Přejít na hlavní obsah
Anti-Fraud Knowledge Centre

Rodinný podvod v odvětví cestovního ruchu

Varovné signály

Ukazatele a signály podvodu, jež vyvolaly podezření:

 • Ke schválení byly předloženy tři téměř totožné návrhy projektů.
 • Žadatelé měli stejná příjmení.
 • Žádosti byly podány u řídicího orgánu ve stejný den.
 • Ukázalo se, že žadateli jsou matka a její dvě děti.
 • Tři hotely používaly jediný vchod.

Popis mechanismu podvodného jednání

Řídicí orgán programu pro rozvoj venkova obdržel tři žádosti o financování. Žádosti se týkaly těchto projektů:

Žadatel 1: „Výstavba rodinného hotelu pro venkovský cestovní ruch“

Žadatel 2: „Výstava budovy se soukromými pokoji pro hosty pro venkovský cestovní ruch“

Žadatel 3: „Výstavba penzionu s restaurací pro venkovský cestovní ruch“

Projekty byly schváleny a bylo poskytnuto financování. Budovy byly postaveny. ŘO naplánoval kontrolu na místě v rámci výkonu kontroly nad projekty a prováděním průběžných a konečných plateb. Kontrola na místě zjistila, že tři budovy byly postaveny velmi blízko vedle sebe a že užívají pouze jeden vchod a jednu recepci, takže se zdá, že fungují jako jeden hotel namísto tří samostatných projektů. Z kontrol na místě vyplynulo, že nábytek je používán pro všechna tři zařízení a že navíc není v souladu s cíli projektu. Ukázalo se, že žadateli jsou matka a její dvě děti. Podvodníci se tímto způsobem pokusili porušit maximální výši grantu, jaká mohla být poskytnuta.

Jak byl podvod zjištěn

Podvod byl zjištěn prostřednictvím kontrol na místě. Řídicí orgán dal podnět k reakci na podvod. V důsledku inspekcí a následných zjištění ŘO rozhodl, že vyplacené dotace je třeba získat zpět, a zahájil řízení o zpětném získání částek tím, že zaslal dopisy s žádostí o dobrovolné navrácení.

Příjemci grantu odmítli dluh zaplatit a bylo zahájeno občanskoprávní řízení.

V době předvstupních programů a prvního programového období 2007–2013 o těchto případech rozhodoval soudce obecného soudu (nikoli správního soudu). U prvoinstančního soudu (krajský soud) soudce požadoval, aby ŘO poskytl protokoly o kontrole na místě, což ŘO neučinil (z dosud neznámých důvodů). V důsledku toho soudce nepřijal právní skutečnost, že ke kontrole na místě došlo, a rozhodl ve prospěch příjemců grantu.

ŘO byl povinen se proti tomuto rozhodnutí odvolat v zájmu ochrany finančních zájmů EU a vnitrostátních rozpočtů. Soud druhé instance (vrchní soud) požadoval od ŘO stejnou dokumentaci a ŘO ji opět neposkytl. V důsledku toho bylo odvolání zamítnuto.

Jelikož byl ŘO povinen se proti tomuto rozhodnutí znovu odvolat, případ se dostal do třetí a poslední instance (Nejvyšší soud). Stejně jako v obou předchozích případech ŘO tuto věc prohrál, protože stále nebyl schopen poskytnout požadovanou dokumentaci. V důsledku toho si příjemci grantu ponechali všechny finanční prostředky a ŘO zůstala povinnost uhradit náklady řízení. Finanční prostředky EU byly vyplaceny z národního rozpočtu (po uplynutí dvouletého období, v němž ŘO částky nevrátil, byly odepsány).

O několik let později bylo zahájeno vyšetřování, avšak promlčecí lhůta již uplynula. Vyšetřování zjistilo, že cílem příjemců grantu bylo obejít maximální grantový příspěvek ve výši 250 000 EUR tím, že ve třech individuálních žádostech požádali celkem o 750 000 EUR, aby vybudovali jeden velký hotel.

Vzniklé potíže

Jedním z problémů v tomto případě byla doba potřebná pro řešení nesrovnalostí. Ode dne financování až do uzavření případů nesrovnalosti uplynulo téměř deset let. Od otevření případu nesrovnalosti do jeho uzavření uplynulo sedm let a šest měsíců. To znamená, že když začal být případ konečně vyšetřován (po projednávání před občanskoprávními soudy), všechny promlčecí lhůty již uplynuly.

Další potíží bylo, že řídicí orgán

při projednávání případu v občanskoprávním řízení, které dospělo k závěru, že došlo k nesrovnalosti (a možnému podvodu), nepředložil seznam kontrol na místě. Soud rozhodl ve prospěch příjemců grantu. Na základě tohoto soudního rozhodnutí byl případ uzavřen z důvodu, že „nebyly zjištěny žádné nesrovnalosti“. Zajímavým aspektem vyšetřování byla otázka, proč ŘO nepředložil soudu tuto dokumentaci. Vyšetřování naznačilo, že buď měl ŘO mimořádně slabou soudní výkonnost, NEBO, což je nejpravděpodobnější, byl podvod spáchán ve spolupráci s někým ze samotného ŘO.

Zjištěné nedostatky

To, aby mohlo dojit k tomuto druhu podvodného jednání, umožnily četné nedostatky, například:

 • Nedostatečné postupy k řešení střetu zájmů; skutečnost, že tři žadatelé se stejným příjmením žádali o financování tří podobných projektů, a ty jim byly schváleny.
 • Nedostatky v systému – v rámci předvstupních opatření a prvního programového období 2007–2013 byl použitelný systém občanskoprávního soudního řízení, což vedlo k různým postupům a zmatku.
 • Problémy s integritou: tento podvod byl pravděpodobně zorganizován s pomocí zevnitř ŘO.

V důsledku toho byly pro následující programová období určeny a napraveny mnohé vzniklé problémy, včetně:

 • nových disciplinárních opatření,
 • nových interních pravidel týkajících se kontroly žadatelů,
 • nových pravidel pro řešení střetu zájmů,
 • jsou zavedena nová pravidla pro řešení nesrovnalostí a finanční opravy v souvislosti s přijetím zákona o fondech ESI, který stanoví, že veškerá soudní řízení musí probíhat před správními soudy.
26. BŘEZNA 2021
Family Fraud in the Tourism sector CZ