Glavni sadržaj
Anti-Fraud Knowledge Centre

Kontekst i cilj(evi)

Prema Uredbi br. 883/2013[1] u vezi s istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF), svaka država članica mora odrediti službu za usklađivanje borbe protiv prijevara (AFCOS) kako bi se olakšala učinkovita suradnja i razmjena informacija, uključujući podatke operativne prirode, s OLAF-om. U skladu s ovom uredbom dansko Ministarstvo financija imenovano je AFCOS-om za Dansku. Kako bi se dodatno olakšala koordinacija između danskih upravljačkih tijela (UT-ova), stvorena je AFCOS mreža.

Različiti UT-i u Danskoj usko su surađivali čak i prije stvaranja mreže. Svrha AFCOS mreže bila je da posluži kao nadogradnja postojeće neformalne suradnje i da formalizira razmjenu između danskih UT-ova. Mreža će osigurati i da se informacije šalju OLAF-u odnosno primaju od OLAF-a putem AFCOS-a kao jedinstvene kontaktne točke. Jedan je od ciljeva AFCOS mreže i prikupljanje informacija o EU fondovima, politikama i najboljim praksama te dijeljenje tih podataka s cijelom mrežom.

Ministarstvo financija djeluje kao koordinator i organizira sastanke mreže.

 

[1]Uredba (EU, Euratom) br. 883/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. rujna 2013. o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i ukidanju Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredba Vijeća (Euratom) br. 1074/1999, dostupno na https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Opis prakse

AFCOS mrežu čine sljedeća tijela:

 • Danska poljoprivredna agencija pri Ministarstvu okoliša i hrane
 • Danska agencija za ribarstvo pri Ministarstvu okoliša i hrane
 • Dansko poslovno tijelo pri Ministarstvu poslovanja
 • Danska carinska agencija pri danskom Ministarstvu oporezivanja
 • Danski državni odvjetnik za teški ekonomski i međunarodni kriminal (SOIK) pri Ministarstvu pravosuđa i
 • Centar za klimu, zelenu ekonomiju i EU pri Ministarstvu financija (kontaktna točka za koordinaciju OLAF-a i danskog AFCOS-a).

Svako tijelo predstavlja jedna osoba tijekom sastanaka mreže, što znači da sastancima nazoči šest osoba.

Sudionici mreže sastaju se do tri puta godišnje, tj. u siječnju, svibnju i listopadu. Oni raspravljaju o određenim temama (npr. riziku dvostrukog financiranja) koje su iznijele agencije, razmjenjuju iskustva (npr. o otkrivenim slučajevima ili korištenim alatima) i pokušavaju se dogovoriti o najboljim praksama.

Kako bi se mreža formalizirala, izrađen je priručnik. Taj priručnik detaljno opisuje pravnu osnovu, mehanizme suradnje i organizacije unutar mreže te izrađuje akcijske planove za svakog člana u vezi s mjerama za borbu protiv prijevara. Strukturiran je na sljedeći način:

 • EU i državni pravni okviri koji se odnose na AFCOS
 • Organizacija i suradnja unutar AFCOS mreže
  • Uloge i odgovornosti sudionika mreže
  • Ugovori o suradnji između tijela u mreži
  • Praksa prenošenja slučajeva u vezi s prijevarom u EU fondovima državnom odvjetniku
 • Suradnja s OLAF-om
  • Opis organizacije OLAF, uključujući Savjetodavni odbor za koordinaciju sprječavanja prijevara (COCOLAF)
  • Opis COCOLAF grupa, uključujući one u kojima danske tijela/agencije obično sudjeluju
  • Opis AFIS-a (zbirka aplikacija koje olakšavaju razmjenu informacija za borbu protiv prijevara između OLAF-a i nadležnih uprava)
 • Pojedinačni akcijski planovi sudionika AFCOS mreže
  • Opis pojedinačnih akcijskih planova za borbu protiv prijevara u EU fondovima.

 

Mreža je uspostavljena i održava se državnim sredstvima.

Jedinstvene značajke

 • Jedna kontaktna točka, tj. Ministarstvo financija, za zahtjeve OLAF-a i razmjenu informacija s OLAF-om (iako do nekih kontakata u vezi s određenim slučajevima i provjerama na licu mjesta dolazi izravno između OLAF-a i danskog državnog odvjetnika za teški ekonomski i međunarodni kriminal)
 • Komunikacija i suradnja između svih državnih UT-ova u cilju učinkovitije borbe protiv prijevara.

Ishodi i rezultati

Mreža pomaže u ublažavanju različitih vrsta rizika od prijevara, npr. smanjuje rizik od dvostrukog financiranja u vidu povlačenja sredstava iz Danske poljoprivredne agencije s jedne strane i Danskog poslovnog tijela s druge strane. Oba ta tijela dio su mreže.

Olakšava i suradnju između agencija kako bi se stvorile zajedničke prakse za otkrivanje i ublažavanje prijevara. 

AFCOS mreža može i učinkovito odgovoriti na otkrivenu prijevaru, u koordinaciji s istražnim i tužilačkim tijelima.

Ključni čimbenici uspjeha

 • Postojeća suradnja između tijela koja je formalizirana
 • Jasni pisani postupci, tj. priručnik.

Izazovi koji su se pojavili i stečene spoznaje

Komunikacija i suradnja između različitih tijela ili njihov nedostatak, izazov je u borbi protiv prijevare i korupcije. Pregledani organizacijski ustroj omogućuje potrebnu razmjenu informacija i ideja.

Različita su tijela dobro prihvatila provedbu ove prakse. 

Potencijal za prenosivost

Država zainteresirana za kopiranje mreže trebala bi se držati ovih uputa:

 • Zakazujte sastanke sa svim tijelima.
 • Izgradite povjerenje između ljudi koji predstavljaju tijela i AFCOS.
 • Formalizirajte mrežu u priručniku.

Činjenica da Danska ima manji broj UT-ova od nekih drugih država članica EU-a i da se uglavnom nalaze u istom gradu zasigurno je pomogla uspostavi i održavanju ove mreže. Međutim, to ne znači da država s drugačijom strukturom ne može kopirati tu praksu, npr. sastanci se ne moraju održavati u istoj prostoriji, nego postoji i mogućnost organiziranja redovitih virtualnih sastanaka.

Ako organizacijski aspekt zahtijeva znatan trud, razna bi se tijela mogla rotirati u organiziranju sastanaka.

28. LIPNJA 2021.
Denmark_AFCOS_Network