Przejdź do treści głównej
Anti-Fraud Knowledge Centre

Zmowa w celu podwyższenia cen zakupu sprzętu

Znaki ostrzegawcze

Podejrzewano nieprawidłowości w następstwie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trakcie którego cena sprzętu radykalnie wzrosła. Ocena złożonych dokumentów zrodziła w agencji podejrzenie, że są one fałszywe.

Po pierwotnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego beneficjent stwierdził, że specyfikacja techniczna sprzętu zawiera błąd i konieczne są poprawki. Z tego powodu przeprowadzono drugie postępowanie o udzielenie zamówienia. Agencja publiczna podejrzewała, że beneficjent w pierwotnym postępowaniu błędnie ustalił cenę w euro zamiast w walucie krajowej i postanowił zorganizować nowe postępowanie, aby naprawić ten błąd.

W obu postępowaniach udzielono zamówienie temu samemu dostawcy, jednak w drugim postępowaniu cena sprzętu wzrosła. W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia cena sprzętu była o 442 000 EUR wyższa niż w pierwszym. Po drugim postępowaniu beneficjentowi miały zostać przyznane środki na pokrycie około 35% wydatków kwalifikowalnych (497 997,49 EUR).

Opis schematu nadużycia finansowego

Agencja publiczna odkryła, że nie było ustalonego powiązania między dostawcą, który wygrał przetarg (podwykonawcą), a faktyczną produkcją sprzętu. Okazało się, że beneficjent wszedł w zmowę z dostawcą w celu sprzeniewierzenia środków, składając w grudniu 2010 r. fałszywe dokumenty, aby otrzymać finansowanie, a w drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia zawyżył cenę wymaganego sprzętu. Stwierdzono ponadto, że dostawca, który wygrał przetarg, został usunięty z rejestru VAT w innym sąsiednim państwie członkowskim. Nadużycie finansowe popełniono w okresie od czerwca do grudnia 2010 r.

Sposób wykrycia nadużycia finansowego

W sprawę zaangażowani byli: beneficjent funduszy, dostawca sprzętu oraz podwykonawca. W agencji publicznej zaczęto podejrzewać, że jest to przypadek nadużycia finansowego, po otrzymaniu od beneficjenta wniosku o płatność w grudniu 2010 r. Agencja zbadała podejrzane okoliczności i zwróciła się o dodatkowe informacje do beneficjenta, do producenta sprzętu oraz do organów podatkowych. Zbadano wniosek beneficjenta o finansowanie, w tym dokumentację umowy zakupu sprzętu. Stwierdzono, że przekazana dokumentacja jest oszukańcza. W grudniu 2011 r. agencja publiczna odrzuciła więc wniosek o finansowanie i wysłała do policji państwowej wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego.

W lipcu 2015 r. sąd krajowy uznał wszystkie trzy oskarżone strony za winne i nałożył kary finansowe. Zgodnie z krajowym prawem karnym dwie z oskarżonych stron musiały zapłacić kary finansowe po 21 600 EUR, a trzecia z nich musiała zapłacić 10 800 EUR za usiłowanie popełnienia przestępstwa oraz za nadużycie finansowe popełnione na dużą skalę lub w zorganizowanej grupie. Zgodnie z krajowym prawem karnym beneficjent musiał zapłacić karę w wysokości 18 000 EUR. Nadużycie finansowe nie doprowadziło do utraty funduszy. Nie wypłacono kwoty 497 997,49 EUR, która miała zostać przekazana w ramach finansowania, gdyż nieuczciwe zachowanie zostało odkryte przed dokonaniem płatności..

Napotkane trudności

Główną trudność w tym przypadku stanowił fakt, że zbieranie dowodów w sprawie było czasochłonne. Na rozprawie oskarżone strony przyznały się jednak do winy, nie było zatem odwołania i proces nie trwał tak długo jak zazwyczaj.

Zidentyfikowane uchybienia

Dotychczasowe procedury były właściwe do wykrycia na czas sprawcy oszustwa, lecz po tej sprawie uszczegółowiono procedury agencji. Udoskonalono i wzmocniono system kontroli wewnętrznej.

24 MARCA 2021
Collusion to increase purchasing prices PL