Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Kontrolni popis Sicilije za borbu protiv prijevare

Kontekst i ciljevi

Regija Sicilije kao upravljačko tijelo upravlja operativnim programom regije Sicilije u okviru EFRR-a za programsko razdoblje od 2014. do 2020. (https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/programma-operativo/) u vrijednosti od 4200 milijuna EUR sredstava EU-a i nacionalnih sredstava. Sicilijansko upravljačko tijelo razvilo je 2019.
namjenski skup kontrolnih popisa za metodološku procjenu širokog raspona rizika od prijevara, u skladu s tehničkim smjernicama koje je Europska komisija utvrdila u radnom dokumentu EGESIF_14-0021-00 16/06/2014 (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/guidance_fraud_risk_assessment.pdf).

 

Kontrolnim popisima nastoje se podržati jedinice za praćenje i kontrolu uključene u provjere na prvoj razini (https://www.euroinfosicilia.it/misure-antifrode-del-po/) s pomoću pokazatelja kojima se izravno odražavaju pravila o reviziji Europske komisije. Ti popisi pokazatelja koristan su operativni alat za sustavno integriranje metodologija procjene u verifikacijske aktivnosti upravljačkih tijela tako da se izbjegnu neusklađenosti i upravljačkim tijelima omogući predviđanje mogućih nepravilnosti.

Opis prakse

Kontrolni popisi sicilijanskog upravljačkog tijela u pogledu prijevara sadržavaju pokazatelje posebno namijenjene za postupke dodjele ugovora i zahtjeve za plaćanje. Kontrolni popis sadržava 23 pitanja o postupku dodjele i 12 pitanja povezanih sa zahtjevima za plaćanje.

Kontrolni popis kojim su obuhvaćeni postupci dodjele sljedeće je strukture:

1. Odabir korisnika

 • sukob interesa
 • lažne izjave u ime kandidata
 • dvostruko financiranje

2. Provedba i kontrola

 • korupcija i nezakonita plaćanja
 • kršenje postupaka nadmetanja
 • manipulacija tehničkim specifikacijama
 • nedopušteno odavanje podataka o ponudama
 • namještanje ponuda, neujednačene ponude i manipulacija ponudama
 • neopravdan jedinstveni dobavljač
 • razdvojene kupnje
 • nepravilna kombinacija ugovora

Primjera radi, u nastavku se nalaze neka pitanja povezana s odabirom kandidata u postupku dodjele:

 • Je li odabir usklađen s politikom sukoba interesa, među ostalim s izjavom članova osoblja i mjerama kojima se jamči usklađenost s tom politikom? Je li operator zadužen za ugovor podnio izjavu o sukobu interesa? Je li izjava cjelovita?
 • Jesu li otkriveni slučajevi neprijavljenog sukoba interesa i naknadnog djelovanja?
 • Je li pregled projektnih prijava uključivao provjeru svih popratnih dokumenata i osobnih izjava?
 • Jesu li prijelazne ili privremene izjave provjerene u javnim bazam podataka (identifikacijska oznaka projekta, regionalna baza podataka korisnika itd.)?

Pitanja na kontrolnom popisu o namještanju ponuda, neujednačenim ponudama i manipulaciji njima uključuju:

 • Je li odabrana ponuda preskupa s obzirom na procijenjene troškove, objavljene cijene, slične usluge, prosječne cijene u sektoru i tržišne cijene?
 • Jesu li ponuditelji koji nisu odabrani angažirani kao podugovaratelji?
 • Postoje li neuobičajene strukture u ponudama (npr. ponude raščlanjene na točne postotke, najpogodnija ponuda neznatno je ispod praga prihvatljivih cijena, uzastopne visoke cijene svih ponuditelja, očite veze među ponuditeljima)?

Kontrolni popis za zahtjeve za plaćanje uključuje odjeljke u nastavku:

1. neispravna naplata troškova

2. prakse određivanja nepotpunih cijena

3. lažni, umjetno povećani ili dvostruki računi

4. davanje fiktivnih usluga.

