Skip to main content
Anti-Fraud Knowledge Centre

Souvislosti a cíle

EURA 2014“ je počítačový systém, který ukládá a spravuje dokumenty související s projekty financovanými EU. Systém byl vytvořen v roce 2007 v reakci na požadavky čl. 125 odst. 2 písm. d) nařízení (EU) č. 1303/2013 o společných ustanoveních, který uvádí, že řídicí orgány, jež spravují operační programy, musí zřídit počítačový systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů o každé operaci. Digitální shromažďování údajů je povinné pro monitorování, hodnocení, finanční řízení, ověřování a audit. Systém byl zřízen zákonem č. 8/2014 o financování projektů regionálního rozvoje a strukturálních fondů.

Verze z roku 2014 je vylepšením a rozšířením již existujícího počítačového systému. V roce 2007 byl systém EURA stále organizován v několika oddělených počítačových systémech, které se spojily ve verzi z roku 2014, aby existovala jen jedna platforma jako jediný zdroj informací o celém životním cyklu projektu.

Popis činnosti

Systém EURA 2014 je elektronická databáze, v níž jsou uloženy veškeré dokumenty související s projekty financovanými EU, v důsledku čehož se zcela upustilo od používání papírové formy. Všechny dokumenty jsou podepsány elektronicky jak žadateli při podání žádosti o finanční prostředky, tak poté orgány, když se rozhodnou prostředky poskytnout. Platby se provádí elektronicky a dokumenty se elektronicky archivují.

Systém EURA 2014 umožňuje správu celého cyklu financování v rámci systému, a to dodržováním těchto kroků:

 1. Žadatel prostřednictvím počítačového systému podá žádost o financování s podrobnostmi o projektu, částce a plánovaném využití požadovaných prostředků.
 2. Odpovědný řídicí orgán (ŘO) nebo zprostředkující subjekt (ZS) žádost posoudí a rozhodne o financování.
 3. Pokud je rozhodnutí o financování kladné, vyplní příjemce žádost o platbu, kterou v systému opět posoudí ŘO nebo ZS.
 4. Certifikační orgán podá žádost o platbu u Evropské komise, aby obdržel nezbytné prostředky, a to s využitím informací uložených v systému EURA 2014.

Systém EURA orgánům poskytuje kontrolní seznamy, včetně obecných kritérií pro výběr, jež se vyplňují, aby bylo možné žádosti posoudit. Mezi několika faktory, které se ověřují v kontrolním seznamu, se nachází možnost dvojího financování a také finanční situace žadatele s cílem vyřadit žádosti od společností v úpadku či jednotlivců nebo společností v likvidaci. V současné verzi systému neexistují automatické kontroly a upozornění pro nahrané dokumenty nebo propojené databáze. K jejich zavedení může dojít u verze z roku 2021.

Systém EURA 2014 je rovněž propojen s databází daňového orgánu, což orgánům fondů ESI umožňuje kontrolovat, zda žadatelé řádně platí daně. Administrativní zátěž pro orgány je tím snížena, jelikož mají přístup k nezbytným informacím prostřednictvím systému, kde je vše na jednom místě.

Pokud se ZS rozhodne pro návštěvu na místě s cílem zajistit, že všechny informace poskytnuté příjemcem fondu jsou správné, využije jako přípravu informace uložené v systému. Auditní orgán (AO) kromě toho využívá digitální informace a ukládá dokumenty, které jsou důležité pro audit.

Pokud v důsledku pravidelné kontroly, návštěvy na místě nebo auditu dojde k jakémukoli zjištění, zdokumentuje se v systému a také se přijme nápravné rozhodnutí. Je-li potřeba poskytnuté informace změnit nebo aktualizovat, provede ZS nezbytné změny v systému.

Zjištění se týkají projektů, které již byly financovány. Pokud existuje podezření týkající se:

 • nákladů vzniklých v rámci projektu,
 • dokumentů nebo informací poskytnutých ze strany příjemce,

příslušný orgán zanese zjištění do systému EURA. Orgány mohou rovněž zkontrolovat, zda existují zjištění týkající se žadatele o dříve financované projekty.

