заключил, че изплатените субсидии следва да бъдат възстановени, и е започнал процедура за възстановяване, като е изпратил писма с искане за доброволно възстановяване.

Бенефициерите са отказали да изплатят задължението и е било започнато гражданско производство.

По времето на предприсъединителните програми и първия програмен период 2007—2013 г. по такива дела се е произнасял съдия от общ съд (не административен). Съдията от първоинстанционния съд (районен съд) е поискал управителният орган да предостави протоколи от проверките на място, което управителният орган не е изпълнил (причините са неизвестни). Поради това съдията не е приел юридическия факт, че проверките на място са били осъществени, и е отсъдил в полза на бенефициерите.

Управителният орган е бил принуден да обжалва решението, за да защити финансовите интереси на ЕС и националните бюджети. Второинстанционният съд (окръжен съд) е поискал същата документация от управителния орган, който отново не я е предоставил. Поради това обжалването е било отхвърлено.

Тъй като управителният орган отново е бил длъжен да обжалва решението, случаят е бил отнесен до трета и последна инстанция (Върховния съд). Също както в предишните два случая, управителният орган е загубил делото, тъй като не е успял да предостави изискваната документация. Поради това бенефициерите са задържали всички средства, а управителният орган е бил задължен да заплати разходите по производствата. Средствата на ЕС са били възстановени от националния бюджет (и отписани след период от 2 години, през който управителният орган не е възстановил сумите).

Няколко години по-късно е било започнато разследване, но срокът на погасителна давност вече е бил изтекъл. При това разследване е било установено, че целта на бенефициерите е била да заобиколят ограничението от 250 000 EUR за максималната сума на предоставените безвъзмездни средства, като са кандидатствали за общо 750 000 EUR чрез три отделни заявления с цел да построят един голям хотел.

Възникнали проблеми

Един от проблемите в този случай е била продължителността на времето, необходимо за разглеждане на нередностите. От датата на предоставянето на финансирането до приключването на случаите на нередности са изминали почти 10 години. От започването на делото за нередност до неговото приключване са изминали 7 години и 6 месеца. Това означава, че когато разследванията най-накрая са били започнати (след производствата пред гражданските съдилища), всички срокове на погасителна давност вече са били изтекли.

Допълнително затруднение е фактът, че управителният орган по време на гражданското дело не е успял да представи

контролните списъци от проверките на място, при които е било заключено, че е била извършена нередност (и потенциална измама). Съдът е отсъдил в полза на бенефициерите. Въз основа на съдебното решение случаят впоследствие е бил закрит поради липса на основания за нередност. Интересният аспект от разследването е въпросът защо управителният орган не е успял да предостави на съда тази документация. От резултатите от разследването се допуска, че или управителният орган е изпълнявал юридическите си задължения в много слаба степен, ИЛИ, по-вероятно, измамата е била извършена в сътрудничество със служител от самия управителен орган.

Установени слабости

Това измамно поведение е било възможно поради наличието на много пропуски, например:

 • липса на процедури за избягване на конфликт на интереси: 3-ма заявители с едно и също фамилно име са кандидатствали и са били одобрени за 3 сходни проекта;
 • слабости в системата — в рамките на предприсъединителните мерки и първия програмен период 2007—2013 г. е била приложима системата на гражданските съдилища, която е водила до различаващи се практики и объркване;
 • проблеми с почтеността: тази измамна схема най-вероятно е била организирана с помощ от лица, работещи в управителния орган.

В резултат от това много от срещнатите проблеми са били идентифицирани и коригирани за следващите програмни периоди, включително:

 • нови дисциплинарни мерки;
 • нови вътрешни правила за проверките на заявителите;
 • нови правила за справянето с конфликтите на интереси;
 • със закона за средствата по европейски структурни и инвестиционни фондове, съгласно който всички съдебни производство се водят пред административни съдилища, са въведени нови правила за обжалването на нередности и за финансовите корекции.
26 MАРТ 2021 Г.
Family Fraud in the Tourism sector BG