 U nastavku su primjeri pitanja koja se odnose na procjenu rizika od prijevara u zahtjevima za plaćanje:

 • Je li cijena rada/usluge/opskrbe prekomjerna ili neuobičajena?
 • Je li cijena rada/usluge/opskrbe nerazmjerna s obzirom na napredak projekta?
 • Je li ugovaratelj dostavio nepotpunu ili neodgovarajuću dokumentaciju?
 • Čini li se da su cijene previsoke u usporedbi sa sličnim ugovorima, cjenicima ili prosječnim cijenama u sektoru?
 • Postoji li fakturirana roba/usluge koje se ne mogu identificirati ili procijeniti?
 • Postoji li račun za fakturiranu robu ili usluge?
 • Odgovara li fakturirana roba nalogu? Može li se nalog osporiti?
 • Kad je riječ o računima: jesu li cijene, opisi proizvoda ili iznosi u skladu s ugovorom?
 • Jesu li na nekim računima navedene iste količine, vrijednosti, datumi itd.?
 • Je li plaćanje povezano sa skupinom podugovorenih društava u kaskadnom sustavu?
 • Postoji li plaćanje off shore društvima?

Ukupni sadržaj talijanske izvorne verzije kontrolnih popisa može se preuzeti na poveznici https://www.euroinfosicilia.it/misure-antifrode-del-po/pristupom datoteci u obliku ZIP „DDG n.572/2019” na dnu stranice i otvaranjem mape „Checklists (October 2019)” à„Allegato 2A_Affidamenti Dlgs 50_rev” i „Allegato 3A_Rimborso_OpBeSe_rev”.

Osim kontrolnih popisa, upravljačko tijelo upotrebljava i „alat za samoprocjenu rizika od prijevara”, odnosno matricu osmišljenu za provedbu procjene rizika od prijevara u skladu s metodologijom koju je 2017. definirala i odobrila Europska komisija u suradnji s radnom skupinom za samoprocjenu rizika, koja je nadležna za osmišljavanje ad hoc prijedloga za borbu protiv korupcije i mjere ublažavanja (https://www.euroinfosicilia.it/p-o-fesr-sicilia-20142020-approvazione-dello-strumento-di-autovalutazione-rs_fraud_risk_assessment_acadg_v-01giugno2017-ed-istituzione-del-gruppo-di-lavoro-per-lautovalutazione-del-rischio-fr/). Sicilijansko upravljačko tijelo razmatralo je mogućnost upotrebe sustava za pronalaženje podataka ARACHNE i njegove integracije u prethodno navedeni alat za samoprocjenu: time bi se omogućile bolje provjere i bolja konsolidacija rezultata pretraživanja tijekom istraga prijevara, čime bi se poboljšala učinkovitost i točnost strategija suzbijanja prijevara u cijelosti. Međutim, za spajanje tih alata bili bi potrebni vrijeme i sredstva za ad hoc tim informatičkih stručnjaka u okviru projekta.

 

Jedinstvena obilježja

Ti ad hoc kontrolni popisi pružaju praktičan način za integraciju metodoloških smjernica Europske komisije za borbu protiv prijevara u operacije upravljačkog tijela, čime bi se omogućile pravovremene i ciljane korektivne mjere.

Ovaj se pristup ističe zbog toga što je od dvadeset talijanskih regija Sicilija jedina koja je izradila namjenski skup kontrolnih popisa za provedbu temeljitih procjena rizika od prijevara u postupcima javne nabave koje financira Unija. Ostale se regije oslanjaju isključivo na jedinstvene „kontrolne točke”
(odnosno pojedinačna pitanja) povezane s utvrđivanjem slučajeva prijevare i nepravilnosti.

