Glavni sadržaj
Anti-Fraud Knowledge Centre

Kontekst i ciljevi

U članku 125. stavku 4. točki (c) Uredbe (EU) br. 1303/2013 od svakog upravljačkog tijela zahtijeva se da uspostavi „učinkovite i razmjerne mjere protiv prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike” i da na djelotvoran način provede mjere za sprečavanje, otkrivanje i sankcioniranje prijevara i nepravilnosti. 

Francuskim kaznenim zakonom dodatno se zahtijeva od svakog tijela ili javnog službenika da prijavi svako kazneno djelo za koje dozna tijekom obavljanja svojeg posla. 

Radi ispunjavanja tih zahtjeva „Delegation Génerale à l’Emploi Regional et à la Formation Professionnelle” (DGEFP), upravljačko tijelo za operativne programe „Zapošljavanje i uključivost u matičnoj Francuskoj” (FSE) i „Inicijativa zapošljavanja mladih” (YEI), razvio je 2017. platformu za dojave zviždača ELIOS.  

ELIOS omogućuje svim zviždačima koji sumnjaju na prijevaru ili sukob interesa u pogledu provedbe programa ESF-a da podnesu prijavu preko obrasca na platformi ELIOS. ELIOS je internetska stranica koja sadržava informacije o prijevari i sukobu interesa i koja omogućuje zviždačima da podnose prijave o tim temama uz objavu svojeg identiteta. Njime se nastoji povećati otkrivanje prijevara povezanih s programima ESF-a. 

Opis prakse

Radi administracije pristiglih prijava zviždača, DGEFP je uspostavio početnu stranicu na kojoj se svaki pojedinac može obratiti posebnom timu sa svojim sumnjama. Prijavljene sumnje pristižu u sandučić elektroničke pošte u kojem se predmeti mogu lakše voditi. Samo ovlaštene osobe mogu pristupiti tom sandučiću elektroničke pošte.

Uvođenje sustava organizirao je DGEFP u suradnji sa svojim internim davateljem informatičkog sustava. Sustav je bio u funkciji nakon godine dana jasnog utvrđivanja zahtjeva, nakon čega je uslijedilo testiranje rješenja. Trošak uvođenja iznosio je približno 90 000 EUR uz dodatnih 20 000 EUR potrebnih za održavanje svake godine.

Na početnoj stranici platforme navode se informacije za korisnike o pravnoj osnovi zaštite zviždača.

Zviždači pri dojavi odabiru jednu od dvije teme: prijevaru ili sukob interesa. Korisnici mogu podnijeti prijavu do šest mjeseci nakon datuma incidenta. Na stranici su navedena i pojašnjenja i definicije prijevare, sukoba interesa i povezanog zlonamjernog ponašanja. Te su teme odabrane jer čine vrste kaznenih djela koja se najčešće utvrđuju u revizijama i istragama.

Kako bi korisnik mogao pristupiti obrascu za dojave zviždača, na platformi mora proći postupak provjere u tri koraka, s tim da svaki od njih sadržava određeno upozorenje. Postupak je sljedeći:

 • Tijekom prvog koraka na platformi ELIOS navodi se da korisnik može prijaviti sumnju povezanu isključivo s projektima ESF ili YEI. Prijave povezane s europskim fondovima (EPFRR/EFPR) ili programima kojima upravljaju regionalna upravljačka tijela (programi EFRR-a/ESF-a regionalnog vijeća) nisu u djelokrugu platforme. Na platformi za dojave zviždača korisnici se upućuju na to gdje se trebaju obratiti s upitima povezanima s temama koji se ne odnose na europske strukturne i investicijske fondove (npr. utaja poreza, zloupotreba davanja i doprinosa za socijalno osiguranje, carinska prijevara ili prijevara u pogledu Zakona o radu).
 • Drugi korak sadržava upozorenje o posljedicama i pravnoj odgovornosti za lažno prijavljivanje.
 • Treći korak uključuje detaljan opis pravne osnove za zaštitu zviždača.

Korisnik mora potvrditi da razumije sva upozorenja prije nego što dobije pristup obrascu za dojave zviždača.

