Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Anti-Fraud Knowledge Centre

Πλαίσιο και στόχοι

Σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 883/2013[1] σχετικά με έρευνες που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), κάθε κράτος μέλος (ΚΜ) πρέπει να ορίσει μια υπηρεσία συντονισμού κατά της απάτης (ΥΣΚΑ) για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών λειτουργικού χαρακτήρα, με την OLAF. Σύμφωνα με τον κανονισμό αυτόν, το Υπουργείο Οικονομικών της Δανίας διορίστηκε ως η ΥΣΚΑ για τη Δανία. Το δίκτυο ΥΣΚΑ δημιουργήθηκε για να διευκολυνθεί περαιτέρω ο συντονισμός μεταξύ των δανέζικών Διαχειριστικών Αρχών (ΔΑ).

Οι διάφορες ΔΑ είχαν στενή συνεργασία στη Δανία, ακόμη και πριν από τη δημιουργία του δικτύου. Η ιδέα για το δίκτυο ΥΣΚΑ ήταν να βασιστεί στην υπάρχουσα άτυπη συνεργασία και να επισημοποιήσει την ανταλλαγή μεταξύ των δανέζικων ΔΑ. Το δίκτυο διασφαλίζει επίσης ότι οι πληροφορίες από και προς την OLAF διαδίδονται μέσω των ΥΣΚΑ, η οποία λειτουργεί ως ένα ενιαίο σημείο εισόδου. Ένας άλλος στόχος του δικτύου ΥΣΚΑ είναι να συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα κονδύλια, τις πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και να μοιραστεί αυτές τις πληροφορίες εντός ολόκληρου του δικτύου.

Το Υπουργείο Οικονομικών ενεργεί ως συντονιστής και οργανώνει τις συναντήσεις του δικτύου.

 

[1]Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τις έρευνες που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του Κανονισμού του Συμβουλίου (Ευρατόμ) αριθ. 1074/1999, διαθέσιμος στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R0883

Περιγραφή της πρακτικής

Το δίκτυο ΥΣΚΑ αποτελείται από τις ακόλουθες αρχές:

 • τον δανέζικο Οργανισμό Γεωργίας υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων,
 • τη δανέζικη Υπηρεσία Αλιείας υπό το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Τροφίμων,
 • τη δανέζικη Αρχή Επιχειρήσεων υπό το Υπουργείο Επιχειρήσεων,
 • τον δανέζικο Οργανισμό Τελωνίων υπό το δανέζικο Υπουργείο Φορολογίας,
 • τη δανέζικη Κρατική Εισαγγελία για Σοβαρά Οικονομικά και Διεθνή Εγκλήματα (ΚΕΟΔΕ) υπό το Υπουργείο Δικαιοσύνης και
 • το Κέντρο Κλίματος, Πράσινης Οικονομίας και ΕΕ στο Υπουργείο Οικονομικών (σημείο επαφής για τον συντονισμό της OLAF και της δανέζικης ΥΣΚΑ).

Κάθε αρχή εκπροσωπείται από ένα άτομο κατά τη διάρκεια των συσκέψεων δικτύου, πράγμα που σημαίνει ότι οι συναντήσεις πραγματοποιούνται με έξι άτομα.

Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο συναντιούνται έως και τρεις φορές ετησίως, δηλαδή τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Οκτώβριο. Συζητούν συγκεκριμένα θέματα (π.χ. τον κίνδυνο διπλής χρηματοδότησης) που προτείνονται από τους οργανισμούς, μοιράζονται τις εμπειρίες τους (π.χ. σχετικά με ανιχνευμένες περιπτώσεις ή εργαλεία που χρησιμοποιούνται) και συζητούν τις βέλτιστες πρακτικές.

Προκειμένου να επισημοποιηθεί το δίκτυο, αναπτύχθηκε επιπλέον ένα εγχειρίδιο. Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει λεπτομερώς τη νομική βάση, περιγράφει τους μηχανισμούς συνεργασίας και οργάνωσης εντός του δικτύου και επεξεργάζεται σχέδια δράσης για κάθε μέλος σχετικά με τα μέτρα καταπολέμησης της απάτης. Είναι δομημένο ως εξής:

