Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Anti-Fraud Knowledge Centre

Измама, свързана с обществена поръчка и измама с парични средства при строителството на многофункционално спортно съоръжение

Червен(и) флаг(ове)

Показателите и сигналите за измама, които са предизвикали съмненията, са:

 • Обществена поръчка:
 • несъответствие (техническо, количествено и качествено) между извършените строителни работи и техническата спецификация, заложена в документацията по проекта, разрешителното за строеж и договора за строителство;
 • несъответствия между показателите по проекта, докладваните резултати и действителните резултати по проекта;
 • липсващи документи от документацията за обществената поръчка;
 • оферентите са представили абсолютно еднакви оферти, т.е. с едни и същи грешки, еднакви цени, един и същ списък на строителните материали, еднакъв общ бюджет като разходи за проекта;
 • едно и също дружество е съставило бюджета за проекта по време на подаването на заявлението за безвъзмездни средства за проекта и по-късно е извършило строителните работи;
 • завишени единични цени за строителни материали и елементи на оборудването.
 • Плащания в брой:
 • Липсваща одитна пътека за тегления на пари в брой и плащания в брой

Описание на схемата за измама

Организаторът на проекта е извършил количествени и качествени промени на проекта, без предварително одобрение от страна на донорите. Това е довело до несъответствия между оригиналния план за изпълнение на проекта и реално извършеното строителство, което е повлияло върху показателите и бюджета.

В допълнение е било налице тайно споразумение между оферентите за строителството на спортното съоръжение. Офертите са били създадени от едно и също лице, което е използвало софтуерен инструмент („плаващ коефициент“), за да бъде представена (по-висока) цена за една от офертите чрез промяна на единичните цени. Били са извършени и други ръчни промени на автоматични изчисления.

Във връзка с едно от плащанията към доставчика на услуги, който е отговарял за строителството на спортното съоръжение, от банковата сметка на организатора на проекта е бил извършен банков превод в размер на 60 000 EUR към банковата сметка на доставчика на услуги на основата на издадена от него фактура. За целите на разследването обаче банката е издала копие от извлечението, съгласно което не е бил извършен банков превод, а теглене на пари в брой за същата сума. Банковото извлечение, представено при проверката на заявлението за плащане, е било фалшиво. Представеното от организатора на проекта извлечение е било платежно нареждане, което не доказва, че плащането е било извършено. Организаторът на проекта и доставчикът на услуги не са успели да представят доказателство, че плащането е било действително извършено и получено.

Как е открита измамата

След появата на съмнения за измама донорите на безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия (т.е. министерствата на външните работи на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия) са изискали от Службата за финансовия механизъм (FMO) да започне последващи одити във връзка с проекта. FMO е възложила на одиторско дружество да извърши въпросните одити.

 

Първият последващ одит е имал три аспекта, т.е. финансов одит, одит на обществената поръчка и одит на системите за контрол, свързани с финансовия контрол. Основните констатации са:

 • несъответствия между докладваните резултати и действителните резултати по проекта. Организаторът на проекта не е постигнал показателите за проекта и е докладвал на националната фокусна точка невярна информация. Освен това промяната във връзка с тенис кортовете не е била включена в плана за изпълнение на проекта и може да се приеме за неразрешена промяна на проекта.
 • липсващи документи от документацията за обществената поръчка и документи, които не са били предоставени на одиторите. Предложенията не са съдържали всички официални документи, изисквани съгласно заданието. Освен това разбивката на цените за материалите, приложена към договора на оферент 1, е съвпадала напълно с оценката на разходите, изготвена от оферент 2 за целите на процедурата за възлагане на обществената поръчка, т.е. за отделните разходни позиции са били посочени абсолютно еднакви цени. При закупуването на част от оборудването се забелязва завишаване на цените;
 • след проверката на по-големи и/или необичайни трансакции, свързани с банковите сметки на организатора на проекта: при одита е било докладвано, че много от трансакциите на организатора на проекта са свързани с пари в брой — теглене на пари в брой, плащане в брой, внасяне на пари в брой. Без достъп до съответните платежни документи не е възможно да се определи целта на такива тегления на пари в брой.

 

Въпросният първи одит е бил допълнен от втори последващ одит, при който FMO е поискала да се обърне повече внимание на констатациите относно извършването на строителните работи, техническата проверка на спортните съоръжения и паричните плащания. Направените допълнителни констатации са следните:

 • строителството на тенис кортовете и игрището за футбол не е съответствало количествено (т.е. по отношение на размера на кортовете и игрището) и качествено (т.е. по отношение на вида на използваните материали и закупеното оборудване) на договора за проекта.
 • Документацията за обществената поръчка не е била изготвена в съответствие с документацията на проекта, договорът за строителството не е бил сключен в съответствие с документацията на проекта, договорът за строителните работи и действително извършените строителни работи не съответстват на разрешителното за строеж, а гаранционният период по договора е бил по-кратък от изисквания съгласно националното законодателство.
 • Било е фалшифицирано банково извлечение, потвърждаващо превод на сума от над 60 000 EUR от банковата сметка на проекта към банковата сметка на строителното дружество, с което е бил сключен договора. Посочената в банковото извлечение сума е била изтеглена в брой от сметката на проекта. В тази връзка службата за борба с корупцията към министерството на вътрешните работи е започнала паралелно разследване.

 

Вследствие на измамните дейности и тежестта на нередностите, открити при въпросните два последващи одита, донорите съответно са решили да прекратят проекта и да бъде възстановена цялата сума на безвъзмездните средства по проекта (668 184 EUR). Въз основа на този случай са били предприети последващи действия:

 • засилване на проверките на проектите с по-голям акцент върху проверката на действителните разходи;
 • включване на по-подробна клауза за одити във всички договори за безвъзмездни средства, сключени с бенефициерите. Това означава, че всички бенефициери са задължени да гарантират по силата на договор, че одитните органи имат достъп до цялата документация на доставчиците, включително счетоводната документация.
 • В Словакия е бил извършен одит на всички обществени поръчки за проекти, съфинансирани в рамките на финансовите механизми за периода 2004—2009 г.
 • Системите за управление и контрол за следващите финансови механизми за периода 2009—2014 г. са били подобрени, като е обърнато по-специално внимание на финансовите проверки и обществените поръчки.

-

-

Установени слабости

Одиторите са препоръчали да бъде подобрена системата за контрол на равнището на националната фокусна точка по отношение на следните аспекти:

 • да се засилят проверките на проектите на равнището на фокусната точка, с по-голям акцент върху проверката на действителните разходи;
 • да бъдат взети предвид подробните констатации от одита и последиците от вече откритите нередности с цел потенциалното извършване на допълнителни разследвания/проверки по отношение на други проекти, за да се установи дали е налице злоупотреба с финансови средства.
 • да се предприемат подходящи мерки, за да се вземе решение относно последиците от откритите нередности и тези, които евентуално може да бъдат открити в случай на по-подробен преглед.
26 МАРТ 2021
Procurement and cash fraud BG
English
(256.5 KB - PDF)
Изтегляне