Направо към основното съдържание
Anti-Fraud Knowledge Centre

Служители по предотвратяването и прозрачността на корупцията (RTPC) и 3-годишните планове

Контекст и цели

Националният орган за борба с корупцията на Италия (ANAC) е създаден през 2012 г. в съответствие със Закона за борба с корупцията (Закон № 190/2012 относно предотвратяването и борбата с корупцията и незаконната дейност в публичната администрация). В началото ANAC включва 30 служители, но в момента има около 300 служители след сливането с Органа за надзор на обществените поръчки през 2014 г.

Законът за борба с корупцията подчертава значението на предотвратяването на  измамно поведение. За тази цел ANAC представи Национален план за борба с корупцията (NACP), допълнен от 2-те последващи мерки на поднационално ниво:

 • Тригодишният план за предотвратяване и прозрачност на корупцията (PPCT)
 • Служителят, отговорен за прозрачността и предотвратяването на корупцията (RTPC)

 

Описание на практиката

3-годишен план за предотвратяване на корупцията

По закон всяка публична агенция/администрация/изцяло притежавано и контролирано от държавата фирма трябва да изготви 3-годишен план за предотвратяване на корупцията (Pienna triennale prevenzione corruzione). Всеки план определя, анализира и оценява специфичните рискове от корупция в публичната администрация и посочва подходящи превантивни мерки. От решаващо значение е планът да бъде разработен след ангажираност на гражданите и други заинтересовани страни. Това означава, че всяка администрация трябва да проведе обществени консултации и да потърси мнение за плана, преди да бъде приложен. Планът трябва да вземе предвид специфичния размер, характеристики и рискове на администрацията, следвайки националните насоки[1]. Пример за такъв план на управляващия орган на Агенцията за териториално сближаване:

Агенция за териториално сближаване – привързаност към тригодишния план за предотвратяване и прозрачност на корупцията за периода 2019 – 2021 г. https://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2019/02/Decreto_24_2019_ALL3.pdf.

Служителят, отговорен за прозрачността и предотвратяването на корупцията (RTPC)

Всяка публична администрация също трябва да назначи служител, отговорен за прозрачността и предотвратяването на корупцията. Функциите на този служител са:

 • да координира и прилага плана и мерките по него;
 • да преразгледа по подходящ начин всички вътрешни процедури/ИТ приложения;
 • да предупреди компетентните органи, ако мерките за борба с корупцията не се спазват;
 • да провери дали системите за ротация са приети при назначаване на държавни служители за дейности, при които има по-висок риск от престъпления, свързани с корупция;
 • да гарантира спазването на Законодателен декрет 39/2013 относно ситуациите на несъвместимост с публичната длъжност.

Тази практика от две части (планове и служител) несъмнено важи и за публичните администрации, които управляват ЕСИ фондове. За тази цел беше подписан Меморандум за разбирателство с Управляващия орган (Агенция за териториално сближаване) на Националната оперативна програма за периода 2014 – 2020 г. „PON GOV” за разработване на набор от специфични показатели за борба с измамите в публичната администрация[2].

Два примера за приложения в национални и регионални управляващи органи са:

 • На национално ниво: планът на Министерството на труда за национални оперативни програми[3]
 • На регионално ниво: планът на Управляващия орган на Пулия за регионалната оперативна програма на ЕФРР-ЕСФ[4],

За да подпомогне споделянето на практики, ANAC създаде платформа за събиране на плановете. Всяка администрация може да реши да качи своя план онлайн. По този начин плановете стават публично достъпни и може да предложат стандартизирани практики в италианските публични администрации. Освен това платформата позволява на ANAC да наблюдава процедурите и да определя тенденциите. Към днешна дата 3400 публични администрации са актуализирали информацията в базата данни.

В допълнение към това вече съществува база данни за служители на RTPC. Функционира на доброволни начала, но сега включва почти 5000 служители[5] . И накрая, ANAC стартира платформа за социално сътрудничество, наречена FORUM RPCT, за да подкрепи допълнително обмена на практики в мрежата RPCT[6] както и публичен ден за прозрачност, посветен на служителите на RPTC (през 2020 г. ANAC беше домакин на събитието онлайн, събирайки 1000 участници).