Ishodi i rezultati

Sustavna upotreba namjenskih kontrolnih popisa za procjenu rizika od prijevara, u kombinaciji s proširenjem korisničke baze sustava ARACHNE na sve subjekte koji su na razne načine uključeni u provedbu i nadzor operacija, omogućit će tijelima za reviziju da unaprijed otkriju subjekte uključene u nepravilnosti i odmah utvrde konkretne projekte za koje postoji rizik od prijevara. Time nastaje potencijal za smanjenje rizika od prijevara u postupcima javne nabave, ali i bolje utvrđivanje uobičajenih obrazaca i prilagođavanje korektivnih intervencija.

Ključni čimbenici za uspjeh

Upravljačko tijelo oslanja se, na primjer, na Memorandum o razumijevanju o suradnji, koji je u studenome 2011. potpisan s jedinicom za borbu protiv prijevara talijanske financijske policije (http://www.gdf.gov.it/) radi potpore kontrolama i razmjeni informacija povezanih sa sredstvima Unije. Upravljačko tijelo jednom godišnje osigurava talijanskoj financijskoj policiji pristup bazi podataka korisnika sredstava Unije za programsko razdoblje od 2014. do 2020.; korisnici u bazi podataka razvrstani su prema sicilijanskoj pokrajini. Sicilijansko upravljačko tijelo, u nastavku prethodno navedenih kontrolnih popisa, financijskoj policiji odmah prijavljuje „činjenice i ponašanje koji bi mogli činiti kršenje poreznih propisa, moguće kriminalne profile te gospodarska i financijska kaznena djela na štetu javne potrošnje i pravilnog rada javnih uprava”. Talijanska financijska policija, koja djeluje kao upravno i pravosudno tijelo, obavještava upravljačko tijelo o rezultatima svih daljnjih provjera tih korisnika i zatim prema potrebi obavještava tijelo za reviziju operativnog programa te navodi vrstu prijevare/nepravilnosti, uključene iznose, vremenski raspored i, konačno, mogućnost povrata tih iznosa od prevaranata. Financijska policija sastavlja i podnosi izvješća uredu javnog tužitelja u slučaju potkrijepljene prijevare ili nepravilnosti.

Zabilježeni izazovi i stečena iskustva

Jedan od ključnih izazova uspješnog donošenja i širenja praksi za borbu protiv prijevara znatan je nedostatak internog osoblja koje podupire njihovu sustavnu primjenu. Stoga je za uspjeh takvih strategija ključno donošenje mjera za jačanje ljudskih resursa koji djeluju u tom području, a kojih često nema dovoljno. Jednako je važno osposobljavati sve subjekte javne uprave za pravilnu primjenu alata kao što su ARACHNE, kontrolni popisi u pogledu prijevare i matrica za samoprocjenu.

Jačanje administrativnih kapaciteta upravljačkog tijela i posredničkih tijela važan je preduvjet koji je potrebno ostvariti da bi se praksom donosili neprekidni pozitivni sustavni rezultati. To uključuje informiranje o dostupnosti postojećih alata, osposobljavanje osoblja upravljačkog tijela / posredničkog tijela o njihovu pravilnom korištenju te poticanje koordiniranog međuodjelnog i međuinstitucijskog djelovanja.

Mogućnost prijenosa

Upotreba temeljitih kontrolnih popisa za nadopunjavanje postojećih postupaka za borbu protiv prijevara može se dijeliti s drugim upravljačkim tijelima. Kontrolni popisi sicilijanskog upravljačkog tijela dijelili su se tijekom osposobljavanja za upravljačka tijela koje se održalo u briselskim prostorima Glavne uprave REGIO 14. i 15. siječnja 2020. u okviru osposobljavanja okvirnog ugovora za modul 6. o utvrđivanju i sprečavanju prijevara u europskim strukturnim i investicijskim fondovima. Sadržaj kontrolnih popisa preveden je na engleski radi uključivanja u materijale za buduće osposobljavanje za rukovoditelje.

29. OŽUJKA 2021.
Fraud risk Checklists HR
English
(192.86 KB - PDF)
Preuzimanje