Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Podvod v oblasti zadávání veřejných zakázek a hotovostních plateb při výstavbě víceúčelového sportovního zařízení

Varovné signály

Ukazatele a signály podvodu, jež vyvolaly podezření:

 • Zadávání veřejných zakázek:
 • rozdíly (technické, množstevní a kvalitativní) mezi provedenými stavebními pracemi a technickou specifikací stanovenou v projektové dokumentaci, stavebním povolení a smlouvě o provedení stavebních prací,
 • rozdíly mezi ukazateli projektu, vykazovanými výsledky a skutečnými výsledky projektu,
 • chybějící dokumenty ve spisové složce týkající se zadávání veřejných zakázek,
 • uchazeči předložili naprosto stejné nabídky, tj. se stejnými chybami, stejnými cenami, stejným seznamem stavebních materiálů, stejným celkovým rozpočtem na náklady projektu,
 • při podání žádosti o grant dodala návrh rozpočtu projektu a později i stavební práce stejná společnost,
 • přemrštěné jednotkové ceny stavebních materiálů a vybavení.
 • Platby v hotovosti:
 • chybějící auditní stopa týkající se výběrů hotovosti a hotovostních plateb.

Popis mechanismu podvodného jednání

Předkladatel projektu prováděl množstevní a kvalitativní změny projektu bez předchozího schválení dárců. To vedlo k rozporům mezi původním plánem provádění projektu a tím, co bylo postaveno, což mělo dopad na ukazatele a rozpočet.

Kromě toho došlo k tajné dohodě mezi uchazeči týkající se výstavby sportovního zařízení. Nabídky vytvořila stejná osoba pomocí softwarového nástroje (plovoucího koeficientu) s cílem získat prostřednictvím úpravy jednotkových cen odlišnou (vyšší) cenu jedné z nabídek. V automatizovaných výpočtech byly provedeny další, manuální zásahy.

V souvislosti s jednou z plateb určených poskytovateli služeb odpovědnému za výstavbu sportovního zařízení byl proveden bankovní převod ve výši 60 000 EUR z bankovního účtu předkladatele projektu na účet poskytovatele služeb na základě faktury vydané tímto poskytovatelem. Banka však pro účely šetření vydala kopii výpisu z účtu, podle něhož nedošlo k převodu prostředků, ale k výběru hotovosti ve stejné výši. Výpis z bankovního účtu, který byl předložen při kontrole žádostí o platbu, byl padělaný. Výpis předložený předkladatelem projektu byl platební příkaz, který neprokazoval, že byla platba provedena. Ani předkladatel projektu, ani poskytovatel služeb nemohli doložit, že platba byla skutečně provedena a přijata.

Jak byl podvod zjištěn

Po obvinění z podvodu dárci z fondů EHP a Norských fondů (tj. ministerstva zahraničních věcí Islandu, Lichtenštejnska a Norska) požádali Úřad pro finanční mechanismus o provedení auditů projektu ex post. Úřad pro finanční mechanismus najal auditorskou společnost k provedení uvedených auditů.

První audit ex post se zaměřil na tři oblasti, tj. finanční audit, audit zadání veřejných zakázek a audit kontrolních systémů v oblasti finanční kontroly. Dospěl k těmto hlavním zjištěním:

 • Rozdíly mezi vykazovanými výsledky a skutečnými výsledky projektu. Předkladatel projektu nedosáhl ukazatelů projektu a vykazoval kontaktnímu místu nepřesné informace. Změna týkající se tenisových kurtů kromě toho nebyla včleněna do plánu provádění projektu a lze ji považovat za nepovolenou změnu projektu.
 • Chybějící dokumenty ve spisové složce týkající se zadávání veřejných zakázek a dokumenty, které nebyly auditorům zpřístupněny. Návrhy projektu neobsahovaly všechny formální dokumenty, jež vyžadují podmínky zadání. Rozpis materiálových nákladů přiložený ke smlouvě uchazeče č. 1 byl navíc naprosto stejný jako odhad nákladů vypracovaný uchazečem č. 2 pro účely řízení o zadání veřejné zakázky, tj. u jednotlivých položek byly uvedeny přesně tytéž ceny. Některé vybavení bylo též nakoupeno za přemrštěné ceny.
 • Po kontrole větších a/nebo neobvyklých transakcí na bankovních účtech předkladatele projektu: z auditu vyplynulo, že mnohé transakce předkladatele projektu proběhly v hotovosti – například výběr hotovosti, hotovostní platby, vklady v hotovosti. Účel těchto výběrů hotovosti není možné určit bez přístupu k příslušným fakturám.