Konačno, na platformi se od zviždača zahtijeva da navede svoje osobne podatke; anonimno prijavljivanje nije dopušteno. Time se nastoji spriječiti neopravdano prijavljivanje kojem se ne može ući u trag.
Svi osobni podaci na siguran su način pohranjeni u sustavu za dojave zviždača te se prosljeđuju samo uključenim institucijama ili pojedincima. U općim uvjetima korištenja opisana su pravila o privatnosti podataka koja se primjenjuju na sve podatke prikupljene na platformi koji se odnose na korisnika i podnesenu prijavu. Pristup informacijama rezerviran je isključivo za nadzornika za prijevare iz DGEFP-a. Podaci za kontakt upotrebljavaju se i za komunikaciju sa zviždačem.

Kada korisnici završe s ispunjavanjem prijave, upozorenje se na siguran način šalje u ulazni spremnik posebnog nadzornika za prijevare. Zviždač prima automatsku poruku potvrde.

Nadzornik za prijevare iz DGEFP-a pregledava prijavu i odlučuje koje je mjere potrebno poduzeti, među ostalim prosljeđivanje prijave drugim institucijama ako ona nije u djelokrugu DGEFP-a ili suzdržavanje od daljnjih mjera ako ona nije utemeljena. Prijave koje se smatraju utemeljenima mogu se izravno proslijediti javnom tužitelju.

U okviru DGEFP-a postoji interni odbor za usklađenost, koji se redovno obavještava o poduzetim mjerama i koji može predlagati daljnje mjere. Odbor se može obratiti vanjskim predstavnicima institucija uključenih u prijave. Za dodatne savjete i doprinose može se obratiti i Nacionalnom izaslanstvu za borbu protiv prijevara (DNLF), koje je specijalizirano za borbu protiv prijevara povezanih s javnim financijama.

Četiri osobe trenutačno imaju pristup prijavama koje se šalju preko platforme ELIOS, među kojima je nadzornik za prijevare koji procjenjuje prijave i organizira interni odbor za usklađenost, koji se sastaje jednom godišnje.

Zviždača se ne obavještava o ishodu postupka.

Jedinstvena obilježja

Razvojem i uvođenjem platforme ELIOS omogućuje se:

 • centralizacija svih pritužbi neovisno o predmetnom odjelu za upravljanje
 • praćenje podnošenja pritužbi (registracija i potvrda primitka)
 • prijenos prijava voditelju relevantne službe radi obrade
 • naknadna komunikacija sa zviždačem o slučaju
 • interna procjena prijava svojstvenih za upravljačko tijelo
 • moguće rano otkrivanje prijestupa.

Ishodi i rezultati

Platforma ELIOS podupire otkrivanje i prijavljivanje rizika od prijevara.  Njome se zviždačima omogućuje centraliziran i standardiziran način upozoravanja na prijevare i sukobe interesa ako ne postoji mogućnost prijave u okviru njihova tima/poduzeća.

ELIOS je dodatan alat za otkrivanje prijevare kojim se povećava povjerenje u upravljačko tijelo i stvara sustav povratnih informacija za korisnike i širu javnost.

Zasad je preko ELIOS-a podneseno 36 prijava, od kojih se 11 odnosilo na europske fondove, a preostala dva proslijeđena su OLAF-u radi dodatne istrage. 

Ključni čimbenici za uspjeh

 • informacije o platformi dostupne su na svim povezanim internetskim stranicama
 • brza procjena primljenih prijava i utvrđivanje mjera s obzirom na optužene ili uključene osobe
 • osposobljavanje nadzornika za prijevare

Zabilježeni izazovi i stečena iskustva

 • Potrebno je osigurati usklađenost s Općom uredbom o zaštiti podataka te sigurnost podataka radi uspješne provedbe takve prakse u drugim zemljama jer su zaštita podataka i anonimnost ono što brine korisnike.

Mogućnost prijenosa

 • jednostavna prenosivost za druga tijela jer nije potrebna posebna struktura ili institucijsko okruženje
 • potrebno je procijeniti postoje li drugi alati za dojave zviždača kako bi se jasno odvojile odgovornosti i kako bi se obznanilo gdje se prijavljuju različite vrste sumnji
29. OŽUJKA 2021.
ELIOS Whistle-Blowing Platform HR