 • Κοινοτικά και εθνικά νομικά πλαίσια σχετικά με τις ΥΣΚΑ
 • Οργάνωση και συνεργασία εντός του δικτύου ΥΣΚΑ
  • Ρόλοι και ευθύνες των συμμετεχόντων στο δίκτυο
  • Συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ αρχών στο δίκτυο
  • Πρακτική μεταφοράς υποθέσεων σχετικά με την απάτη σε κονδύλια της ΕΕ στον Εισαγγελέα
 • Συνεργασία με την OLAF
  • Περιγραφή της οργάνωσης της OLAF, συμπεριλαμβανομένης της Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον Συντονισμό στην Πρόληψης της Απάτης (COCOLAF)
  • Περιγραφή των ομάδων COCOLAF, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις οποίες συνήθως συμμετέχουν οι δανέζικες αρχές/υπηρεσίες
  • Περιγραφή του AFIS (μιας συλλογής εφαρμογών που διευκολύνουν την ανταλλαγή πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης μεταξύ της OLAF και των αρμόδιων διοικήσεων
 • Τα μεμονωμένα σχέδια δράσης των συμμετεχόντων στο δίκτυο ΥΣΚΑ
  • Περιγραφή των μεμονωμένων σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση της απάτης σε κονδύλια της ΕΕ

 

Το δίκτυο δημιουργήθηκε και συντηρήθηκε αξιοποιώντας εθνικούς πόρους.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

 • Ένα ενιαίο σημείο εισόδου, δηλαδή το Υπουργείο Οικονομικών, για τα αιτήματα από την OLAF και την ανταλλαγή πληροφοριών με την OLAF (παρ’ όλο που ένα μέρος της επαφής σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις και επιτόπιους ελέγχους συμβαίνει απευθείας μεταξύ της OLAF και της δανέζικης Εισαγγελίας για Σοβαρά Οικονομικά και Διεθνή Εγκλήματα)
 • Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ όλων των εθνικών ΔΑ προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικότερα η απάτη.

Αποτελέσματα

Το δίκτυο συμβάλλει στην άμβλυνση διαφόρων τύπων κινδύνων απάτης, π.χ. μειώνει τον κίνδυνο της διπλής χρηματοδότησης από τη δανέζικη Υπηρεσία Γεωργίας και τη δανέζικη Αρχή Επιχειρήσεων που αποτελούν και οι δύο μέρος του δικτύου.

Διευκολύνει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών πάνω στη δημιουργία κοινών πρακτικών για τον εντοπισμό και τον περιορισμό της απάτης.

Το δίκτυο ΥΣΚΑ μπορεί επίσης να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην περίπτωση ανίχνευσης της απάτης, σε συντονισμό με τα σώματα έρευνας και δίωξης.

Βασικοί παράγοντες επιτυχίας

 • Η υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ αρχών, η οποία επισημοποιήθηκε
 • Η σαφήνεια στις γραπτές διαδικασίες, δηλαδή στο Εγχειρίδιο.

Αντιμετώπιση προκλήσεων και διδάγματα

Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ διαφόρων αρχών, ή η έλλειψη αυτής, αποτελεί πρόκληση για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς. Η αναθεωρημένη οργανωτική δομή επιτρέπει την απαραίτητη ανταλλαγή πληροφοριών και ιδεών.

Η εφαρμογή της έγινε δεκτή από τις διάφορες αρχές.

Δυνατότητα μεταφοράς

Μια χώρα που ενδιαφέρεται να δημιουργήσει ένα ίδιο δίκτυο πρέπει:

 • Οργάνωση συναντήσεων με όλες τις αρχές
 • Οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των ανθρώπων που εκπροσωπούν τις αρχές και της ΥΣΚΑ
 • Επισημοποίηση του δικτύου σε ένα εγχειρίδιο

Το γεγονός ότι η Δανία έχει έναν μικρότερο αριθμό ΔΑ από ό,τι ορισμένα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και ότι αυτές εδρεύουν κυρίως στην ίδια πόλη, σίγουρα βοήθησε στη επιτυχή δημιουργία και συντήρηση αυτού του δικτύου. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μια χώρα με διαφορετική δομή δεν μπορεί να αναπαράγει την πρακτική, π.χ. αντί για φυσικές συναντήσεις υπάρχει η δυνατότητα διοργάνωσης τακτικών εικονικών συναντήσεων.

Εάν η οργανωτική πτυχή απαιτεί ιδιαίτερη προσπάθεια, οι διάφορες αρχές θα μπορούσαν να εναλλάσσονται κατά τη διοργάνωση των συναντήσεων.

24 ΙΟΥΝΊΟΥ 2021
Denmark_AFCOS_Network