Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Мрежа на координационната служба за борба с измамите (AFCOS)

Контекст и цели

Съгласно Регламент № 883/2013[1] относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), всяка държава членка (ДЧ) трябва да определи координационна служба за борба с измамите (AFCOS), за да улесни ефективното сътрудничество и обмена на информация, включително информация от оперативен характер, с OLAF. В съответствие с този регламент Министерство на финансите на Дания е назначено за координационна служба за борба с измамите (AFCOS) за Дания. За допълнително улесняване на координацията между управляващите органи (УО) на Дания беше създадена мрежата на координационната служба за борба с измамите (AFCOS).

Още преди създаването на мрежата различните УО в Дания работиха в тясно сътрудничество. Идеята за мрежата на координационната служба за борба с измамите (AFCOS) е да се надгради съществуващото неформално сътрудничество и да се формализира обменът между УО на Дания. Освен това мрежата гарантира, че информацията от и до OLAF се разпространява чрез AFCOS като единно звено за контакт. Друга цел на мрежата на AFCOS е да събира информация за средствата от ЕС, политики и най-добри практики и да споделя тази информация в цялата мрежа.

Министерството на финансите действа като координатор и организира срещите на мрежата.

 

[1]Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 година относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета, на разположение на адрес: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Описание на практиката

Мрежата на AFCOS се състои от следните органи:

 • Датска агенция за селско стопанство към Министерството на околната среда и храните;
 • Датска агенция по рибарство към Министерството на околната среда и храните;
 • Орган по въпросите на предприятията на Дания към Министерството на стопанската дейност;
 • Датската митническа служба към Министерството на данъците на Дания;
 • Държавен прокурор за тежки икономически и международни престъпления (SOIK), Дания към Министерството на правосъдието; и
 • Център по въпросите на климата, зелената икономика и ЕС към Министерството на финансите (център за контакт за координация на OLAF и AFCOS на Дания).

Всеки орган е представен от едно лице по време на срещите на мрежата, което означава, че срещите се провеждат в присъствието на шестима души.

Участниците в мрежата се срещат до три пъти годишно, а по-конкретно през януари, май и октомври. Те обсъждат конкретни теми (напр. риск от двойно финансиране), предложени от агенциите, споделят опит (например за установени случаи или използвани инструменти) и обсъждат най-добрите практики.

С цел формализиране на мрежата е разработен наръчник. Този наръчник посочва подробни данни за правната основа, описва механизмите за сътрудничество и организация в рамките на мрежата и изготвя планове за действие за всеки член по отношение на мерките му за борба с измамите. Той е структуриран по следния начин:

 • ЕС и националните правни рамки, свързани с AFCOS
 • Организация и сътрудничество в мрежата на ACFOS
  • Роли и отговорности на участниците в мрежата
  • Споразумения за сътрудничество между органите в мрежата
  • Практика за прехвърляне на дела, свързани с измами във фондовете на ЕС, на държавния прокурор
 • Сътрудничество с OLAF
  • Описание на организацията на OLAF, включително Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измами (COCOLAF)
  • Описание на групите на Консултативния комитет за координиране на предотвратяването на измами (COCOLAF), включително тези, в които обикновено участват датските органи/агенции
  • Описание на информационната система за борба с измамите (AFIS) (колекция от приложения, улесняващи обмена на информация за борбата с измамите между OLAF и компетентните администрации
 • Индивидуални планове за действие на участниците в мрежата на AFCOS
  • Описание на индивидуалните планове за действие за борба с измамите във фондовете на ЕС

 

Мрежата е създадена и се поддържа с помощта на национални средства.

Уникални характеристики

 • Едно единно звено за контакт, т.е. Министерството на финансите, за искания от страна на OLAF и обмен на информация с OLAF (въпреки че известен контакт относно конкретни случаи и проверки на място се случват директно между OLAF и Държавния прокурор за тежки икономически и международни престъпления (SOIK), Дания)
 • Комуникация и сътрудничество между всички национални УО с цел по-ефективна борба с измамите.

Резултати и постижения

Мрежата помага за смекчаване на различни видове рискове от измами, например намалява риска от двойно финансиране от страна на Датската агенция за селско стопанство и Органа по въпросите на предприятията на Дания, които са част от мрежата.

Освен това улеснява сътрудничеството между агенциите за създаване на общи практики за откриване и смекчаване на измами. 

Мрежата на AFCOS може също така да реагира ефективно на откритите измами при съгласуване с органите за разследване и прокуратура.

Ключови фактори за успех

 • Съществуващо сътрудничество между органите, което е формализирано
 • Ясни писмени процедури, т.е. наръчникът.

Възникнали предизвикателства и взети поуки

Комуникацията и сътрудничеството между различни органи или липсата на такива е предизвикателство в борбата с измамите и корупцията. Прегледаната организационна структура позволява необходимия обмен на информация и идеи.

Изпълнението му беше добре прието от различните власти.

Потенциал за прехвърляемостта

Държава, която се интересува от точно възпроизвеждане на мрежата, следва да:

 • организира срещи с всички органи;
 • изгради доверие между хората, представляващи органите, и AFCOS;
 • формализира мрежата в наръчник.

Фактът, че Дания има по-малък брой УО в сравнение с някои други държави – членки на ЕС, и че те се намират предимно в един и същ град, със сигурност спомогна за изграждането и поддържането на тази мрежа успешно. Това обаче не означава, че държава с различна структура не може да възпроизведе практиката, например вместо физически срещи има възможност да се организират редовни виртуални срещи.

Ако организационният аспект представлява значително усилие, различните органи може да се редуват при организирането на срещите.

30 ЮНИ 2021 Г.
Denmark_AFCOS_Network
English
(117.65 KB - PDF)
Изтегляне