Uvedený první audit byl integrován do druhého, následného auditu, který se na žádost Úřadu pro finanční mechanismus více zaměřil na zjištění týkající se zadávání veřejných zakázek na stavební práce, technické kontroly sportovních zařízení a plateb v hotovosti. Další zjištění odhalila:

 • Výstavba tenisových kurtů a fotbalového hřiště co do množství (tj. velikost kurtů a hřiště) i kvality (tj. druh použitých materiálů a zakoupeného vybavení) nebyla v souladu se smlouvou o projektu.
 • Dokumentace pro zadávání veřejných zakázek nebyla vypracována v souladu s projektovou dokumentací, smlouva o provedení stavebních prací nebyla uzavřena v souladu s projektovou dokumentací, smlouva o provedení stavebních prací a skutečné stavební práce nejsou v souladu se stavebním povolením a záruční doba stanovená ve smlouvě byla kratší, než jakou vyžadují vnitrostátní právní předpisy.
 • Výpis z bankovního účtu potvrzující převod částky více než 60 000 EUR z bankovního účtu projektu na bankovní účet stavitele, s nímž byla uzavřena smlouva o provedení prací, byl zfalšován. Částka uvedená na bankovním výpisu byla vybrána z účtu projektu v hotovosti. V této souvislosti bylo zahájeno souběžné šetření úřadem pro boj proti korupci, jenž působí v rámci ministerstva vnitra.

Vzhledem k podvodnému jednání a závažnosti nesrovnalostí zjištěných oběma uvedenými audity ex post dárci proto rozhodli o ukončení projektu a navrácení celé částky grantu na projekt (668 184 EUR). Na základě tohoto případu byla zavedena tato následná opatření:

 • Posílení ověřovacích kontrol nad projekty s větším důrazem na ověřování skutečně vynaložených nákladů.
 • Začlenění doložky o posíleném auditu do všech grantových smluv s příjemci grantu. To znamená, že všichni příjemci grantu mají povinnost smluvně zajistit, aby jakýkoli auditní subjekt měl přístup k dokumentaci všech dodavatelů, včetně účetních záznamů.
 • Na Slovensku byl proveden audit zadávání všech veřejných zakázek spolufinancovaných v rámci finančních mechanismů na období 2004–2009.
 • Byly posíleny řídicí a kontrolní systémy pro následné finanční mechanismy na období 2009–2014 s důrazem na finanční kontroly a zadávání veřejných zakázek.

-

-

Zjištěné nedostatky

Auditoři doporučili, aby byl zlepšen kontrolní systém na úrovni kontaktního místa, a to v těchto aspektech:

 • posílení ověřovacích kontrol nad projekty s větším důrazem na ověření skutečně vynaložených nákladů,
 • zohlednění podrobných zjištění auditu a důsledků již zjištěných nesrovnalostí při potenciálních dalších vyšetřováních/kontrolách dalších projektů s cílem zjistit, zda nedošlo ke zneužití finančních prostředků,

přijetí vhodných opatření za účelem rozhodnutí o důsledcích nesrovnalostí, které byly zjištěny a které v případě podrobnějšího přezkumu ještě mohou být zjištěny.

26 BŘEZEN 2021
Procurement and cash fraud CZ
English
(292.52 KB - PDF)
Stáhnout