Pro využívání systému existují různé druhy přístupu. Zapojené orgány (ŘO, ZS, certifikační orgán, AO) mají přístup ke všem uloženým údajům a mohou kdykoli zkontrolovat žádosti či projekty. Žadatelé a příjemci se přihlásí do platformy a vidí pouze ty informace, které sami poskytli.

V systému rovněž existují různé uživatelské role a orgány mají zvláštní práva podle své funkce. Mohou spravovat a měnit informace pouze ve své oblasti kontroly. Tím je zajištěno oddělení funkcí.

Zavedení platformy trvalo přibližně dva roky. Specifikace týkající se obsahu byly definovány ministerstvem hospodářství a zaměstnanosti v úzké spolupráci s řídicími orgány, zprostředkujícími subjekty, auditním orgánem a certifikačním orgánem. Tvorba IT infrastruktury byla zajištěna externě, protože ministerstvo nezaměstnává technické pracovníky pro výkon takové činnosti. První žádost přišla do systému v květnu 2014, první rozhodnutí o financování bylo učiněno v listopadu 2014 a první platba byla provedena v květnu 2015.

Neustálé zlepšování systému zajišťuje řídicí skupina složená ze zástupců ministerstva, řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, auditního orgánu a certifikačního orgánu.

Zavedení stálo přibližně 30 milionů EUR, které byly využity zejména na financování poskytovatele IT služeb. Projekt byl z poloviny financován fondy EU a z poloviny vnitrostátními fondy. Náklady na údržbu systému EURA činí přibližně 0,5 milionu EUR ročně.

Jedinečné vlastnosti

 • Standardní postupy pro každého žadatele, což snižuje riziko chybných nebo chybějících informací a dokumentů.
 • Uchovávání dokumentů, které souvisejí s celým životním cyklem financování, v plně elektronické podobě.
 • Sdílení informací mezi všemi orgány zapojenými do životního cyklu financování.
 • Přístup k údajům daňového orgánu.
 • Vkládání zjištění týkajících se žadatelů do systému a možnost kontroly zjištění z minulých projektů.

Výstupy a výsledky

Nástroj je důležitým příspěvkem v prevenci a odhalování podvodů, jelikož poskytuje jeden zdroj informací ke správě a posouzení všech dokumentů souvisejících s projektem.

Používání elektronických dokumentů a podpisů snižuje riziko ztráty auditních stop nebo manipulace s dokumenty.

Nástroj pomáhá řešit konkrétní rizika podvodů, k nimž patří:

 • dvojí financování projektů,
 • nepřiměřené a/nebo podvodné náklady práce,
 • zakázky, které překračují prahovou hodnotu na vnitrostátní úrovni nebo úrovni EU (na ně se vztahují zvláštní dokumenty).

Mezi další výstupy patří:

 • snížení administrativní zátěže pro různé orgány, protože všechny nezbytné informace jsou dostupné nebo přístupné v jednom systému,
 • přezkum žádostí je možný v kratší lhůtě,
 • standardizované posouzení prostřednictvím využití kontrolních seznamů,
 • zvýšená transparentnost a spolupráce mezi orgány.

Faktory, které jsou klíčem k úspěchu

 • Rozvoj ve spolupráci se všemi zapojenými orgány, např. daňovým orgánem a auditními orgány.
 • Dohled nad správou provádí řídicí skupina se zástupci ministerstva a zapojených orgánů.
 • Ochota žadatelů a orgánů upustit od postupů založených na papírových dokumentech.

Zjištěné problémy a získané poznatky

Hlavním problémem souvisejícím se zavedením systému EURA byl převod potřeb do IT rozhraní a infrastruktury se zapojením všech různých orgánů.

IT systém musí být rovněž flexibilní, aby se mohl přizpůsobovat měnícím se právním požadavkům.

Potenciál převoditelnosti

Zavedení v jiné zemi bude vyžadovat konzultaci se všemi zapojenými orgány s cílem vytvořit IT infrastrukturu odpovídajícím způsobem.

Významná finanční investice může představovat překážku, to však závisí na použitém existujícím systémovém prostředí. Pokud se pro projekty financované EU již využívají elektronické systémy, mohou být dále rozvíjeny. K zavedení podobné platformy bude možná potřeba, aby se země přesunuly na plně elektronické procesy.

29. BŘEZNA 2021
EURA 2014 CZ
English
(192.95 KB - PDF)
Stáhnout