Přejít na hlavní obsah
Anti-Fraud Knowledge Centre

Kontext a cíl(e)

Podle nařízení č. 883/2013[1] o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) musí každý členský stát (MS) stanovit koordinační službu pro boj proti podvodům (AFCOS), která usnadní účinnou spolupráci a výměnu informací, včetně informací operativní povahy, s OLAF. V souladu s tímto nařízením bylo dánské Ministerstvo financí jmenováno koordinační službou AFCOS pro Dánsko. S cílem dále usnadnit koordinaci mezi dánskými řídícími orgány (MA) byla vytvořena síť služeb AFCOS.

Ještě před vytvořením sítě probíhala mezi různými řídicími orgány v Dánsku úzká spolupráce. Myšlenkou sítě AFCOS bylo navázat na stávající neformální spolupráci a formalizovat výměnu mezi dánskými řídicími orgány. Síť rovněž zajiˇšťuje, že informace posílané do OLAF a přijímané z OLAF jsou komunikovány prostřednictvím koordinační služby AFCOS jako jediného kontaktního místa. Dalším cílem sítě AFCOS je shromažďovat informace o fondech EU, politikách a osvědčených postupech a sdílet tyto informace v rámci celé sítě.

Ministerstvo financí působí jako koordinátor a organizuje setkání v síti.

 

[1]Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 nařízení Rady a Rady (Euratom) č. 1074/1999 je k dispozici na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Popis použité praxe

Síť AFCOS se skládá z následujících orgánů:

 • dánská Zemědělská agentura spadající pod Ministerstvo životního prostředí a potravin,
 • dánská Rybářská agentura spadající pod Ministerstvo životního prostředí a potravin,
 • dánský Obchodní úřad spadající pod Ministerstvo obchodu,
 • dánská Celní agentura spadající pod dánské Ministerstvo daní,
 • dánský státní zástupce pro závažnou hospodářskou a mezinárodní trestnou činnost (SOIK) spadající pod Ministerstvo spravedlnosti a
 • Centrum pro klima, zelenou ekonomiku a EU na Ministerstvu financí (kontaktní místo pro koordinaci OLAF a dánské koordinační služby AFCOS).

Každý orgán je během setkání v síti zastoupen jednou osobou, což znamená, že setkání se konají v šesti lidech.

Účastníci sítě se scházejí až třikrát ročně, tj. v lednu, květnu a říjnu. Diskutují o konkrétních tématech (např. riziko dvojího financování), která  jsou předkládána orgány/úřady, sdílejí zkušenosti (např. o zjištěných případech nebo použitých nástrojích) a diskutují o osvědčených postupech.

Aby byly postupy v síti formalizovány, byla vypracována příručka. Tato příručka podrobně popisuje právní základ, mechanismy spolupráce a organizace v rámci sítě a navrhuje akční plány pro každého člena týkající se opatření proti podvodům. Má následující strukturu:

 • právní rámce EU a vnitrostátní právní předpisy týkající se AFCOS
 • organizace a spolupráce v rámci sítě ACFOS
  • úlohy a odpovědnosti účastníků sítě
  • dohody o spolupráci mezi orgány v rámci síti
  • praxe předávání případů týkajících se podvodů s finančními prostředky EU státnímu zástupci
 • spolupráce s OLAF
  • popis organizace OLAF, včetně poradního výboru pro koordinaci předcházení podvodům (COCOLAF)
  • popis skupin COCOLAF, včetně skupin, kterých se obvykle účastní dánské orgány/agentury
  • popis AFIS (soubor žádostí usnadňujících výměnu informací o podvodech mezi OLAF a příslušnými správními orgány
 • individuální akční plány účastníků sítě AFCOS
  • popis jednotlivých akčních plánů pro boj proti podvodům ve fondech EU

 

Síť byla zřízena a je vedena z národních fondů.

Jedinečné prvky

 • Jediné kontaktní místo, tj. Ministerstvo financí, pro žádosti ze strany OLAF a výměnu informací s OLAF (i když určité kontakty týkající se konkrétních případů a kontrol v teréně probíhají přímo mezi OLAF a dánským státním zástupcem pro závažnou hospodářskou a mezinárodní kriminalitu)
 • Komunikace a spolupráce mezi všemi národními řídicími orgány za účelem účinnějšího boje proti podvodům.

Výsledky a výstupy

Síť pomáhá zmírňovat různé typy rizik podvodů, např. snižuje riziko dvojitého financování ze strany Dánské zemědělské agentury a Dánského obchodního úřadu, které jsou součástí sítě.

Rovněž usnadňuje spolupráci mezi orgány/úřady při vytváření společných postupů pro odhalování a zmírňování podvodů.

Síť AFCOS dokáže také účinně reagovat na zjištěné podvody v koordinaci s vyšetřovacími a stíhacími orgány.

Klíčové faktory úspěchu

 • Stávající spolupráce mezi orgány, která byla formalizována
 • Jasné písemné postupy, tj. příručka.

Zjištěné problémy/výzvy a poučení

Komunikace a spolupráce mezi různými orgány nebo jejich nedostatek je výzvou v boji proti podvodům a korupci. Prověřené organizační uspořádání umožňuje nezbytnou výměnu informací a nápadů.

Samotná realizace byla dobře přijata různými orgány.

Potenciál přenositelnosti

Země, která má zájem o replikaci sítě, by měla:

 • Pořádat setkání se všemi úřady/orgány
 • Budovat důvěru mezi osobami zastupujícími úřady a AFCOS
 • Formalizovat síť pomocí příručky

Skutečnost, že Dánsko má menší počet řídicích orgánů než některé jiné členské státy EU a že navíc ve velké míře sídlí ve stejném městě, jistě přispěla k úspěšnému zřízení a udržování této sítě. To však neznamená, že země s odlišnou strukturou nemohou tuto praxi replikovat, např. místo fyzických setkání existuje možnost pořádat pravidelné virtuální schůzky.

Pokud organizační aspekt představuje značné úsilí, různé orgány by se mohly při organizování schůzek střídat.

28. ČERVNA 2021
Denmark_AFCOS_Network