 

[1] https://www.interno.gov.it/sites/default/files/modulistica/nuovo_piano_2020-2022.pdf

[2]https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ProtocolliIntesa/2017/prot.Anac.20.11.2017.indicatori.corruzione.pdf.

[3] https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Altri-connuti/Documents/PTPCT-2020-2022.pdf

[4]https://por.regione.puglia.it/documents/43777/165442/Policy+Antifrode+POR+Puglia+20142020.pdf/fb99adc5-4278-5e81-3c44-7e02bc86b6d8?t=1564393298806

[5] http://dati.anticorruzione.it/#/rpct

[6]https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Comunicazione/Eventi/lettera%20RPCT%202020_VS_2.pdf

Уникални характеристики

Тези две практики са иновативни поради долуописаните причини.

 • Ангажираност на заинтересованите страни и обществени консултации. Всички планове подлежат на обществен контрол. Публичните администрации трябва активно да търсят приноса на гражданите и заинтересованите страни. Има два начина, по които италианските администрации провеждат обществени консултации. Те публикуват плана онлайн и включват формуляр, който потребителите могат да използват, за да предоставят информация. Като алтернатива администрациите определят ключови заинтересовани страни и провеждат консултации.
 • Прозрачност и докладване. Когато предлага плановете, съответният орган трябва да придружи публикуването на плана с обяснителна бележка за начина, по който е съставен планът. Това е в съответствие със Закон № 33/2013 относно прозрачността.
 • Мерките, наблюдавани от служителя на RTPC, засягат както администрацията като цяло, така и поведението на всеки субект.

 

Резултати и постижения

Подобрени резултати в публичното управление: сравнително проучване, проведено през 2015 г. и основано на структурирани интервюта със служители от RPCT от големи общини, показва положителна връзка между изпълнението на плановете и цикъла на изпълнение на всяка община[1].

Докладът на UNODC на ООН за цикъла за преглед за периода 2016 – 2021 г.[2] отбеляза успеха на служителите по RPCT и подчерта проекта като добра практика на страница 23 от доклада. Въвеждането на специален служител за борба с корупцията във всяка държавна агенция доведе до засилено прилагане на коригиращи мерки.

 

[1] http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/risorse/focus/focus-detail/article/benchmarking-sullimpatto-organizzativo-dei-piani-triennali-di-prevenzione-della-corruzione-tra-i-co/index.html

[2] http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/CountryVisitFinalReports/2019_11_22_Italy_Final_Country_Report.pdf

 

Ключови фактори за успех

 • Гарантиране на автономията на служителите по RPCT и предпазването им от неправомерен натиск от страна на политици.
 • Профилът на служителите по RPCT трябва да бъде на високо ниво, да има подходящ орган в администрацията и да събира правилните умения/компетенции
 • Целеви/фокусирани планове, които определят специфични и подходящи за администрацията рискове

 

Възникнали предизвикателства и взети поуки

Висшите административни нива не винаги отделят нужното внимание на борбата с корупцията. Нужна е по-голяма информираност относно борбата с корупцията на най-високите нива и ясна култура, насърчаваща борбата с корупцията в администрациите. Като пример все още има ниско ниво на ротация на изпълнителните директори, работещи в райони с по-висок риск от корупция. Ротацията е необходима, за да се предотвратят неподходящи властови отношения, които може да доведат до измамно поведение. Доказателствата обаче показват, че ротацията се приема само от 40% от администрациите.

Потенциал за прехвърляемост

Тази практика беше споделена с други държави в процеса на туининг проекти на ЕС (Сърбия, Турция, Черна гора), а други правителства се стремят да въведат служители за борба с корупцията и прозрачност в местните администрации.

Моделът е приложен в контекста на ЕКСПО 2015 в Милано и поради това е взет за пример от ОССЕ (Организация за сигурност и сътрудничество в Европа) в техническите семинари за превенция на корупцията.

 

30 ЮНИ 2021 Г.
Italy_Corruption_prevention_officers